Hírek Magyarországi hírek Augusz­tus 20. – Fel­avat­ják az Össze­tar­to­zás emlék­he­lyét Budapesten

Augusz­tus 20. – Fel­avat­ják az Össze­tar­to­zás emlék­he­lyét Budapesten

Csü­tör­tö­kön, a nem­ze­ti ünne­pen adják át az Össze­tar­to­zás emlék­he­lyét Buda­pes­ten, az ünnep­sé­gen beszé­det mond Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök és Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi miniszter. 

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt az idén több, az állam­ala­pí­tás ünne­pén hagyo­má­nyos prog­ra­mot nem tar­ta­nak meg – nem lesz légi pará­dé, Magyar ízek utcá­ja, Szent Jobb-kör­me­net és tűzi­já­ték sem –, de vala­mi­lyen for­má­ban ország­szer­te meg­em­lé­kez­nek Szent Ist­ván nap­já­ról. Augusz­tus 20. az egyik leg­ré­gibb magyar ünnep­nap: Szent Ist­ván király nap­ja, a magyar állam­ala­pí­tás, az állam ezer­éves foly­to­nos­sá­gá­nak emlék­nap­ja, egy­ben az új kenyér ünne­pe is. Az 1990-es első sza­bad válasz­tá­sok után meg­ala­kult Ország­gyű­lés 1991. már­ci­us 5‑én a nem­ze­ti ünne­pek – már­ci­us 15., augusz­tus 20., októ­ber 23. – közül Szent Ist­ván nap­ját nyil­vá­ní­tot­ta a Magyar Köz­tár­sa­ság hiva­ta­los álla­mi ünne­pé­vé. A 2012. janu­ár 1‑jén hatály­ba lépett alap­tör­vény is nem­ze­ti ünnep­ként, Magyar­or­szág hiva­ta­los álla­mi ünne­pe­ként rög­zí­ti augusz­tus 20-át.

Az augusz­tus 20-ai köz­pon­ti prog­ra­mok a fővá­ros­ban reg­gel nyolc­kor kez­dőd­nek a hagyo­má­nyos zász­ló­fel­vo­nás­sal, majd az új hon­véd­tisz­tek ava­tá­sá­val foly­ta­tód­nak a Par­la­ment előtt, azután, szin­tén a Kos­suth tér­nél, átad­ják az Össze­tar­to­zás emlék­he­lyét, az ünnep­sé­gen beszé­det mond Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök és Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi minisz­ter. Az emlék­he­lyet az ere­de­ti ter­vek sze­rint júni­us 4‑én, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ján nyi­tot­ták vol­na meg, de a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elha­lasz­tot­ták az átadá­sát. A Magyar Szent Ist­ván Rend kitün­te­tés átadá­sa idén a jár­vány­hely­zet miatt nem lesz saj­tó­nyil­vá­nos, a Duna TV viszont köz­ve­tí­ti az ese­ményt. Dél­után a Szent Ist­ván-bazi­li­ká­ban lesz ünne­pi szent­mi­se, de a hagyo­má­nyos Szent Jobb-kör­me­ne­tet ezút­tal nem tart­ják meg. A szer­tar­tást Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gom-buda­pes­ti érsek veze­ti, a homí­li­át Kovács Ger­gely gyu­la­fe­hér­vá­ri érsek mond­ja. A szent­mi­se után a magyar nem­ze­tért könyör­gő litur­gi­át tartanak.

A hagyo­má­nyos Mes­ter­sé­gek Ünne­pe is rend­ha­gyó lesz idén, mert az augusz­tus 20 – 23-ai szín­pa­di prog­ra­mo­kat meg­ren­de­zik, de a kéz­mű­ve­sek ese­mé­nye­it hét külön­bö­ző hely­szí­nen tart­ják meg augusz­tus­ban és szep­tem­ber­ben. Ország­szer­te sok tele­pü­lé­sen tar­ta­nak ünne­pi meg­em­lé­ke­zést Szent Ist­ván nap­ja alkal­má­ból, Deb­re­cen­ben idén is a hagyo­má­nyos virág­kar­ne­vál­lal ünne­pel­nek, de fel­vo­nu­lás nem lesz, csak kiál­lít­va lehet meg­te­kin­te­ni néhány virág­ko­csit. Augusz­tus 20. az egyik leg­ré­gibb magyar ünnep­nap: Szent Ist­ván király nap­ja, a magyar állam­ala­pí­tás, az állam ezer­éves foly­to­nos­sá­gá­nak emlék­nap­ja, egy­ben az új kenyér ünne­pe is. Az 1990-es első sza­bad válasz­tá­sok után meg­ala­kult Ország­gyű­lés 1991. már­ci­us 5‑én a nem­ze­ti ünne­pek – már­ci­us 15., augusz­tus 20., októ­ber 23. – közül Szent Ist­ván nap­ját nyil­vá­ní­tot­ta a Magyar Köz­tár­sa­ság hiva­ta­los álla­mi ünne­pé­vé. A 2012. janu­ár 1‑jén hatály­ba lépett alap­tör­vény is nem­ze­ti ünnep­ként, Magyar­or­szág hiva­ta­los álla­mi ünne­pe­ként rög­zí­ti augusz­tus 20-át.

For­rás: MTI. Fotó: Magyar Nemzet