Hírek Sport hirek Ang­li­á­ban úgy hív­ják, „Magyar Mal­di­ni”, álma a válogatottság

Ang­li­á­ban úgy hív­ják, „Magyar Mal­di­ni”, álma a válogatottság

Két­éves volt, ami­kor a ZTE arany­csa­pa­tá­ban fut­bal­lo­zó édes­ap­ja és kereszt­ap­ja mel­lett a pályán volt része­se az NB I‑es baj­nok­ava­tás­nak. Manap­ság már 21 éves és Ang­li­á­ban fut­bal­lo­zik, ahol így emle­ge­tik: „Magyar Mal­di­ni”. Ha a lapunk­nak nyi­lat­ko­zó Csó­ka Dáni­el ter­vei sze­rint ala­kul­nak a dol­gok, a védő Mar­co Ros­si válo­ga­tott­já­ban is kép­be kerül­het középtávon.

Az Ang­li­á­ban meg­for­dult magyar lab­da­rú­gók közül Gera Zol­tán bece­ne­ve volt eddig a leg­is­mer­tebb, akit a lát­vá­nyos játé­ká­nak köszön­he­tő­en „Magi­cal Magyar­nak”, azaz „Mági­kus Magyar­nak” nevez­tek el a West Brom­wich Albionnál.

Bizo­nyos szem­pont­ból hason­ló elis­me­rés­ben része­sült Csó­ka Dáni­el, akit az angol har­mad­osz­tá­lyú klub­ja, az AFC Wimb­le­don a hiva­ta­los Twit­ter-csa­tor­ná­ján neve­zett el úgy, hogy 

„Magyar Mal­di­ni”, azaz hason­lí­tot­ta őt a fut­ball­vi­lág legen­dás olasz védő­jé­hez, az AC Milan ikon­já­hoz, az ötszö­rös BEK/BL-győz­tes Pao­lo Maldinihez.

Tet­te ezt azután, hogy a közép­hát­véd óri­á­sit men­tett a Cham­pi­onship­be való fel­ju­tá­sért küz­dő, tehát esé­lye­sebb, szebb napo­kat is látott Ports­mo­uth ellen 0 – 0‑ra leho­zott baj­no­kin ked­den. Íme a jelenet:

– Tavaly kez­dő­dött, egy angol kom­men­te­lő neve­zett el „Magyar Mal­di­ni­nek”, ami rám ragadt, azóta is gyak­ran fel­em­le­ge­tik a kör­nye­ze­tem­ben – árul­ta el lapunk érdek­lő­dé­sé­re Csó­ka Dáni­el. – Kicsit zavar­ban is vagyok miat­ta, mert nyil­ván nem vagyok Mal­di­ni­hez mér­he­tő. Egyéb­ként sem aka­rok sen­ki­re hason­lí­ta­ni, a magam útját járnám.

Mal­di­ni, Piqué, Csó­ka, Molnár…

Annyi­ban azért meg­áll­ja a helyét a hason­lat, hogy a játék­stí­lu­sát tekint­ve Csó­ka sem a kőke­mény, hanem inkább a tech­ni­kás védők tábo­rát erősíti. 

– Mal­di­nit nem lát­tam sokat ját­sza­ni, mert ami­kor vissza­vo­nult, még kicsi vol­tam. De az igaz, hogy én is pró­bá­lok tech­ni­ka­i­lag érvé­nye­sül­ni a pályán, a Bar­ce­lo­ná­ból Gerard Piqué az egyik ked­ven­cem, aki ugyan­ezt képviseli 

– jegyez­te meg Csóka.

A veze­ték­ne­ve isme­rős lehet a hazai fut­ball­ber­kek­ben, hiszen az édes­ap­ja, az ugyan­csak közép­hát­véd Csó­ka Zsolt a 2002-ben NB I‑es baj­no­ki címet szer­zett Zala­eger­szeg alap­em­be­re volt, és ját­szott húsz évvel ezelőtt a Man­ches­ter Uni­ted ellen 1 – 0‑ra meg­nyert hazai BL-selej­te­zőn is.

– Még csak két­éves vol­tam, nin­cse­nek saját emlé­ke­im a meccs­ről, de fel­vé­tel­ről sok­szor lát­tam, és min­dig kiráz a hideg a zala­eger­sze­gi gól­nál… – mesél­te Csó­ka Dáni­el. – A Man­ches­ter Uni­ted akko­ri­ban a világ egyik leg­jobb klub­ja volt, hihe­tet­len bele­gon­dol­ni abba, hogy egy magyar csa­pat képes volt legyőz­ni egy ilyen fon­tos tét­meccsen. Nekem meg főleg az, hiszen apu és a kereszt­apám, Mol­nár Balázs is játszott.

– Épp a napok­ban került szó­ba köz­tünk a 2002-es baj­nok­ava­tás, hogy én is ott vol­tam velük a pályán, ami­kor meg­kap­ták az arany­ér­met, a kereszt­apám fogott a kar­já­ban, apu meg ott állt mel­let­tünk, van is egy fotó róla. Büsz­ke vagyok rájuk, arra amit elértek.

Követ­ke­ző lépés a Championship

Mol­nár Balázs 14-szer a magyar válo­ga­tott­ban is sze­re­pelt, egy nap talán a kereszt­fia is a nyo­má­ba lép­het. Ehhez azon­ban a Gera Zol­tán vezet­te U21-es nem­ze­ti csa­pat­ban már bizo­nyí­tó Csó­ká­nak min­den­kép­pen fel­jebb kel­le­ne lép­nie az angol har­ma­dik ligából.

– A jelen­le­gi szer­ző­dé­sem a nyá­rig szól a Wimb­le­don­nal, így a követ­ke­ző fél évben még biz­to­san itt ját­szom – jelen­tet­te ki Csó­ka. – Hogy utá­na mi lesz, még nem tudom, van a szer­ző­dé­sem­ben opció a hosszab­bí­tás­ra, erről még tár­gyal­nunk kell. Per­sze sze­ret­nék fel­jebb lép­ni, ide­á­lis eset­ben az angol másod­osz­tály lehet­ne a követ­ke­ző lép­cső­fok, ahon­nan talán már a magyar fel­nőtt­vá­lo­ga­tott sem elérhetetlen. 

A har­mad­osz­tály­ból nem is szá­mí­tok meg­hí­vó­ra, de az az álmom, hogy beke­rül­jek a csapatba.

Hiá­ba másod­osz­tály, a követ­kő lépés­ként meg­cél­zott Cham­pi­onshi­pet már Euró­pa tíz leg­erő­sebb baj­nok­sá­ga közé sorol­ják, így nagy kér­dés, hogy Csó­ka mennyi­re érzi kész­nek magát a kihí­vás­ra, hiszen a fel­nőtt­fut­ball­ba csak más­fél éve „sza­golt bele”, ami­kor a Wimb­le­don­hoz szerződött.

Csó­ka Dáni­el a magyar U21-es válo­ga­tott­ban már sta­bil csa­pat­tag. Fotó: Nem­ze­ti Sport/Földi Imre

– Leját­szot­tam negy­ven meccset, ami­óta a Wimb­le­don játé­ko­sa let­tem, és érzem, hogy ez nagyon jót tett. Azt mon­da­nám, hogy sok­kal inkább készen állok most egy nagyobb kihí­vás­ra, mint azelőtt, de mivel még nem fut­bal­loz­tam a Cham­pi­onship­ben, nem tudom a választ a kér­dés­re. A puding pró­bá­ja az evés, bízom ben­ne, hogy hama­ro­san kide­rül – fogal­ma­zott a 21 éves védő.

Csó­ka öt évvel ezelőtt, 16 éve­sen, 2017 janu­ár­já­ban iga­zolt Ang­li­á­ba a ZTE után­pót­lá­sá­ból. Járt pró­ba­já­té­kon a Chel­sea-nél, végül a Wol­ver­hamp­ton szer­ződ­tet­te. Ott végig­jár­ta a sza­már­lét­rát az után­pót­lás­ban, majd 2019-ben Duna­szer­da­hely­re került köl­csön­be. Ezt az egyet meg­bán­ta, fél év után vissza is tért a Wol­ver­hamp­ton­hoz, ahon­nan 2020 szep­tem­be­ré­ben iga­zolt a Wimbledonhoz.

Minél előbb kül­föld­re kell menni

– Sem­min sem vál­toz­tat­nék, mert ha lehe­tő­ség van rá, minél előbb kül­föld­re kell men­ni, én a Wol­ver­hamp­ton­nál egy Pre­mi­er Leg­aue-klub után­pót­lá­sá­ba csöp­pen­tem. Több­ször edzet­tem a fel­nőtt­csa­pat­tal is, ahol Conor Coady sze­mé­lyé­ben egy­faj­ta pél­da­kép­re is lel­tem, kivá­ló­an olvas­sa a játé­kot, sokat tanul­tam tőle közép­hát­véd­ként. Egye­dül a DAC-os köl­csönt bán­tam meg. Mielőtt meg­ál­la­pod­tunk, vol­tam kint ismer­ked­ni, az edző (akkor­tájt Peter Hybal­la – a szerk.) egy­ből mond­ta, hogy kel­lek neki, és ezek után meg­le­pett, hogy nem kap­tam játéklehetőséget. 

A duna­szer­da­he­lyi közeg egyéb­ként nagyon tet­szett, Kal­már Zsol­ték sokat segí­tet­tek, de ami­ért men­tem, azt nem kap­tam meg. Vala­mi­ért így kel­lett tör­tén­nie, elfo­gad­tam, csak elő­re nézek.

A Wimb­le­don jelen­leg a husza­dik, még éppen nem kieső helyen áll az angol har­ma­dik ligá­ban, de ha a két elma­radt meccsén pon­to­kat sze­rez, már­is nagyobb biz­ton­ság­ban érez­he­ti magát. Csó­ka Dáni­el cél­ja nem is lehet más, mint a benn­ma­ra­dás kihar­co­lá­sa, ami­hez sok-sok Ports­mo­uth elle­ni­hez hason­ló tel­je­sít­mény­re lesz szükség.

S akkor egy Cham­pi­onship-aján­lat is befut­hat a „Magyar Maldiniért”.

For­rás: magyr​nem​zet​.hu