Hírek Vélemények/Publicisztikák Ártat­lan­ság

Ártat­lan­ság

Az egész világ egy ember­ként örven­dez­he­tett teg­nap, hogy győ­zött az igaz­ság, Derek Cha­u­vin, a rend­őr, aki­nek szak­sze­rűt­len eljá­rá­sa ­miatt meg­halt Geor­ge Floyd, bűnös. De ez per­sze fény­tö­rés. Nem a világ örven­dez­he­tett, csak annak az egy­re szi­lán­ko­sabb-tor­zabb tükör­ké­pe, ame­lyet a saj­tó mutat. 

Sza­lag­cí­me­ken hoz­zák a nagy hírt, és mivel a világ leg­na­gyobb hatal­ma az Egye­sült Álla­mok, ezért ter­mé­sze­te­sen az otta­ni ese­mé­nyek sok­szor fon­to­sab­bak, mint a világ egyéb terü­le­te­in élők apró-csep­rő ügyei. Geor­ge Floyd alak­ja folya­ma­to­san vál­to­zott, s lett a médi­á­ban egy­re sze­lí­debb, egy­re oda­adóbb, egy­re ked­ve­sebb fic­kó, Derek Cha­u­vin pedig a hata­lom szim­bó­lu­má­vá vált, no per­sze ez a hata­lom akkor még Donald Trump volt. A töké­le­te­sen fel­épí­tett és elő­re meg­emész­tett szto­rit min­den­hol illen­dő volt a saját hely­zet­re ala­kí­ta­ni, a sze­gény, ártat­lan, békés kisebb­sé­gi srá­cot a hata­lom agresszív – és fehér – bir­to­ko­sa meg­gyil­kol­ja a nyílt utcán. Ezt tovább­gon­dol­ni nem nagy művé­szet, nagyon sokan meg­ol­dot­ták a házi fel­ada­tot. Ebben Bara­nyi Krisz­ti­na nem volt vala­mi ügyes, egy tér­de­lő, szi­vár­vány­szí­nű sza­bad­ság­szo­bor műanyag­ból maxi­mum kegye­lem­ket­tes a nagy ellen­őr­ző­ben. De a lényeg az, hogy a moz­ga­lom tovább dübö­rög, tovább mélyül­nek az árkok, s ismét tel­jes pol­gár­jo­got kapott a rassziz­mus a közbeszédben.

A bíró sze­rint a rend­őr bűnös volt. Fel­te­he­tő­en min­den bizo­nyí­té­kot meg­vizs­gált, s töké­le­te­sen füg­get­le­ní­te­ni tud­ta magát az utca, a saj­tó, a poli­ti­kai elit és a sze­mé­lyes isme­rő­sei nyo­má­sá­tól. Ha azon­ban bár­mi­lyen hatá­sa volt rá, eset­leg az esküd­tek­re a más­fél éve tar­tó hisz­té­ria, akkor bizony nagy a baj. 

Hiszen épp itt örül a saj­tó, hogy egy elő­re elítélt ember kap­ta meg a bün­te­té­sét, aki­nek esé­lye sincs az ártat­lan­ság­ra. A rend­őr ebben a szto­ri­ban min­den­képp bűnös, mert ezt a sze­re­pet osz­tot­ták rá a rop­pant kifi­no­mult és őrü­le­te­sen demok­ra­ti­kus poli­ti­kai meg­mon­dó­em­be­rek. Ugyanők arra mutat­nak rá, hogy aki kéte­lye­it han­goz­tat­ja, az fel­te­he­tő­en rasszis­ta, és maga is kép­ze­let­ben ott tér­del Geor­ge Floyd nya­kán. Ezért aztán nem is kétel­ke­dik olyan han­go­san sen­ki, mert gyor­san meg­ta­lál­ják a kétel­ke­dőt azok, akik konk­ré­tan erre vadász­nak. Per­sze így is lehet élni, de azért ne nevez­zük ezt olyan nagy demok­rá­ci­á­nak, és ne mond­juk, hogy rend­ben van min­den. A bíró­ság­nak elv­ben füg­get­len­nek kel­le­ne len­nie, a gya­kor­lat­ban csep­pet sem az. A szo­mo­rú­já­ték­ban min­den­ki részt vett, az elnök­től az utca embe­ré­ig, a féke­ket és egyen­sú­lyo­kat ide­ig­le­ne­sen hatá­lyon kívül helyez­ték, s a jog­ál­lam­hoz mél­tó per helyett auto­da­fét tartottak.

A jövő pedig ezért aggasztó. 

Mert ami Ame­ri­ká­ban van, az átter­jed más régi­ók­ra is, első­sor­ban Euró­pá­ba, hiszen mi azért nagyon köz­el­kül­föld vagyunk szá­muk­ra, hason­ló kul­tú­rá­val, keresz­tény gyö­ke­rek­kel, még a nyel­vü­ket is ért­jük. Ez len­ne a jövő igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sa, ahol az ország veze­tő­je imád­ko­zik a bíró­ság íté­le­te előtt, hogy helyes dön­tés szülessen? 

A sze­münk előtt ero­dá­ló­dik a füg­get­len igaz­ságszolgáltatás míto­sza a ten­ge­ren­tú­lon, s ennek lát­tán bol­do­gan ünne­pel az óce­án mind­két part­ján a demok­rá­ci­át min­den­ki­től fél­tő, egy­re fasi­zá­ló­dó média­elit meg a poli­ti­kai veze­tő­ség libe­rá­lis réte­ge. A rend­őr fel­te­he­tő túl­ka­pá­sá­ból szán­dé­kos gyil­kos­ság­gá vált a szo­mo­rú és túl­sá­go­san is min­den­na­pos eset, a véde­ke­zés­re kép­te­len Cha­u­vin pedig azzal szem­be­sül, hogy nem­csak a tör­vény súj­tott le rá öklé­vel, de az egész tár­sa­da­lom, az egész világ gyűlöli. 

Pedig ebben az ügy­ben nin­cse­nek jók és rosszak, nin­cse­nek tisz­ta jel­le­mek, mert ez egy bor­zasz­tó­an aggasz­tó és tető­től tal­pig mocs­kos poli­ti­kai ügy.

For­rás: Magyar Nem­zet / Sit­kei Levente