Hírek Magyarországi hírek Átad­ták a fel­újí­tott Mátyás-kutat a budai várban

Átad­ták a fel­újí­tott Mátyás-kutat a budai várban

Újra cso­bog a budai Vár­ban a Nem­ze­ti Hausz­mann Prog­ram­ban fel­újí­tott Mátyás-kút, ame­lyet szer­dán adtak át a nagyközönségnek. 

FOTÓ: MTI/KOVÁCS TAMÁS

Strobl Ala­jos lenyű­gö­ző alko­tá­sa, a leg­is­mer­tebb magyar király­nak emlé­ket állí­tó Mátyás-kút­ja a rene­szánsz udva­ri élet egyik ked­velt jele­ne­tét, Mátyás király vadá­sza­tát jele­ní­ti meg – mond­ta el Fodor Ger­gely kor­mány­biz­tos a szer­dai átadó ese­mé­nyen Budapesten.

Fel­hív­ta a figyel­met a vadá­szat végét jel­ző kür­tös szob­rá­ra, amely­nek meg­al­ko­tá­sá­ért még a szo­bor­cso­port átadá­sa előtt, 1901-ben a Műcsar­nok kiál­lí­tá­sán álla­mi arany­érem­ben része­sí­tet­ték a művészt. Az alko­tás túl­élt ugyan két világ­há­bo­rút, de az elmúlt évszá­zad­ban soha nem esett át olyan rekonst­ruk­ci­ón, mint most – hang­sú­lyoz­ta a kormánybiztos.

For­rás: Demokrata