Hírek Amerikai hirek Az ame­ri­kai-magyar ügy­véd sze­rint az Egye­sült Álla­mok­ból kom­mu­nis­ta ország lett

Az ame­ri­kai-magyar ügy­véd sze­rint az Egye­sült Álla­mok­ból kom­mu­nis­ta ország lett

Ez egy szo­mo­rú nap, én sze­rin­tem vége… Trump nem lesz pres­ident (elnök), ahogy én látom – kez­dett a mon­dan­dó­já­ba Rónai Péter, ame­ri­kai ügyvéd.

Már csak egy párt van, a Demok­ra­ták. Nin­csen már Repub­li­ká­nus párt. Az elnök pedig Biden lesz, vagy­is Kama­la Har­ris, aki egy kommunista. 

– ború­lá­tó­an foly­tat­ta Rónai Péter.

Az ügy­véd sze­rint az Egye­sült Álla­mok­ból kom­mu­nis­ta ország lett. Attól fél, hogy ha majd Trum­pról fog írni vagy beszél­ni, akkor cen­zú­ráz­ni fog­ják és baja is lehet belő­le. Elmond­ta, hogy olyan a hely­zet, mint Magyar­or­szá­gon a szo­ci­a­liz­mus­ban. Csak titok­ban lehet majd beszél­ni az igaz­sá­gok­ról. Nincs sza­bad­ság, való­szí­nű­leg a Covid miatt is bezár­ják az embe­re­ket, hogy kont­rol­lál­ják őket.

Ez az én 56-om! Elszök­tem Magyar­or­szág­ra, több sza­bad­ság van itt, mint Ame­ri­ká­ban. Nagyon sötét napok jön­nek! Szü­le­im nem tud­ják elhin­ni, hogy mi zaj­lik ott.

– fej­te­get­te Rónai, aki sze­rint, ha ma len­ne 1956, akkor nem Ame­ri­ká­ba emig­rál­tak vol­na a szülei.

Hoz­zá­tet­te, hogy a Capi­to­li­um­ba nem Trump embe­rei hatol­tak be, mert ők úri­em­be­rek. Akik betör­tek ‚azok az Anti­fák vol­tak és nem az elnök emberei.

Úgy gon­dol­ja, hogy Trump­nak is baja lehet a jövő­ben, mert utá­na fog­nak menni…

Érde­kes gondolatok!

Fotó: ori​go​.hu

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu