Hírek Amerikai hirek Az Ame­ri­kai Nép­sza­va főszer­kesz­tő­jé­nek a lemon­dá­sát követelik

Az Ame­ri­kai Nép­sza­va főszer­kesz­tő­jé­nek a lemon­dá­sát követelik

A HÍRPORTÁLON MEGJELENŐ CIKKEK FOLYAMATOSAN ORBÁN VIKTORT ÉS A MAGYAR KORMÁNYT GYALÁZZÁK 

A petí­ció szer­zői kije­len­tik: Bar­tus Lász­ló bocsá­nat­ké­rés­sel tar­to­zik, ami­ért több mint száz­húsz év hagyo­má­nya­it gya­láz­ta meg.

Petí­ci­ó­ban köve­te­lik Bar­tus Lász­ló­nak, az Ame­ri­kai Nép­sza­va főszer­kesz­tő­jé­nek a lemon­dá­sát ame­ri­kai magya­rok. A kez­de­mé­nye­zők emlékeztetnek:

Bar­tus Lász­ló gya­nús, mind­ed­dig tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek közt tet­te rá a kezét az ame­ri­kai magyar­ság leg­pa­ti­ná­sabb lap­já­ra, majd a meg­szer­zett lapot szét­ver­te, a stá­bot szél­nek eresz­tet­te, az újsá­got megszüntette,

a mara­dé­kot pedig egy sze­mé­lyes gyű­lö­let­től vezé­relt, szél­ső­sé­ges, kire­kesz­tő gyű­lö­let­blog­gá degradálta.

Hang­sú­lyoz­zák, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban lete­le­pe­dő bal­li­be­rá­lis újság­író­nak el kell szá­mol­nia azzal, hogy miből és hogyan sze­rez­het­te meg az Ame­ri­kai Nép­sza­vát, milyen sze­re­pet ját­szot­tak az off­shore cégek a lap meg­szer­zé­sé­ben, miért nem elér­he­tő a lap fel­be­csül­he­tet­len érté­kű archí­vu­ma, vala­mint arról is, hogy mi tör­tént azok­kal az ado­má­nyok­kal, ame­lye­ket Bar­tus Lász­ló a Kohá­nyi Tár­sa­ság nevé­ben gyűj­tött össze, és ame­lyek­ről soha nem tett köz­zé beszámolót.

A petí­ció szer­zői kijelentik:

a főszer­kesz­tő bocsá­nat­ké­rés­sel tar­to­zik, ami­ért több mint száz­húsz év hagyo­má­nya­it és való­di újság­írók gene­rá­ci­ó­i­nak a tel­je­sít­mé­nyét gya­láz­ta meg azzal, hogy gyű­lö­let­be­széd­től frö­csö­gő, alpá­ri hang­ne­met hono­sí­tott meg az Ame­ri­kai Népszavánál,

továb­bá fel­szó­lít­ják, hogy adja vissza a lapot, az ahhoz kap­cso­ló­dó inter­ne­tes felü­le­te­ket, vala­mint a közös­sé­gi média­ol­da­la­kat az ame­ri­kai magyar­ság való­di képviselőinek.

Fotó: Facebook/Kérdések Bar­tus Lászlóról

A gyű­lö­let­től vezé­relt útszé­li hang­nem – amely ellen kikel­tek a petí­ció kez­de­mé­nye­zői is – egy­ál­ta­lán nem bizo­nyul túl­zás­nak. Állí­tá­sa­i­kat alá­tá­masz­tan­dó íme néhány rész­let az Ame­ri­kai Nép­sza­va leg­fris­sebb cik­ke­i­ből: „A világ baja az, hogy nem úgy visel­ke­dik és nem úgy rea­gál, aho­gyan a Her­tha. Az EU vál­sá­ga az, hogy ez a köp­cös pap­ri­ka­jan­csi dik­tá­tor­után­zat nem az EU‑n kívül pat­tog, hogy jogot sze­rez­zen a fasisz­ta és náci ideo­ló­gi­ák számára […]

A fasisz­tá­kat min­den­hon­nan ki kel­le­ne rúg­ni, nem­csak a Hert­há­ból. A német kor­mány kép­vi­se­lő­jét azért kel­le­ne fele­lős­ség­re von­ni, hogy egy Her­tha tud­ja, mi a köte­les­sé­ge, akkor a német kor­mány miért nem, és miért tűri meg eze­ket fasisz­ta pokol­faj­za­to­kat az Euró­pai Unióban?”

– olvas­ha­tó Bar­tus­ék „állás­fog­la­lá­sa” a Petry-ügy kap­csán, gya­láz­ko­dó meg­jegy­zé­se­i­ket pedig a sang­ha­ji Fudan Egye­tem Buda­pest­re köl­tö­zé­sé­nek apro­pó­ján így foly­tat­ják: „Orbán­hoz hason­ló mér­té­kű erköl­csi, poli­ti­kai, gaz­da­sá­gi és szel­le­mi rom­bo­lást Magyar­or­szá­gon talán még sen­ki nem vég­zett. Ennek az ország­nak ennyi kárt még sen­ki nem oko­zott, s még min­dig csak az ele­jén vagyunk. Ennek iszo­nya­tos vége lesz. Még a kínai kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­rá­ban sem tehet­né meg ezt.

Össze­ha­son­lí­tás­kép­pen: ennél sok­kal keve­seb­bért egy járá­si párt­tit­kárt nyil­vá­no­san fel­akasz­ta­nak Kínában.”

Az Ame­ri­kai Nép­sza­va az első és a leg­na­gyobb magyar nyel­vű újság volt az Egye­sült Álla­mok­ban, egy­ben a leg­ré­geb­bi magyar nyel­vű, kül­föl­dön meg­je­le­nő lap a vilá­gon, amely 1891-től kezd­ve folya­ma­to­san meg­je­lent. Bar­tus Lász­ló a 2000-es évek ele­jén került az újság­hoz, később pedig annak főszer­kesz­tő­je lett, nem mel­les­leg ő bir­to­kol­ja az Oli­via Media and Pub­lish­ing Cor­pora­ti­on neve­ze­tű média­vál­la­la­tot is, amely 2019-ig a nyom­ta­tott lap, jelen­leg pedig az Ame­ri­kai Nép­sza­va online vál­to­za­tá­nak a kiadá­sá­ért fele­lős. A nyom­ta­tott újság 2019-ig volt elér­he­tő, meg­szű­né­sé­nek okát pedig az idős ame­ri­kai magyar gene­rá­ció kiha­lá­sá­val indokolták.

Elek Niko­let­ta

For­rás: Magyar Nemzet