Hírek Külföldi hirek Auszt­ria tovább­ra sem támo­gat­ja Bul­gá­ria és Romá­nia schen­ge­ni csatlakozását

Auszt­ria tovább­ra sem támo­gat­ja Bul­gá­ria és Romá­nia schen­ge­ni csatlakozását

A mig­rá­ci­ós vál­ság „drá­mai” szin­tet ütött meg Auszt­ri­á­ban, Bécs emi­att tovább­ra sem támo­gat­ja Bul­gá­ria és Romá­nia csat­la­ko­zá­sát az Euró­pán belül sza­bad moz­gást biz­to­sí­tó schen­ge­ni öve­zet­be – jelen­tet­te ki Karl Neham­mer oszt­rák kan­cel­lár pén­te­ken újság­írók­nak, beik­ta­tá­sá­nak első évfor­du­ló­ja alkal­má­ból nyilatkozva.

Auszt­ri­á­ban több mint 100 ezren kér­tek mene­dék­jo­got csak idén, három­ne­gye­dü­ket viszont egyik EU-tag­or­szág­ban sem regiszt­rál­ták – közöl­te a kan­cel­lár. Mint arról beszá­molt, fel­mé­ré­sek sze­rint a regiszt­rá­ció nél­kü­li mene­dék­ké­rők 40 szá­za­lé­ka a Török­or­szá­gon, Bul­gá­ri­án, Romá­ni­án és Magyar­or­szá­gon keresz­tül veze­tő útvo­na­lon érke­zik Auszt­ri­á­ba, emi­att pedig Bécs nem tud­ja elfo­gad­ni a schen­ge­ni öve­zet bővítését.

Ahhoz, hogy a két ország még­is sza­bad jel­zést kap­jon Auszt­ri­á­tól, Neham­mer sze­rint elen­ged­he­tet­len, hogy csök­ken­jen az ille­gá­lis beván­dor­lók szá­ma, mert állás­pont­ja sze­rint csak ezután lehet biz­ton­ság­gal arra ala­poz­ni, hogy az EU kül­ső hatá­rai Bul­gá­ri­á­nál és Romá­ni­á­nál is ren­del­te­tés­sze­rű­en működnek.

A kan­cel­lár egy­út­tal kiemel­te a Magyar­or­szág­gal és Szer­bi­á­val foly­ta­tott közös mun­ka sike­res­sé­gét. Ezek­nek a „biz­ton­sá­gi part­ner­sé­gek­nek” az a cél­juk, hogy Szer­bia vissza­von­ja vízum­men­tes­sé­gét. Ennek – mint mond­ta – cél­ra­ve­ze­tő­nek kell len­nie: Szer­bia ugyan­is azt ígér­te, hogy az év végé­vel fel­füg­gesz­ti a vízum­men­tes­sé­get India szá­má­ra, ezzel pedig több mint 10 ezer­rel csök­ken­ne a benyúj­tott mene­dék­jo­gi kérel­mek szá­ma. Neham­mer hang­sú­lyoz­ta, hogy Tuné­zia ese­té­ben ez már sike­res­nek bizo­nyult, s jóval keve­sebb mene­dék­jo­gi kére­lem érke­zik tuné­zi­ai állampolgároktól.

Hol­lan­dia támo­gat­ja Romá­nia és Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zá­sát a schen­ge­ni öve­zet­hez, de Bul­gá­ri­á­ét nem

A schen­ge­ni öve­zet bőví­té­sé­ről vár­ha­tó­an az uni­ós tag­or­szá­gok bel­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek jövő heti talál­ko­zó­ján szü­le­tik dön­tés. A hol­land par­la­ment októ­ber végén még azon az állás­pon­ton volt, hogy Romá­nia csat­la­ko­zá­sát sem támo­gat­ja. Az állam­tit­kár a pén­te­ki dön­tés után úgy nyi­lat­ko­zott: míg Romá­nia és Hor­vát­or­szág készen áll­nak a csat­la­ko­zás­ra, Bul­gá­ria nem tel­je­sí­tet­te a fel­vé­tel­hez szük­sé­ges kri­té­ri­u­mo­kat. Elmon­dá­sa sze­rint Mark Rut­te minisz­ter­el­nök azzal érvelt a dön­tést köve­tő­en, hogy Bul­gá­ri­á­val kap­cso­lat­ban tovább­ra is aggá­lya­ik van­nak a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem és a jog­ál­la­mi­ság terén, ezen­kí­vül az ország a csat­la­ko­zás tech­ni­kai fel­té­te­le­i­nek sem felel meg. Rut­te sze­rint a kabi­net dön­té­se objek­tív volt, „nin­cse­nek mögöt­te poli­ti­kai indo­kok.” Hang­sú­lyoz­ta: az eluta­sí­tás­nak nincs köze ahhoz, hogy a hol­land kor­mány sze­ret­né vissza­fog­ni az ország­ba irá­nyu­ló mig­rá­ci­ót. Hoz­zá­tet­te, hogy ha Szó­fia tel­je­sí­te­ni tud­ja a csat­la­ko­zás­hoz szük­sé­ges kri­té­ri­u­mo­kat, akkor akár már jövő­re fel­vé­telt nyer­het az övezetbe.

Ked­den Krum Zar­kov bol­gár igaz­ság­ügyi minisz­ter azt mond­ta a bol­gár médi­á­nak, hogy Hol­lan­dia az utol­só aka­dá­lya az ország schen­ge­ni csat­la­ko­zá­sá­nak, és kife­jez­te abbé­li remé­nyét, hogy Hága „helyes állás­pont­ra helyez­ke­dik”, hiszen sem­mi­lyen gya­kor­la­ti és tény­be­li érv nem szól Bul­gá­ria csat­la­ko­zá­sa ellen. Rut­te azon­ban pén­te­ken fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy nem Hol­lan­dia az egyet­len ország, amely­nek két­sé­gei van­nak a bol­gár csat­la­ko­zást ille­tő­en. „Úgy gon­do­lom, hogy más tag­ál­la­mok­ban is fel­me­rül­nek kéte­lyek”- jelen­tet­te ki.

Bul­gá­ria 2007-ben csat­la­ko­zott az Euró­pai Uni­ó­hoz. Az Euró­pai Par­la­ment 2011 óta több hatá­ro­zat­ban is zöld jel­zést adott az ország schen­ge­ni csat­la­ko­zá­sá­nak. A kép­vi­se­lők az októ­be­ri ple­ná­ris EP-ülé­sén is meg­sza­vaz­tak egy állás­fog­la­lást, amely­ben fel­hív­ták a figyel­met arra, hogy a bel­ső határ­el­len­őr­zés fenn­tar­tá­sa Romá­nia és Bul­gá­ria ese­té­ben „diszk­ri­mi­na­tív”, és „nega­tív hatás­sal van az EU egy­sé­ges piacára”.

Az állás­fog­la­lás elfo­ga­dá­sát köve­tő héten viszont a hol­land par­la­ment foga­dott el egy indít­ványt, amely­ben fel­szó­lí­tot­ta a kor­mányt, hogy „ne tegyen vissza­for­dít­ha­tat­lan lépé­se­ket” Romá­nia és Bul­gá­ria csat­la­ko­zá­sá­val kap­cso­lat­ban, amíg továb­bi vizs­gá­la­tot nem foly­tat­nak le a két ország­ban a kor­rup­ció és a szer­ve­zett bűnö­zés elle­ni küz­de­lem területén.

Novem­ber köze­pén az Euró­pai Bizott­ság meg­ál­la­pí­tot­ta: mind Romá­nia, mind Hor­vát­or­szág és Bul­gá­ria készen áll arra, hogy tel­jes jogú tag­já­vá vál­jon a hatá­rok nél­kü­li, vagy­is sza­bad moz­gást biz­to­sí­tó uni­ós öve­zet­nek. Az uni­ós bizott­ság sze­rint Szó­fia bizo­nyí­tot­ta, hogy ren­del­ke­zik azzal a sza­bály­rend­szer­rel, amely garan­tál­ja az egyé­nek szá­má­ra az alap­ve­tő jogok és a vissza­kül­dést til­tó elv tisz­te­let­ben tar­tá­sát, vala­mint a hoz­zá­fé­rést a nem­zet­kö­zi véde­lem­hez. A schen­ge­ni öve­zet­nek 22 uni­ós tag­ál­lam – köz­tük Magyar­or­szág – és 4 nem uni­ós ország, Nor­vé­gia, Izland, Svájc és Liech­tens­tein a tagja.

For­rás: demok​ra​ta​.hu