Hírek Clevelandi hirek Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba láto­ga­tott a Hon­véd Vezér­kar főnöke

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba láto­ga­tott a Hon­véd Vezér­kar főnöke

Több­na­pos, hiva­ta­los láto­ga­tás­ra uta­zott az Egye­sült Álla­mok­ba dr. Ruszin-Szen­di Romu­lusz altá­bor­nagy, a Hon­véd Vezér­kar főnö­ke, aki ez alka­lom­ból töb­bek között az Ohi­ói Nem­ze­ti Gár­dá­nál és az ENSZ magyar kép­vi­se­le­tén is járt.

HVKF_Ohio (25)

Az Ohi­ói Nem­ze­ti Gár­dá­nál tett láto­ga­tá­sa, vala­mint John C. Har­ris vezér­őr­naggyal, parancs­nok­kal való talál­ko­zó­ja során a Hon­véd Vezér­kar főnö­ke elmond­ta: a Magyar Hon­véd­ség és az Ohi­ói Nem­ze­ti Gár­da között 30 éve fenn­ál­ló együtt­mű­kö­dést, vala­mint annak ered­mé­nye­it lát­va biz­tos abban, hogy az elkö­vet­ke­ző évek­ben is sok tudást és tapasz­ta­la­tot oszt­hat­nak meg egy­más­sal. Ruszin-Szen­di Romu­lusz altá­bor­nagy nagy­ra érté­kel­te a Nem­ze­ti Gár­da részé­ről a kép­zé­sek­re és külön­bö­ző gya­kor­la­tok­ra kapott min­den támo­ga­tást, illet­ve remé­nyét fejez­te ki, hogy erre a jövő­ben is szá­mít­hat­nak a magyar kato­nák. A Nem­ze­ti Gár­dá­nál tett láto­ga­tá­son részt vett Lydia Mihal­ik, az Ohio Fej­lesz­té­si Minisz­té­ri­um igaz­ga­tó­ja és Ran­dy Gard­ner, Ohio Fel­ső­ok­ta­tá­si Minisz­té­ri­um kan­cel­lár­ja is.

HVKF_Ohio (4)

Dr. Ruszin-Szen­di Romu­lusz altá­bor­nagy emel­lett részt vett és elő­adást tar­tott az Ohi­ói Nem­ze­ti Gár­da által szer­ve­zett Joint Seni­or Leader Kon­fe­ren­ci­án. Elő­adá­sá­ban beszélt a képes­ség­fej­lesz­té­sek magyar meg­kö­ze­lí­té­sé­ről az új biz­ton­sá­gi kihí­vá­sok­kal teli idő­szak­ban, a Magyar Hon­véd­ség ille­gá­lis mig­rá­ció kap­csán jelent­ke­ző fel­ada­ta­i­ról, illet­ve a Hon­vé­del­mi és Had­erő­fej­lesz­té­si Prog­ram fon­tos­sá­gá­ról, vala­mint eddi­gi eredményeiről.

HVKF_Ohio (17)

Az elő­adást köve­tő napon Ruszin-Szen­di Romu­lusz altá­bor­nagy meg­lá­to­gat­ta a Nem­ze­ti Vete­rán Múze­u­mot, illet­ve talál­ko­zott a helyi magyar közös­ség veze­tő­i­vel, és olyan kül­ho­ni magya­rok­kal, akik az 1960-es és az 1990-es évek között az ame­ri­kai had­se­reg­ben szolgáltak.

A Hon­véd Vezér­kar főnö­ke egye­sült álla­mok­be­li tar­tóz­ko­dá­sa során ellá­to­ga­tott a New York­ban talál­ha­tó ENSZ magyar­or­szá­gi Kép­vi­se­le­té­re is, illet­ve talál­ko­zott Jean-Pier­re Lac­ro­ix-val, az ENSZ béke­mű­ve­le­te­kért fele­lős főtit­kár­he­lyet­te­sé­vel, és Birame Diop vezér­ez­re­des­sel, ENSZ kato­nai tanács­adó­val. A talál­ko­zó­kon az altá­bor­nagy kiemel­te: az ENSZ kiemel­ten fon­tos és hite­les sze­rep­lő a nem­zet­kö­zi béke és sta­bi­li­tás fenn­tar­tá­sá­ban, illet­ve hang­sú­lyos sze­re­pet ját­szik a konf­lik­tus­ke­ze­lés­ben. Szólt továb­bá arról, hogy Magyar­or­szág 1990 óta részt vesz az ENSZ béke­fenn­tar­tó műve­le­te­i­ben, ezt a sze­rep­vál­la­lást tovább­ra is fenn kíván­juk tartani.

For­rás: hon​ved​seg​.hu