Hírek Amerikai hirek Antho­ny Fau­ci: csak a köte­le­ző oltás féke­zi meg a pandémiát

Antho­ny Fau­ci: csak a köte­le­ző oltás féke­zi meg a pandémiát

Ha a meg­győ­zés nem műkö­dik, szük­ség lesz az oltás köte­le­ző­vé téte­lé­re több terü­le­ten is – véle­ke­dik az ame­ri­kai egész­ség­ügyi főtanácsadó.

„Ez működ­ni fog, mert nem hiszem, hogy az embe­rek nem akar­nak majd dol­goz­ni, vagy nem akar­nak majd főis­ko­lá­ra men­ni. Sze­ret­nénk, ha tel­je­sen önkén­tes ala­pon ven­nék fel az oltást, de ha ez nem műkö­dik, akkor az alter­na­tí­vák­hoz kell nyúlni” 

– idé­zi Antho­ny Fau­cit a CNN.

Az ame­ri­kai egész­ség­ügyi főta­nács­adó sze­rint a del­ta és a csök­ke­nő oltá­si kedv hoz­ta meg­le­he­tő­sen rossz hely­zet­be Ame­ri­kát. A 12 év fölöt­ti­ek­nek jelen­leg 63 szá­za­lé­ka van beolt­va. Joe Biden ame­ri­kai elnök múlt héten jelen­tet­te be annak ter­vét, hogy a száz főnél több embert fog­lal­koz­ta­tó mun­kál­ta­tók­nak köte­le­ző­vé kell ten­ni­ük az oltás fel­vé­te­lét dol­go­zó­ik szá­má­ra, vagy heten­te kell őket tesz­tel­ni. A terv fogad­ta­tá­sa vegyes volt.

Nem min­den­ki támogatja

Vivek Mur­thy, az Egye­sült Álla­mok tisz­ti­fő­or­vo­sa sze­rint azok a vál­lal­ko­zá­sok, ame­lyek sze­ret­nék, hogy a mun­ka­vál­la­lók vissza­tér­je­nek a mun­ka­he­lyek­re és ott is marad­ja­nak, pro­fi­tál­ni fog­nak a köte­le­ző oltás­ból. Hoz­zá­tet­te, hogy az elő­írá­sok a mun­ka­vál­la­lók­nak is elő­nyö­sek lesznek.

„Ez nem­csak a köz­egész­ség­ügyet fog­ja javí­ta­ni, hanem az embe­rek szá­má­ra is nagyobb lel­ki nyu­gal­mat biztosít”

– mond­ta Mur­thy a CNN-nek.

Asa Hut­chin­son arkansas‑i kor­mány­zó azon­ban azzal érvelt, hogy a köve­tel­mé­nyek vissza­fe­lé sül­het­nek el. „Le kell győz­nünk az ellen­ál­lást – mond­ta Hut­chin­son. – Ez egy komoly, halá­los vírus, mind­annyi­an együtt pró­bál­juk elér­ni, hogy a lakos­ság nagyobb kör­ben legyen átolt­va. A prob­lé­ma az, hogy én pró­bá­lom legyőz­ni az ellen­ál­lást, de az elnök man­dá­tum­mal kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sei meg­ke­mé­nyí­tik azt.”

A kór­há­zak­ban mind­ez­zel pár­hu­za­mo­san ugyan­ak­kor egy­re job­ban érzik a nyo­mást, egy­re keve­sebb inten­zív terá­pi­ás ágy érhe­tő el.

Ötéves kor fölött is jöhet az oltás

Scott Gott­li­eb, az FDA koráb­bi biz­to­sa­i­nak egyi­ke, aki jelen­leg a Pfi­zer alkal­ma­zá­sá­ban áll, arról beszélt a közel­múlt­ban, hogy az öt év fölöt­ti gye­re­kek akár Hal­lo­ween ide­jén, azaz októ­ber leg­vé­gén fel­ve­he­tik majd a Pfi­zer vakcináját.

„Az FDA sze­rint hetek, nem pedig hóna­pok kér­dé­se, hogy eldönt­sék, engedélyezik‑e az 5 és 11 év közöt­ti gyer­me­kek vakcinázását.Én ezt úgy értel­me­zem, hogy talán négy, talán hat hét”

– mond­ta Gottlieb.

Más lehet a dozírozás

Az FDA figyel­mez­tet­te a szü­lő­ket, hogy ne pró­bál­koz­za­nak gyer­me­ke­ik beol­tá­sá­val az ügy­nök­ség jóvá­ha­gyá­sa előtt.

„A gyer­me­kek nem kis fel­nőt­tek, a gyer­mek­vak­ci­nák enge­dé­lye­zé­sé­ben a vizs­gá­lan­dó kér­dé­sek közé tar­toz­hat, hogy szük­ség van‑e más dózi­sok­ra vagy más erős­sé­gű for­mu­lák­ra a fel­nőt­tek szá­má­ra már hasz­nált vak­ci­nák­hoz” – áll az FDA pén­te­ki köz­le­mé­nyé­ben. Az egész­ség­ügyi szak­em­be­rek addig is a meg­elő­zés kér­dé­sét eme­lik ki, illet­ve gya­nús eset­ben a tesztelést.

Antho­ny Fau­ci koráb­ban maga is arról beszélt, hogy októ­ber­ben készen lehet az oltás az öt év fölöt­ti­ek szá­má­ra, illet­ve hogy

a Moder­na vak­ci­ná­ja vár­ha­tó­an három hét­tel később­re áll­hat készen arra,

hogy elkezd­jék vele immu­ni­zál­ni az öt év fölöttieket.

For­rás: info​start​.hu