Hírek Sport hirek Átvi­har­zott az Inter a Sah­ta­ron, öt gólig meg sem áll­tak Lukakuék

Átvi­har­zott az Inter a Sah­ta­ron, öt gólig meg sem áll­tak Lukakuék

A Sevil­la és az Inter vív­ja a finá­lét a lab­da­rú­gó Euró­pa-ligá­ban pén­te­ken, az ola­szok a máso­dik elő­dön­tő­ben 5 – 0‑ra elver­ték az ukrán Sah­tar Donecket.

A Sah­tar sem úsz­ta meg Luka­ku-gólok nél­kül (Fotó: AFP)

Az Inter tíz, a Sah­tar tizen­egy veret­le­nül meg­ví­vott mér­kő­zés­sel a háta mögött érke­zett az elő­dön­tő­be, ahol az ola­szok a jó for­má­ban lévő Lau­ta­ro Mart­í­nez, Rom­elu Luka­ku csa­tár­ket­tős­ben, az ukrá­nok a bra­zil légi­ó­sa­ik­ban bíz­tak. Az első fél­idő­ben Lau­ta­ro Mart­í­nez gól­lal hasz­nál­ta ki az ukrán véde­lem együt­tes leál­lá­sát és Nic­o­lo Barel­la remek beadá­sát, a bra­zi­lok ellen­ben nem vil­log­tak, egy jobb fel­ső sarok fölött elzú­gó Mar­cos Anto­nio-lövést tud­tak csak felmutatni.

Luka­ku inkább az elő­ké­szí­tés­ben jeles­ke­dett, illet­ve egy­szer egy gólt aka­dá­lyo­zott meg az ötö­sön, annyi­ra meg­za­var­ta ugyan­is Dani­lo D’Amb­ro­si­ót, hogy csa­pat­tár­sa nem talál­ta el ren­de­sen fej­jel a lab­dát. A for­du­lás után az olasz már kis­sé messzebb helyez­ke­dett a bel­gá­tól egy szög­let után, be is talált, és a nagyon szép fejes gól­lal gya­kor­la­ti­lag el is dőlt a mérkőzés.

Akadt ugyan hely­ze­te az ukrán csa­pat­nak, a közép­csa­tár Júni­or Mora­es hat méter­ről Samir Han­da­no­vi­cot talál­ta el, de azután Luka­ku adott egy gól­passzt Lau­ta­ro Mart­í­nez­nek, majd Lau­ta­ro Mart­í­nez adott egy gól­passzt Rom­elu Luka­ku­nak, aki így soro­zat­ban 10. El-mér­kő­zé­sén is beta­lált. Most két­szer is, mert a haj­rá­ban ő adta meg a kegyelemdöfést.

Emlé­ke­ze­tes mér­kő­zé­sen jutott tehát az El-dön­tő­be az Inter.

EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ
Inter­naz­io­nale (olasz) – Sah­tar Don­eck (ukrán) 5 – 0 
(L. Mart­í­nez 19., 74.,  D’Amb­ro­sio 64., R. Luka­ku 78., 84.)

Vasár­nap ját­szot­ták
Sevil­la (spa­nyol) – Man­ches­ter Uni­ted (angol) 2 – 1 (Suso 26., L. De Jong 78., ill. Bru­no Fer­nand­es 9. – 11-esből)

For­rás: Nem­ze­ti Sport