Hírek Magyarországi hírek And­rej Babis nem írja alá az EU veze­tők felhívását

And­rej Babis nem írja alá az EU veze­tők felhívását

And­rej Babis cseh kor­mány­fő utó­la­go­san sem kíván­ja támo­gat­ni azt a 17 euró­pai uni­ós veze­tő által a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek védel­me érde­ké­ben a közel­múlt­ban alá­írt fel­hí­vást, amely­nek meg­fo­gal­ma­zá­sá­hoz a magyar Ország­gyű­lés által elfo­ga­dott gyer­mek­vé­del­mi tör­vény adta az indítékot.

A minisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön a cseh kép­vi­se­lő­ház­ban az uni­ós veze­tők fel­hí­vá­sát „szó­csép­lés­nek” minő­sí­tet­te. Az ellen­zé­ki Cseh Kalóz­párt kép­vi­se­lő­it, akik az inter­pel­lá­ci­ók során arról kér­dez­ték Babist, miért nem írta alá az euró­pai veze­tők júni­us 22-én Brüsszel­ben elfo­ga­dott fel­hí­vá­sát, a kor­mány­fő a mig­rá­ció támo­ga­tá­sa kap­csán áru­lók­nak nevez­te, akik Brüsszel uta­sí­tá­sai sze­rint pró­bál­ják meg szét­ver­ni Csehországot.

„Ők (a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek tag­jai) vala­mi­fé­le jogo­kat akar­nak. Én nem írok alá sem­mi­fé­le szó­csép­lést, amit Euró­pá­ból dik­tált vala­ki önök­nek” – rea­gált a cseh kor­mány­fő Tomás Mart­ín­ka kalóz­pár­ti kép­vi­se­lő kér­dé­sé­re, aki azt tuda­kol­ta, csatlakozik‑e Cseh­or­szág az uni­ós veze­tők Magyar­or­szá­got bírá­ló felhívásához.

„Nem tudom, miért ten­ném ezt meg” – szö­gez­te le And­rej Babis.

Cseh­or­szág és Magyar­or­szág a cseh minisz­ter­el­nök sze­rint szu­ve­rén orszá­gok. „Nem tudom, miért kel­le­ne bele­szól­nunk a magya­rok dol­gá­ba tör­vé­nye­ik ügyé­ben” – fej­tet­te ki And­rej Babis. Úgy vél­te, hogy a vita­tott magyar tör­vény nem a sze­xu­á­lis éle­tet érin­ti, hanem a gyer­me­kek és a szü­lők védel­mét szol­gál­ja. „A gye­re­ke­ket a szü­lők­nek kell nevel­ni­ük, nem pedig vala­mi­lyen civil szer­ve­zet­nek” – húz­ta alá. Meg­je­gyez­te, hogy sze­mé­lye­sen nincs sem­mi gond­ja a homo­sze­xu­á­li­sok­kal, több barát­ja is van köztük.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu