Hírek Elszakított területi hirek Átad­ták Csík­sze­re­dá­ban az Össze­fo­gás Házát

Átad­ták Csík­sze­re­dá­ban az Össze­fo­gás Házát

Új, kor­sze­rű szék­hellyel gaz­da­go­dott a Har­gi­ta Megyei Moz­gás­sé­rül­tek Szer­ve­ze­te. Az Össze­fo­gás Háza elne­ve­zé­sű mul­ti­funk­ci­o­ná­lis szék­ház nem­csak lak­ha­tás­ra, de külön­bö­ző tevé­keny­sé­gek szer­ve­zé­sé­re és lebo­nyo­lí­tá­sá­ra is alkal­mas lesz. A szék­ház a ter­vek sze­rint rekre­á­ci­ós prog­ra­mo­kat is biz­to­sít majd a moz­gás­sé­rül­tek számára.

Több évti­ze­des álma való­sult meg a Har­gi­ta Megyei Moz­gás­sé­rül­tek Szer­ve­ze­té­nek azzal, hogy csü­tör­tö­kön átad­ták az Össze­fo­gás Háza nevet vise­lő új szék­he­lyet Csíkszeredában.

Fikó Csa­ba, a szer­ve­zet ala­pí­tó elnö­ke köszön­tő­jé­ben az épít­ke­zés folya­ma­tá­ra tekin­tett vissza. A viszon­tag­sá­gos tör­té­net akkor vett új len­dü­le­tet, ami­kor a magyar kor­mány a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­gon keresz­tül jelen­tős támo­ga­tást nyúj­tott az épü­let befejezéséhez.

„Ez a ház azért szü­le­tett meg, hogy pró­bál­juk test­re szab­ni a fogya­té­kos­sá­gok sze­rin­ti adott­sá­go­kat. Ez nekünk nagyon fon­tos. Ne úgy tekint­se­nek ránk, mint ellá­tot­tak­ra, hanem mint érté­kes embe­rek­re, akik képe­sek nagy dol­go­kat csi­nál­ni, csak ehhez egy kis segít­ség szük­sé­ges” – emel­te ki Fikó Csa­ba. A veze­tő hang­sú­lyoz­ta: az Össze­fo­gás Háza ugyan csak egy „apró szi­get”, ám komoly meg­va­ló­sí­tás­ként tekin­te­nek rá, ame­lyet kitar­tó támo­ga­tó­ik­nak köszön­he­tő­en értek el. Fikó Csa­ba elmond­ta: továb­bi ter­ve­ik is van­nak, pél­dá­ul sze­ret­nék fel­újí­ta­ni és hasz­no­sí­ta­ni az épü­let köze­lé­ben talál­ha­tó üzemcsarnokot.

Tóth Lász­ló, Magyar­or­szág Csík­sze­re­dai Főko­zu­lá­tu­sá­nak veze­tő­je elis­me­ré­sét fejez­te ki a kez­de­mé­nye­zők felé. „Aki házat épít, a jövőt épí­ti. A ház a meleg­sé­get, a törő­dést, a biz­ton­sá­got jelen­ti. Úgy vélem, üze­ne­te van annak, ha egy közös­ség házat épít. Az az üze­ne­te, hogy itt ter­ve­zi a jövő­jét, itt akar bol­do­gul­ni és meg­ma­rad­ni, a tár­sa­da­lom egyen­ran­gú tag­ja kíván len­ni” – fogal­ma­zott a poli­ti­kus. A főkon­zul kitért a szer­ve­zet kiemelt cél­ja­i­ra, az érdek­kép­vi­se­let­re, az integ­rá­ció támo­ga­tá­sá­ra, az aka­dály­men­te­sí­tés­re, a két­irá­nyú tájé­koz­ta­tó tevékenységre.

A csík­sze­re­dai város­ve­ze­tés részé­ről Koro­di Atti­la pol­gár­mes­ter köszön­töt­te az átadá­son meg­je­len­te­ket. A város­ve­ze­tő leszö­gez­te: a jövő­ben az intéz­mény működ­te­té­sé­ben, fenn­tar­tá­sá­ban a csí­ki város­ve­ze­tés is részt sze­ret­ne vál­lal­ni. „A leg­fon­to­sabb az, hogy nyi­tot­tak legyünk min­dig azok­ra, akik figyel­met igé­nyel­nek a tár­sa­da­lom részé­ről. Azzal, hogy ez a köz­pont a város egyik leg­for­gal­ma­sabb helyén, a jövő­ben egyik leg­in­kább fej­lő­dő részé­ben léte­sült, azt gon­do­lom, hogy köze­lebb hoz­za a csík­sze­re­da­i­ak­hoz, a szé­kely­föl­di­ek­hez a segít­ség­re szo­ru­lók ügyét” – fogal­ma­zott Koro­di Attila.

For­rás: maszol​.ro