Hírek Morzsák Atti­la, hun király szob­ra Ausztriában

Atti­la, hun király szob­ra Ausztriában

ATTILA HUN KIRÁLY óri­á­si szo­bor-cso­port EMLÉKMŰVE Ausztriában 


Miért hall­gat a „pár­tat­lan” libe­rá­lis, – de saj­nos jobb­ol­da­li – magyar és oszt­rák média is erről ide­s­to­va más­fél évti­ze­de?
Alsó-Auszt­ri­á­ban, a Duna mel­let­ti Tulln váro­sá­ban, mind­össze 25 km-re Bécs­től talál­ha­tó ez a 2005-ben fel­ava­tott gran­di­ó­zus Atti­la szo­bor­cso­port emlékmű!


A közép­ko­ri német udva­ri iro­da­lom ger­mán mon­da­kör­re épü­lő egyet­len fenn­ma­radt nép­sze­rű hősi epo­sza, a Nibe­lung-ének sze­rint Atti­la, a hun vezér Tulln­ban fogad­ta a Pas­sa­u­ból hajón érke­ző meny­asszo­nyát, a ger­mán gót feje­del­mi csa­lád­ból szár­ma­zó Krim­hil­dát, vagy­is Ildi­kót. (A tör­té­né­szek részé­ről való­szí­nű­sít­he­tő­en ő volt Atti­la har­ma­dik fő fele­sé­ge, aki mér­get cse­peg­te­tett a nagy hun vezér fülé­be, így vég­zett vele. Tet­tét alá­tá­masz­ta­ná, hogy a gót szár­ma­zá­sú asszony később is a hun biro­da­lom ellen for­dult, és a góto­kat segí­tet­te velük szemben.)


A szo­bor­cso­port­ban bal­ról, a Pas­sau felől érke­ző Krim­hil­dát Rüdi­ger von Beche­laren, Oster­land őrgróf­ja és az ének­ben emlí­tett két másik lovag kísé­ri. Jobb­ról, Hun­nia felől Atti­la, aki mögött test­vé­re, Buda, s a hun udvar­ban szám­űze­tés­ben élő Diet­rich von Bern és Gibich her­ce­gek áll­nak. A sort Atti­la fia, a kis Ala­dár (Ellák) zárja.


Ha a német nyelv­kul­tú­rá­jú oszt­rá­kok­nak annyi­ra jelen­tős e tör­té­nel­mi talál­ko­zás, hogy gran­di­ó­zus emlék­mű­vet emel­tek az utó­kor­nak.. akkor mi, magya­rok, akik a hunok utó­dai vagyunk és tör­té­nel­münk­ben, mon­dá­ink­ban őriz­zük örök­sé­gü­ket, miért nem büsz­kél­ke­dünk vele?


Miért nem tudott róla a magyar köz­vé­le­mény, tár­sa­da­lom? Miért nem szer­vez­tünk 15 éve buszos diák­ki­rán­du­lá­so­kat, turis­ta­cso­por­to­kat a szom­szé­dos ország köze­li tör­té­nel­mi emlék­együt­te­sé­nek megtekintésére?


Még ennél is fon­to­sabb kér­dés, itt­hon miért nem emelt a Magyar Orszá­gos Kul­tu­rá­lis és Tör­té­nel­mi Bizott­ság hason­ló szo­bor­cso­por­tot Atti­la hun feje­del­münk tiszteletére? 🤔