Hírek Vélemények/Publicisztikák Az ame­ri­kai bukás tanul­sá­gai és következményei

Az ame­ri­kai bukás tanul­sá­gai és következményei

Az elmúlt napok­ban lezaj­lott, ame­ri­kai válasz­tás­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyek szá­mos dol­got vilá­gos­sá tet­tek. Olyan folya­ma­tok indul­tak el, ame­lyek rövi­de­sen magyar szem­pont­ból is lét­kér­dés­sé vál­hat­nak, ezért az ame­ri­kai bukás­ról, és kul­túr­mar­xis­ta hata­lom­át­vé­tel követ­kez­mé­nye­i­ről lesz szó az aláb­bi írásban. 

1.) Az ame­ri­kai válasz­tás tanulságai

Az elnök­vá­lasz­tás kap­csán meg­fi­gyel­het­tük, hogy a jobb­ol­da­li embe­rek jó része az utol­só utá­ni pil­la­na­tig indo­ko­lat­la­nul nagy bizal­mat helye­zett Donald Trump hata­lom­ban mara­dá­sá­ba. Gyak­ran olyan kita­lált dol­gok­nak is fel­ül­ve akár, mint a QAnon. Ele­in­te nem értet­tem ezt a jelen­sé­get, az alap­ta­lan vára­ko­zá­sok hiá­ba­va­ló­nak tűn­tek szá­mom­ra. Akik ugyan­is Trump hatal­mon mara­dá­sát remél­ték, egyet­len sze­mély­ben bíz­tak, szem­ben a tel­jes mély­ál­lam­mal és annak intézményrendszerével. 

Az ame­ri­kai kul­túr­mar­xis­ta rend­szer­ben egyet­len intéz­mény sem állt Trump mel­lett. A bíró­sá­gok, a szol­gá­la­tok, a média, az egye­te­mek, sőt, a saját Repub­li­ká­nus Párt­ja is elle­ne volt, aho­gyan a kato­na­ság veze­té­se is. 

A 6 – 3 arány­ban kon­zer­va­tív Leg­fel­sőbb Bíró­ság, amely­be 3 tagot Trump dele­gált, kivizs­gál­ni sem volt haj­lan­dó a válasz­tá­si csa­lás­sal kap­cso­la­tos aggo­dal­ma­kat, 9 – 0 arány­ban uta­sí­tot­ta el Trump jogi csa­pa­tá­nak kérel­mét. (Nem lehe­tett mást vár­ni, az ame­ri­kai kon­zer­va­tí­vok hagyo­má­nyo­san tisz­te­lik a tag­ál­la­mi hatás­kö­rö­ket, így irre­á­lis volt a fel­té­te­le­zés is, hogy szö­vet­sé­gi szint­re emel­nék a tra­di­ci­o­ná­li­san álla­mi szin­ten eldön­ten­dő kérdéseket.

A föde­ra­lis­ta fel­fo­gás a jog­el­vek és a hagyo­má­nyok mel­lett repub­li­ká­nus érdek is, hiszen a kisebb lélek­szá­mú álla­mok hagyo­má­nyo­san őket erő­sí­tik az elek­to­ri tes­tü­let­ben és a sze­ná­tus­ban – a szerk.) Később meg­ér­tet­tem, sokan azért helyez­ték mara­dék bizal­mu­kat Trump elnök­be, mert az ame­ri­kai jobb­ol­dal­nak, és külö­nö­sen a fehé­rek­nek nincs valós poli­ti­kai érdek­kép­vi­se­le­te, nin­cse­nek meg az őket védő intéz­mé­nyek. Ezek az embe­rek vilá­go­san értet­ték, hogy a Trump ellen min­den­hon­nan ára­dó gyű­lö­let és ellen­sé­ges­ség való­já­ban nem Trump­nak, hanem nekik szól.

Lát­hat­tuk, aho­gyan a nagy tech­cé­gek kitilt­ják a plat­form­juk­ról a válasz­tás ered­mé­nyét meg­kér­dő­je­le­ző­ket, a Capi­to­li­um­ba fegy­ver­te­le­nül besé­tá­ló Trump-híve­ket pedig ter­ro­ris­tá­nak minő­sí­tik. Ezzel szem­ben ami­kor a BLM váro­so­kat gyúj­tott fel, fosz­to­ga­tott és ártat­lan embe­re­ket ver­tek meg (töb­be­ket meg­öl­tek), a techó­ri­á­sok vála­sza az volt, hogy mil­li­ár­dok­kal támo­gat­ták a BLM-et.

A leg­na­gyobb ado­má­nyo­zó az App­le és a Wal­mart volt 100 mil­lió dol­lár­ral, a Goog­le 12 mil­lió, a Face­book 10 mil­lió dol­lárt aján­lott fel. Tör­té­nel­mi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint egy nép­cso­port démo­ni­zá­lá­sa előbb-utóbb min­dig nép­ir­tás­hoz vezet. 

Ame­ri­ká­ban a fehé­re­ket folya­ma­to­san démo­ni­zál­ják, mások elnyo­má­sá­val, fehér pri­vi­lé­gi­um­mal, és fehér fel­sőbb­ren­dű­ség­gel vádol­va őket. A Szov­jet­unió annak ide­jén osz­tály­ala­pon osz­tot­ta fel az embe­re­ket, és tud­juk mi lett a kulá­kok, a vál­lal­ko­zók, a papok és a neme­sek sorsa. 

Az ame­ri­kai kul­túr­mar­xis­ta dik­ta­tú­ra kul­tu­rá­lis ala­pon állít­ja szem­be a sze­rin­tük elnyo­mott kisebb­sé­get és az „elnyo­mó” fehé­re­ket, veszé­lyes hely­ze­tet teremt­ve utób­bi­ak­ra néz­ve. Az ellen­sé­ges­ség, a meg­ve­tés és a démo­ni­zá­lás tehát a Trum­pra sza­va­zó fehé­rek­nek szólt és szól. Tud­ták, ha Trump elbu­kik, akkor nincs kihez for­dul­ni­uk. Erről szólt a válasz­tás, innen­től pedig csak a való­ság­gal tör­té­nő szem­be­né­zés marad.

És hogy mi a valóság? 

A rend­sze­re­sen érde­kes írá­so­kat köz­lő, The Saker blog úgy össze­gez­te az ese­mé­nye­ket: „Mos­tan­tól mind­annyi­an palesz­ti­nok vagyunk.”

A lezaj­lott ese­mé­nyek min­den­eset­re szük­sé­ge­sek vol­tak ahhoz, hogy vég­re a több­ség meg­ért­se a hely­zet súlyát. Szin­tén vilá­gos­sá vált, hogy az ame­ri­kai elnök­nek önma­gá­ban nincs való­di hatal­ma. Nem csak azért, mert Trump 88 mil­lió köve­tő­vel ren­del­ke­ző közös­sé­gi olda­lát szem­reb­be­nés nél­kül törölték. 

A köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok során az elnök sza­va­zói nem mer­ték beval­la­ni, kit támo­gat­nak. Hogyan lehet­ne a kon­zer­va­tív oldal hatal­mon, ha a való­ság­ban nekik kell fél­ni a véle­mé­nyük fel­vál­la­lá­sá­tól? A lát­szat­de­mok­rá­cia nyu­ga­ti rend­sze­ré­ben a kon­zer­va­tív oldal akkor is csak véde­ke­zik, ami­kor hiva­ta­lo­san „hatal­mon van”. 

Az iga­zi hata­lom a két nagy párt kezé­ben van, akik között csak annyi a különb­ség, hogy a Repub­li­ká­nus Párt min­dig egy lépés­sel a Demok­ra­ta Párt mögött halad, ami a tár­sa­dal­mi prog­resszi­ót ille­ti. A két nagy pár­tot pedig nem lehet levál­ta­ni. Ezért az elnök­vá­lasz­tás Ame­ri­ká­ban csak szín­já­ték, ami az embe­rek szá­má­ra a poli­ti­kai befo­lyás hamis illú­zi­ó­ját kelti.

2.) Az ame­ri­kai ere­det­mí­tosz halála

Hogy Trump buká­sát az ame­ri­ka­i­ak­nak külö­nö­sen nehéz elfo­gad­ni, az is indo­kol­ja, hogy mind­ez együtt jár Ame­ri­ka ere­det­mí­to­szá­nak halá­lá­val. Az ame­ri­ka­i­ak ere­det­mí­to­sza, a saját énké­pü­ket meg­ha­tá­ro­zó mon­da sze­rint Ame­ri­ka a sza­bad­ság földje. 

Ők az a nép, ame­lyik egy sza­bad­ság­harc­ban szü­le­tett, soha nem tűrik el a zsar­nok­sá­got, sőt még kül­föl­dön is a demok­rá­ci­át ter­jesz­tik, világ­szer­te tőlük ret­teg­nek a népü­ket elnyo­mó zsar­no­kok. Hogy ez utób­bi mennyi­re (nem) igaz, inkább ne men­jünk bele, tény, hogy Ame­ri­ká­ban min­dig is sokan hit­tek benne. 

Gene­rá­ci­ók nőt­tek fel világ­szer­te azo­kon a hol­ly­woo­di fil­me­ken, köny­ve­ken, nép­sze­rű dalo­kon, ame­lyek mind-mind ezt a nar­ra­tí­vát erő­sí­tet­ték. Ezek után szem­be­sül­ni a való­ság­gal olyan lehet egy ame­ri­kai szá­má­ra, mint­ha egy­szer­csak a Szov­jet­uni­ó­ban ébred­ne fel. 

Van­nak, akik vala­mi­lyen fegy­ve­res fel­ke­lést vagy pol­gár­há­bo­rút vizi­o­nál­nak. Ennek veze­tők és intéz­mé­nyek nél­kül kevés esé­lyét látom, a több­ség­nek tovább­ra is túl kényel­mes éle­te van a láza­dás­hoz. Talán egy gaz­da­sá­gi össze­om­lás pol­gár­há­bo­rú­hoz vezet­het, de úgy gon­do­lom, egy totá­lis dik­ta­tú­ra beve­ze­té­sé­re nagyobb esély van.

3.) Az euró­pai és a magyar helyzet 

A kiala­kult hely­zet kap­csán nem­csak Ame­ri­ka, hanem Euró­pa, és külö­nö­sen Magyar­or­szág hely­ze­te miatt is aggó­dom. Az EU nagy­mér­ték­ben Ame­ri­ká­hoz hason­lít, hiszen min­den intéz­mé­nye ugyan­úgy alá van ásva, és ugyan­úgy ellen­sé­ges az ősho­nos euró­pa­i­ak­kal, aho­gyan Ame­ri­ka intéz­mé­nyei ellen­sé­ge­sek a fehérekkel.

Magyar­or­szá­gon pedig ha nem is min­den, de szá­mos intéz­mény szin­tén alá van ásva. Ilyen a bíró­ság mint hatal­mi ág, amely folya­ma­to­san eresz­ti a gyil­ko­so­kat és más, kár­pót­lás­sal sza­ba­du­ló bűnö­ző­ket a magya­rok­ra. De mond­hat­ná­nak az okta­tást is, vagy a tel­jes nem álla­mi médiát. 

A tár­sa­dal­mi hanyat­lás mel­lett az EU-nak nagyon komoly gaz­da­sá­gi prob­lé­mái van­nak. Min­den­ki hal­lott már a vissza­fi­zet­he­zet­len nagy­sá­gú állam­adós­sá­gok­ról, vagy a folya­ma­tos pénz­nyom­ta­tás­ról. Ezek a prob­lé­mák az EU ese­té­ben két dolog­hoz vezet­het­nek: vagy egy­re nagyobb káosz és szét­hul­lás követ­ke­zik, vagy egy­re dik­ta­tó­ri­kus­sabb hang­nem és köz­pon­to­sí­tott irá­nyí­tás, a rend­sze­re­sen han­goz­ta­tott „még nagyobb integ­rá­ció” szlo­gen­je alatt. 

Ez utób­bi az Euró­pai Egye­sült Álla­mok lét­re­ho­zá­sá­val és Magyar­or­szág meg­szű­né­sé­vel jár­na. Egy új, nyu­ga­ti vas­füg­göny mögött reked­he­tünk évti­ze­dek­re, amely­nek népe­ket beol­vasz­tó szán­dé­kát és kul­túr­mar­xiz­mu­sát talán nem fog­juk tud­ni kihe­ver­ni. Aggasz­tó, hogy jelen­leg 80% körü­li az EU támo­ga­tott­sá­ga hazánkban.

Ha a követ­ke­ző válasz­tá­son a nyu­ga­tos, bal­li­be­rá­lis oldal nem kerül hata­lom­ra, az EU-nak való­szí­nű­leg már nincs továb­bi 4 éve, hogy még a saját össze­om­lá­sa, vagy dik­ta­tú­rá­ba for­du­lá­sa előtt Magyar­or­szá­got beolvassza. 

Nem­so­ká­ra min­den eldől­het. Az ese­mé­nyek gyor­sul­nak, a világ körü­löt­tünk pedig egy­re job­ban összezavarodik. 

Egy Sla­voj Zizek­nek tulaj­do­ní­tott idé­zet­tel zár­va: A régi világ hal­dok­lik, az új világ pedig a meg­szü­le­tés­sel küsz­kö­dik. Ez most a ször­nyek ideje.


For­rás: kuruc​.info​.hu