Hírek Külföldi hirek Andr­zej Duda győ­zel­me kri­ti­kus fontosságú

Andr­zej Duda győ­zel­me kri­ti­kus fontosságú

Kri­ti­kus fon­tos­sá­gú­nak nevez­te Andr­zej Duda győ­zel­mét Közép-Euró­pa meg­erő­sí­té­se szem­pont­já­ból Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök az újra­vá­lasz­tott len­gyel állam­fő­nek írt gra­tu­lá­ló leve­lé­ben – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nö­ke hét­fő délután.

„Az elmúlt évek szo­ros és ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dé­se révén a magyar – len­gyel bará­ti köte­lék a közép-euró­pai össze­fo­gás motor­já­vá és az euró­pai poli­ti­ka meg­ha­tá­ro­zó ténye­ző­jé­vé vált. Az Ön győ­zel­me pedig kri­ti­kus fon­tos­sá­gú volt a Közép-Euró­pa erő­sí­té­se érde­ké­ben vég­zett közös erő­fe­szí­té­se­ink jövő­be­li sike­re szem­pont­já­ból” – fogal­ma­zott Orbán Viktor.

A magyar minisz­ter­el­nök biz­to­sí­tot­ta Len­gyel­or­szág elnö­két, hogy kor­má­nya a jövő­ben is elkö­te­le­zet­ten fog dol­goz­ni a két nem­zet közöt­ti barát­ság elmé­lyí­té­sén. Gra­tu­lá­ló leve­lé­ben Orbán Vik­tor sok sikert és jó egész­sé­get kívánt Andr­zej Dudá­nak fele­lős­ség­tel­jes mun­ká­já­hoz és a hónap ele­jén meg­kez­dő­dött V4-es len­gyel elnök­sé­gi évhez – mond­ta Hava­si Bertalan.

For­rás : MTI