Hírek Magyarországi hírek Átad­ták a Fonó-díjakat

Átad­ták a Fonó-díjakat

11+1 kate­gó­ri­á­ban ismer­ték el a közön­ség és a szak­mai zsű­ri által leg­jobb­nak ítélt zené­sze­ket, leme­ze­ket, prog­ram­so­ro­za­to­kat. Az élet­mű­dí­jat Dre­sch Mihály kapta.

Vasár­nap este az online tér­ben néz­het­te meg a közön­ség az első Fonó-díj átadó­ját. 11 kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki a díja­kat a leg­jobb­nak ítélt művé­szek­nek, leme­zek­nek és prog­ram­so­ro­za­tok­nak, vala­mint átad­tak egy élet­mű­dí­jat is, ame­lyet a közön­ség sza­va­za­tai alap­ján Dre­sch Mihály­nak ítélt oda a zsű­ri. Az est házi­gaz­dái Berecz Ist­ván tán­cos, a Fonó nép­ze­nei igaz­ga­tó­ja és Kubi­nyi Júlia nép­dal­éne­kes a Fonó művé­sze­ti veze­tő­je vol­tak, a díja­kat Hor­váth Lász­ló a Fonó igaz­ga­tó­ja adta át. Az online díj­ki­osz­tón az Esz­ter­lánc és az Ötö­dik évszak művé­szei muzsi­kál­tak. Az ese­mény a Fonó face­book olda­lán és You­tu­be csa­tor­ná­ján is visszanézhető.

„A Fonó-díj­jal sze­ret­nénk elis­mer­ni a művé­szi tel­je­sít­mé­nye­ket, most elő­ször egy külö­nö­sen nehéz idő­szak­ban. Sze­ret­nénk a díj­jal hagyo­mányt terem­te­ni, mert tud­juk, hogy bár nem ez a díj fog­ja befo­lyá­sol­ni egy-egy művész pályá­ját, de az elis­me­rés­re szük­sé­gük van. Úgy érez­zük, sike­rült olyan élet­mű­vek és alko­tók mel­lé áll­nunk, akik bizo­nyí­tot­ták, hogy érde­me­sek rá, sor­ra hoz­zák a nem­zet­kö­zi elis­me­ré­se­ket, játsszák őket a rádi­ók Auszt­rá­li­á­tól Finn­or­szá­gig. Tud­juk, hogy sok más kivá­ló művész, zenész-kol­lé­ga érde­mes erre az elis­me­rés­re, ezért jövő­re foly­tat­juk!” (Hor­váth Lász­ló igazgató)

A 2020-as, jubi­le­u­mi évben a Fonó sza­va­zást indí­tott a közös­sé­gi médi­á­ban. A 25 éves fenn­ál­lás apro­pó­ján meg sze­ret­ték vol­na tud­ni, hogy a közön­ség az elmúlt idő­szak mely pil­la­na­ta­i­ra gon­dol vissza leg­szí­ve­seb­ben. Össze­sen 25 kate­gó­ri­á­ban lehe­tett sza­vaz­ni, több­szá­zan vet­tek részt az izgal­mas folya­mat­ban. A közön­ség­sza­va­zást köve­tő­en a ren­ge­teg kate­gó­ri­át 10+1 kate­gó­ri­á­ra szű­kí­tet­ték le össze­vont kate­gó­ri­á­kat alkot­va úgy, hogy egyet­len sza­va­zat se vesszen el. A 11 kate­gó­ri­án belül a koráb­bi közön­ség­sza­va­za­to­kat össze­sít­ve egy szak­mai zsű­ri segít­sé­gé­vel 3 – 3 jelöl­tet állí­tot­tak fel, közü­lük kerül­tek ki a leg­több sza­va­za­tot nyert kategóriagyőztesek.

A leg­jobb tánc­ház kate­gó­ri­á­ban a Ber­ka együt­tes tánc­há­za, a leg­jobb kon­cert kate­gó­ri­á­ban pedig a Dre­sch Mihály Quar­tet & Archie Shepp 2001-es kon­cert­je kap­ta az elis­me­rést. A leg­jobb nép­ze­nei lemez az Esz­ter­lánc: Jege­sen (2014) című albu­ma lett, míg a leg­jobb világ­ze­nei lemez kate­gó­ri­á­ban a Buda Folk Band: Magyar Vilá­gi Nép­ze­ne (2014) című albu­ma kap­ta a díjat, a leg­jobb jazz album pedig a Dre­sch Quar­tet: Moz­du­lat­lan uta­zás (2000) lett. A leg­jobb fesz­ti­vál és prog­ram­so­ro­zat a közön­ség sze­rint a Buda­pest Folk Fest volt. A leg­jobb éne­kes­nek Nav­ra­til And­re­át válasz­tot­ták, míg a prí­má­sok között Vize­li Balázs kap­ta a leg­több sza­va­za­tot. A leg­jobb hang­sze­res művész­nek Dre­sch Mihály sza­vaz­ták meg, leg­jobb nép­ze­nész kate­gó­ri­á­ban pedig Ifj. Csoó­ri Sán­dor Sün­di kap­ta az elis­me­rést. A Fonó fel­fe­de­zett­je kate­gó­ri­á­ban a fia­tal for­má­ci­ó­kat díjaz­ták, itt az Ötö­dik évszak kap­ta a díjat. Az élet­mű­dí­jat Dre­sch Mihály­nak ítél­ték, aki több kate­gó­ri­á­ban is a leg­több sza­va­za­tot kapta.

„A zene­hall­ga­tás, akár élő akár hang­le­mez, vagy rádió, ha oda­fi­gyel az ember – és a válasz­tott zene passzol az ő lel­ké­hez – egy lel­ki emel­ke­dett­sé­get ered­mé­nyez, révü­let­hez hason­lít­ha­tó nemes átlé­nye­gü­lés.” (Dre­sch Mihály)

“Száll­jon tovább ez a díj azok­ra is, akik­től ezt kap­tuk, akik a hagyo­mány­ban éltek, élnek és akik­től mi is meg­ta­nul­tuk mind­ezt, erre igyek­szem min­den­nap emlé­kez­ni.” (Nav­ra­til Andrea)

„Nekünk zené­szek­nek (és tán­co­sok­nak is) a jelen a fon­tos, mi a jövő­vel „nem fog­lal­ko­zunk”. A mula­tás szó is erről szól: elmu­lat­juk az időt. A jelen az, amit meg tudsz ragad­ni, ami­re majd vissza tudsz emlé­kez­ni, ami­re majd lehet épí­te­ni később, ami a közös­sé­gen belül tovább­hul­lám­zik.” (Vize­li Balázs)

„Nekem a leg­na­gyobb elis­me­rés min­dig az volt, ami­kor nálam­nál jobb zené­szek­kel zenél­het­tem együtt, főleg ami­kor mes­te­rek­kel együtt zenél­het­tem, kísér­het­tem őket és egy idő után nem kap­tam kop­pin­tást a fejem­re a vonó­val, akkor úgy érez­tem hogy jó úton hala­dok.” (Csoó­ri Sán­dor Sündi)

„Ez nem csak egy zenei irány, hanem a saját iden­ti­tá­sunk­hoz való hoz­zá­ál­lás meg­fo­gal­ma­zá­sa. Köszön­jük a Fonó­nak, hogy ott­hont és lehe­tő­sé­get terem­tet­te­tek erre!” (Zim­ber Ferenc, Ötö­dik évszak)

Élet­mű­díj
A Fonó-díj sza­va­za­ta­i­nak szám­lá­lá­sa során szem­be­sül­tünk azzal, hogy van­nak művé­szek, akik­re kiemel­ke­dő­en sokan sza­vaz­nak, szin­te min­den kate­gó­ri­á­ban elől jár­nak, élet­út­juk­kal egy­faj­ta pél­da­kép­ként szol­gál­nak nem­csak a közön­ség de a zenész­tár­sak előtt is. Ezzel az indít­ta­tás­sal hoz­tuk lét­re az Élet­mű-díjat.
A díjat kap­ja: Dre­sch Mihály
https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​i​k​B​c​W​a​R​f​dGs

A zsű­ri tag­jai vol­tak:
Dr. Fehér Ani­kó kar­nagy, nép­ze­ne­ku­ta­tó (MMA-MMKI)
Török Ferenc világ­ze­nei szer­kesz­tő, szak­író
Jávorsz­ky Béla Szi­lárd zenei szak­író
Berecz Ist­ván tán­cos a Fonó nép­ze­nei igaz­ga­tó­ja
A zsű­ri elnö­ke: Hor­váth Lász­ló a Fonó igazgatója

A díja­kat a Fonó Selec­ti­on – idén online meg­ren­de­zett – mini­fesz­ti­vál záró­ak­kord­ja­ként adták át. A soro­zat az egy­más­ra való oda­fi­gye­lés­ről, együtt­lét­ről, kap­cso­ló­dás­ról szólt.

For­rás: port​.hu