Hírek Sport hirek Arannyal koro­náz­ta meg a pálya­fu­tá­sát Lőrincz Tamás

Arannyal koro­náz­ta meg a pálya­fu­tá­sát Lőrincz Tamás

Lőrincz Tamás olim­pi­ai baj­nok lett a kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 77 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­ban a toki­ói játé­ko­kon, miu­tán a ked­di dön­tő­ben 2 – 1‑re legyőz­te a kir­giz Akzsol Mahmudovot.

Arannyal koronázta meg a pályafutását Lőrincz Tamás

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Lőrincz Tamás, miu­tán győ­zőtt a kir­giz Akzsol Mah­mu­dov ellen a fér­fi kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 77 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­nak dön­tő­jé­ben a világ­mé­re­tű koro­na­ví­rus-jár­vány miatt 2021-re halasz­tott 2020-as toki­ói nyá­ri olim­pi­án a Maku­ha­ri Ren­dez­vény­köz­pont­ban 2021. augusz­tus 3‑án

 A BHSE 34 éves ver­seny­ző­je sike­ré­vel meg­ko­ro­náz­ta pálya­fu­tá­sát, mert egy világ- és négy Euró­pa-baj­no­ki cím után a pálya­fu­tá­sá­ból hiány­zó arany­ér­met is begyűj­töt­te. Kilenc éve a lon­do­ni játé­ko­kon – még 66 kilós­ként – máso­dik lett.

A magya­rok világ­klasszi­sa elszán­tan vonult be a Maku­ha­ri Ren­dez­vény­köz­pont csar­no­ká­ba, a mér­kő­zés viszont puha­to­ló­zás­sal kez­dő­dött, illet­ve két­szer is meg­akadt, mert össze­fe­jel­tek a felek. Ezt köve­tő­en a rend­kí­vül dina­mi­kus ázsi­ai iga­zol­ta a hírét, kife­je­zet­ten agresszí­ven, táma­dó szel­lem­ben foly­tat­ta a küz­del­met, így más­fél perc után első­ként Lőrin­c­zet intet­ték meg (0−1). A parter­hely­ze­tet viszont min­den rutin­ját bevet­ve véde­kez­te ki, ugyan­is néhány másod­perc eltel­té­vel kisza­ba­dult a fogás­ból, így állás­ból foly­ta­tó­dott a harc.A későbbi győztes Lőrincz Tamás (pirosban) és a kirgiz Akzsol Mahmudov ellen küzd a férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájának döntőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. augusztus 3-án

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A későb­bi győz­tes Lőrincz Tamás (piros­ban) és a kir­giz Akzsol Mah­mu­dov ellen küzd a fér­fi kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 77 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­nak dön­tő­jé­ben a világ­mé­re­tű koro­na­ví­rus-jár­vány miatt 2021-re halasz­tott 2020-as toki­ói nyá­ri olim­pi­án a Maku­ha­ri Ren­dez­vény­köz­pont­ban 2021. augusz­tus 3‑án

A szü­ne­tet köve­tő­en Lőrincz ala­po­san meg­lep­te Mah­mu­do­vot: jó ütem­ben neki­ron­tott, és kitol­ta a sző­nyeg­ről (1−1). A dön­tet­len később szer­zett pont­tal már­is neki volt ked­ve­zőbb, de nem hagy­ta nyug­ton az ellen­fe­lét, akit így meg is intet­tek passzi­vi­tá­sért (2−1). Ezút­tal ugyan­ak­kor a for­dí­tott eme­lés­sel pró­bál­ko­zó Lőrincz­nek sem sike­rült érté­kel­he­tő akci­ót bemu­tat­nia. A hát­ra­lé­vő idő­ben állás­ból tel­je­sen esély­te­len volt a kir­giz bir­kó­zó, Lőrincz Tamás pedig a magyar szak­ve­ze­tés han­gos vissza­szám­lá­lá­sa mel­lett lett olim­pi­ai baj­nok. A ceg­lé­di szü­le­té­sű klasszis hosszú pálya­fu­tá­sa leg­na­gyobb győ­zel­mét hatal­mas csa­ta­ki­ál­tás­sal ünne­pel­te, majd össze­bo­rult az 1988-ban olim­pi­ai baj­nok Sike And­rás szö­vet­sé­gi kapitánnyal.Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájában a tokiói játékokon

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Lőrincz Tamás olim­pi­ai baj­nok lett a kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 77 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­ban a toki­ói játékokon 

A Szö­csi bece­ne­vű bir­kó­zó ezt köve­tő­en a nem­ze­ti lobo­gót magas­ba tart­va ünne­pelt, végül oda­ko­co­gott a másik sző­nye­gen fel­ál­lí­tott dobo­gó­hoz, és meg­csó­kol­ta a tetejét.

Lőrincz Tamás dia­da­lá­val nem­csak tel­jes­sé tet­te medál­gyűj­te­mé­nyét, hanem a súly­cso­port reg­ná­ló olim­pi­ai, világ- és Euró­pa-baj­no­ka­ként vonul vissza. Fivé­ré­vel, Vik­tor­ral már három­szor – a 2014-es és 2019-es világ‑, illet­ve a 2017-es Euró­pa-baj­nok­sá­gon – áll­tak ugyan­azon a világ­ver­se­nyen dobo­gón, olyan viszont még nem volt, hogy mind­ket­ten ara­nyat nyer­je­nek. Ettől egyet­len meccs, a 87 kiló­sok szer­dai dön­tő­je választ­ja el őket.Az aranyérmes Lőrincz Tamás a férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájának eredményhirdetésén a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. augusztus 3-án

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az arany­ér­mes Lőrincz Tamás a fér­fi kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 77 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­nak ered­mény­hir­de­té­sén a világ­mé­re­tű koro­na­ví­rus-jár­vány miatt 2021-re halasz­tott 2020-as toki­ói nyá­ri olim­pi­án a Maku­ha­ri Ren­dez­vény­köz­pont­ban 2021. augusz­tus 3‑án

Magyar bir­kó­zó leg­utóbb 2004-ben nyert olim­pi­át. Akkor Majo­ros Ist­ván dia­dal­mas­ko­dott a kötött­fo­gá­sú­ak 55 kilós kate­gó­ri­á­já­ban. Lőrin­czé a magyar bir­kó­zás 20. olim­pi­ai arany­ér­me, egy­út­tal ő a 19. magyar arany­ér­mes bir­kó­zó a játé­kok történetében.

For­rás: Magyar Hírlap