Hírek Magyarországi hírek Az Alap­jo­go­kért Köz­pont vide­ó­ja Trianonról!

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont vide­ó­ja Trianonról!

100 éve a nagy­ha­tal­mak meg­ás­ták a magya­rok sír­ját, de nem tud­ták elte­met­ni nem­ze­tün­ket. Még úgy sem, hogy a magyar bal­ol­dal az elmúlt 70 évben lemon­dott a kül­ho­ni magyarságról.

100 év után is szól még magyar szó és ének Kár­pát-meden­ce szer­te, köszön­he­tő­en a hatá­ron túli közös­sé­gek­ben rej­lő erő­nek, a meg­ma­ra­dás vágyá­nak. Nekünk, anya­or­szá­gi magya­rok­nak viszont fele­lős­sé­günk, hogy támo­gas­suk őket e sok­szor nehéz min­den­na­pos küzdelmükben.

For­rás: Magyar Nemzet