Apróhirdetések Kanadai/Amerikai Magyar­ság hetilap

Kanadai/Amerikai Magyar­ság hetilap

A Kana­dai Magyar­ság 1949-es toron­tói ala­pí­tá­sa óta a magyar emig­rá­ció ked­venc olvas­má­nya. Ala­pí­tó tagok közé sorol­hat­juk Kere­csen­di-Kiss Már­tont és Kene­sei Lász­lót, akik­hez csat­la­ko­zott az Argen­tí­ná­ból érke­zett Vörös­váry Wel­ler Ist­ván 1955-ben. A Kana­dai Magyar­ság a Vörös­váry csa­lád tulaj­do­na volt 2005. júni­us 30-ig, ami­ko­ris azt az Aykler & Co. meg­vet­te és átad­ta a jelen­le­gi tulaj­do­nos cég­nek a Hun­ga­ri­an Cana­di­an Media Non-Pro­fit Corporation”-nak. Az újság az Aykler Manag­ement irá­nyí­tá­sa alatt műkö­dik jelen­leg is. Már az ötve­nes évek ele­jén is vol­tak lel­kes magya­rok, akik igé­nyel­ték a magyar nyelv írás­be­li hasz­ná­la­tát és haj­lan­dók vol­tak áldo­za­tot hoz­ni a kul­tú­ra fej­lesz­té­sé­re, mint pél­dá­ul Dr. Vass Ferenc „régi kan­adás” ügy­véd, aki ötszáz dol­lárt köl­csön­zött az újság fej­lesz­té­se cél­já­ra. 1957-től már mint a nép­sze­rű „Kék­új­sá­got” ismer­jük, mivel az első lap fej­lé­cén a „Magyar­ság” kék szí­nű betűk­kel van írva. Ugyan­csak 1957 óta tel­jes mér­ték­ben a Vörös­váry-Wel­ler tulaj­do­nos­pár bir­to­ká­ban a nyu­ga­ti világ leg­na­gyobb magyar nyel­vű heti újsá­gá­vá vált.

Az idők során sok kitű­nő mun­ka­társ emel­te a lap szín­vo­na­lát, mint pél­dá­ul a vezér­cikk­író Vörös­váry Irén, aki heten­ként a „Korunk­hoz tar­to­zik” című cikk­so­ro­za­tot írta, Frey And­rás és Kovács Imre vezér­cikk­írók (USA), Rutt­kay Arnold, Só Ber­nát (Auszt­rá­lia), Illés Ele­mér, Cson­ka Emil, Tol­las Tibor, Sző­ke Klá­ra, Gábor Áron, Kiss Zol­tán, Habs­burg Ottó (Német­or­szág), Rónai Zol­tán (Spa­nyol­or­szág), Saary Éva (Svájc), Haas György (Auszt­ria), Feke­te Ist­ván, Har­math Ist­ván, Márai Sán­dor, Füry Lajos, Lip­ták Béla, Wass Albert de Cze­ge (USA), Fáy Ist­ván, Fáy Ferenc, Dr. Kátó Lász­ló (Kana­da), Rév­ffy Lász­ló (Ang­lia) stb.

A Kana­dai Magyar­ság ma is a nyu­ga­ti világ leg­na­gyobb szám­ban meg­je­le­nő magyar nyel­vű heti­lap­ja. A Kék­új­ság 1990. novem­be­ré­ben átvet­te a Chi­ca­go és Kör­nyé­ke című magyar nyel­vű újsá­got is, így a hiva­ta­los név Kana­dai-Ame­ri­kai Magyar­ság­ra változott.

2005-ben Vörös­váry Irén elhuny­ta után a lap új kéz­be, Aykler Béla tulaj­do­ná­ba került. Aykler Béla úgy érez­te, hogy a magyar­ság­nak nagy szük­sé­ge van a Kék Újság­ra, hiszen az üzlet­em­be­rek meg­él­he­té­sé­hez, vál­lal­ko­zá­sa­ik üze­mel­te­té­sé­hez szük­sé­ges a hir­de­tés, ugyan­csak a magyar vonat­ko­zá­sú ese­mé­nyek­ről való tudó­sí­tás. Az újon­nan jött emig­rán­sok lakást, állást talál­nak az apró­hir­de­té­sek­ben, és állás­ke­re­ső hir­de­té­sü­ket ingyen hoz­za le. 2005. júli­u­sá­ban Aykler Béla vet­te át a szer­kesz­tő­bi­zott­ság veze­té­sét. Balás Róbert szer­kesz­tő és Hor­váth Zsolt tech­ni­kai szer­kesz­tő erős, sta­bil stá­bot alkotnak.

A jelen­le­gi Kana­dai-ame­ri­kai Magyar­ság egyi­ke a közép­utat kép­vi­se­lő heti­la­pok­nak, tár­gyi­la­go­san tár­ja fel a magyar­sá­got érdek­lő híre­ket. Van­cou­ver­től Los Ange­le­sig, Tor­on­tó­tól Mont­re­á­lon és New Yor­kon keresz­tül Flo­ri­dá­ig ismer­te­ti, hogy mi újság a kül­föl­di magyar közös­sé­gek­ben, Magyar­or­szá­gon és a Kár­pát-meden­cé­ben. A szer­kesz­tő­ség tudat­ja a hatá­ron túl élő magyar közös­sé­gek gond­ja­it, prob­lé­má­it és ember­jo­gi sérel­me­it. Fel­szó­lal a magyar­ság védel­mé­ben, akár­hol is esik annak bántódása.

A Kana­dai Magyar­ság infor­mál, de nem vesz részt táma­dá­sok­ban, áská­ló­dá­sok­ban. Tár­gyi­la­go­san bemu­tat min­den ügyet, és olva­só­i­ra bíz­za a hely­zet értékelését.

Kap­cso­lat : A Kana­dai-ame­ri­kai Magyar­ság Szer­kesz­tő­sé­ge 747 St.Clair Ave. West #103
Toron­to, Onta­rio
M6C 4A4 Canada

Tel.: 416−656−8361
Fax: 416−651−2442
Email: info@​kanadaimagyarsag.​ca

For­rás: http://​kana​da​i​ma​gyarsag​.ca/