Hírek Amerikai hirek Átvi­lá­gít­ják mind a huszon­öt­ezer Washing­ton­ba vezé­nyelt nem­ze­ti gárdistát

Átvi­lá­gít­ják mind a huszon­öt­ezer Washing­ton­ba vezé­nyelt nem­ze­ti gárdistát

A beik­ta­tá­si ünnep­ség ide­jé­re a szö­vet­sé­gi fővá­ros­ba vezé­nyelt huszon­öt­ezer nem­ze­ti gár­dis­tát min­den eddi­gi­nél ala­po­sab­ban átvizs­gál­ja a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da, hogy kizár­has­sa a bel­ső fegy­ve­res fenyegetést.

A had­se­re­gért fele­lős állam­tit­kár, Ryan McC­ar­thy vasár­nap azt mond­ta az AP News­nak: tuda­tá­ban van­nak a lehet­sé­ges fenye­ge­tés­nek, és figyel­mez­tet­te a parancs­no­ko­kat, hogy a beik­ta­tás idő­pont­já­nak köze­led­té­vel figyel­je­nek a sora­ik­ban jelent­ke­ző prob­lé­mák­ra. Mind­ed­dig azon­ban nem talál­ták sem­mi­lyen bizo­nyí­té­kát a fenye­ge­tés meg­lé­té­nek, és az átvi­lá­gí­tást vég­zők sem jelöl­tek meg egyet­len gya­nús ese­tet sem.

Foly­tat­juk az átvi­lá­gí­tá­si folya­ma­tot, és akár máso­dik vagy har­ma­dik alka­lom­mal is átte­kin­tünk min­den egyes sze­mélyt, aki ebben a műve­let­ben részt vesz

– közöl­te az állam­tit­kár egy inter­jú­ban azután, hogy egy három­órás biz­ton­sá­gi pró­bán vett részt több más kato­nai veze­tő­vel együtt a szer­dai beik­ta­tá­si cere­mó­ni­á­ra készül­ve. Hoz­zá­tet­te: a gár­da tag­ja­it arra is kikép­zik, hogyan tud­ják azo­no­sí­ta­ni az eset­le­ges bel­ső fenyegetést.

Nem­ze­ti gár­dis­ták Washing­ton D.C. egyik utcá­ján (Fotó: EPA/Justin Lane)

A Capi­to­li­um­nál janu­ár 6‑án lezaj­lott tün­te­té­sen McC­ar­thy sze­rint a had­se­reg leg­kü­lön­bö­zőbb része­i­nél szol­gá­ló kato­na volt jelen, de az nem vilá­gos, hogy közü­lük hányan vet­tek részt a láza­dás­ban, vagy­is a Capi­to­li­um­ba való betö­rés­ben. Mind­ed­dig csak néhány, jelen­leg is aktív szol­gá­la­tot tel­je­sí­tőt vagy Nem­ze­ti Gár­da-tagot tar­tóz­tat­tak le az öt halá­los áldo­za­tot köve­te­lő ost­rom miatt.

A beik­ta­tá­si ünnep­ség miatt a fővá­ros­ba az Egye­sült Álla­mok min­den részé­ből érkez­nek nem­ze­ti gár­dis­ták, össze­sen huszon­öt­ezer fő, az ilyen­kor szo­ká­sos lét­szám két és fél­sze­re­se. Miköz­ben a kato­na­ság rutin­sze­rű­en meg­vizs­gál­ja, hogy a szol­gá­lat­te­vők­nek vannak‑e szél­ső­sé­ges kap­cso­la­ta­ik, a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) továb­bi átvi­lá­gí­tást is végez.

Az átvi­lá­gí­tá­si folya­mat több mint egy hete meg­kez­dő­dött, ami­kor az első csa­pa­to­kat a fővá­ros­ba vezé­nyel­ték, és vár­ha­tó­an végez­nek is az érin­tett állo­mány átvizs­gá­lá­sá­val szer­dá­ig. Az ilyen és ehhez hason­ló hely­ze­tek­ben az FBI átvi­lá­gí­tá­sa azt jelen­ti, hogy külön­bö­ző adat­bá­zi­sok­ban és az FBI által össze­ál­lí­tott lis­tá­kon átfut­tat­ják az érin­tet­tek nevét.

A Washing­ton Post for­rá­sa sze­rint a Pen­ta­gon tavaly 143 érte­sí­tést kapott az FBI-tól szél­ső­sé­ges­ség­gel kap­cso­lat­ban, ame­lyek közül 68 volt kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó bel­föl­di szél­ső­sé­ges cso­por­tok­kal jelen­le­gi és koráb­bi hiva­tá­sos állo­mány­ban lévő­vel. Ebbe bele­tar­toz­nak a fehér naci­o­na­liz­mus, anti­fa­siz­mus, abor­tusz- és kor­mány­el­le­nes néze­te­ket val­lók is. A leg­több eset vete­rán­hoz volt köthető.

Nem­ze­ti gár­dis­ták Washing­ton D.C.-ben, a Capi­to­li­um kele­ti olda­lá­nál (Fotó: EPA/Michael Reynolds)

Dani­el R. Hokan­son, a Nem­ze­ti Gár­dát fel­ügye­lő tábor­nok sze­rint ha bár­mi­lyen jelét lát­ják annak, hogy kato­ná­ik vagy piló­tá­ik szél­ső­sé­ges néze­tek­nek adnak han­got, átad­ják őket a ható­sá­gok­nak vagy azon­nal keze­lik az ügyü­ket a parancs­no­ki lán­con keresz­tül. A tábor­nok úgy hiszi, hogy csa­pa­tai meg­fe­le­lő­en van­nak fel­ké­szít­ve és fel­sze­rel­ve, és annyit pró­bál­nak, amennyi csak szük­sé­ges ahhoz, hogy bár­mi­lyen eshe­tő­ség­re kel­lő­en fel­ké­szül­tek legyenek.

A beik­ta­tá­si ese­mény fő biz­ton­sá­gi fele­lő­se a tit­kos­szol­gá­lat, de a had­se­reg­től és a Nem­ze­ti Gár­dá­tól az FBI-on és a fővá­ro­si rend­őr­sé­gen át egé­szen a Capi­to­li­um rend­őr­sé­gé­ig sok­sze­rep­lős az ünnep­ség biztosítása.

A leg­főbb biz­ton­sá­gi aggályt fel­fegy­ver­zett cso­por­tok táma­dá­sa jelen­ti, de az elő­re elhe­lye­zett bom­bák és egyéb esz­kö­zök is fon­tos fenye­ge­tést jelen­te­nek. McC­ar­thy állam­tit­kár sze­rint a hír­szer­zé­si jelen­té­sek arra utal­nak, hogy bizo­nyos cso­por­tok fegy­ve­res gyű­lé­se­ket szer­vez­nek a beik­ta­tás nap­já­ig és fel­té­te­lez­he­tő­en azután is.

Ryan McC­ar­thy az AP News­nak elmond­ta: a gár­dis­ta egy­sé­gek a fővá­ros tér­ké­pét átte­kint­ve állan­dó men­tá­lis ismét­lé­sek­kel veszik át veze­tő­ik­kel, hogy egyes for­ga­tó­köny­vek ese­tén milyen fel­ada­tuk és cél­juk van, hogy tud­ják az útvo­na­la­kat, mer­re talál­hat­nak bará­ti, illet­ve szom­szé­dos egy­sé­ge­ket és milyen frek­ven­ci­án kom­mu­ni­kál­hat­nak más rend­vé­del­mi szervekkel.

A leg­főbb cél sze­rin­te, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban a hata­lom­át­adás inci­dens nél­kül tör­tén­jen meg. „Ez nem­ze­ti pri­o­ri­tás. Sike­res­nek kell len­nünk mint intéz­mény” – fogal­ma­zott az AP-nek McCarthy.

Azt az üze­ne­tet akar­juk elkül­de­ni min­den­ki­nek az Egye­sült Álla­mok­ban és a világ töb­bi részé­re, hogy meg tud­juk ezt csi­nál­ni biz­ton­sá­go­san és békésen.

For­rás: hira​do​.hu