Hírek Amerikai hirek Vélemények/Publicisztikák Ame­ri­kai válasz­tá­si anzix egy bel­ső elem­ző tollából

Ame­ri­kai válasz­tá­si anzix egy bel­ső elem­ző tollából

Vége lesz‑e a Trump for­ra­da­lomnak idén novem­ber 3‑án, vagy idő­ben ész­hez tér­nek a sza­va­zók az USA-ban és foly­ta­tó­dik a nem­ze­ti ellenállás?

Egy­ál­ta­lán „nem­zet­nek” tekinthető‑e még az Egye­sült Álla­mok rég­óta ápolt pat­ri­o­tiz­mu­sa fényében?

Az Ame­ri­kai Füg­get­len­sé­gi Nyi­lat­ko­zat (1776, júli­us 4‑én) már első sorá­ban lefek­tet­te a Tho­mas Jef­fer­son által meg­hir­de­tett dek­la­rá­ci­ót, hogy mos­tan­tól az USA egy­sé­ges nép­ként keze­len­dő: „one people”. Az Ala­pí­tó Atyák által szö­ve­ge­zett ame­ri­kai alkot­mány 1789-ben ugyan­ezt erő­sí­tet­te meg, konk­ré­tan, hogy egy egy­sé­ges nép közös aka­ra­tá­ról van szó: „We, the people…”.

De vajon mi vagy ki is (volt) ez a nép? Leszá­mít­va az ősla­kos indi­á­no­kat, min­den­képp euró­pai gyö­ke­rű és keresz­tény volt. Vagy, ahogy John Jay jel­le­mez­te az ame­ri­ka­i­a­kat anno, “egy olyan egy­sé­ges nép… amely nép közös ősök­től szár­ma­zik, közös nyel­vet beszél, több­nyi­re egy val­lá­si fele­ke­zet híve, amely nép mind meg­nyil­vá­nu­lá­sa­it, mind szo­ká­sa­it tekint­ve egy­ívá­sú”. Azóta eltelt több mint 200 év, még­is, elég soká­ig, egé­szen 1950-ig bezá­ró­lag, az USA lakos­sá­gá­nak közel 90 szá­za­lé­ka euró­pa­i­ak­ból tevő­dött össze. 2020-ra azon­ban (egy ember­öl­tő alatt) ez az arány 60 szá­za­lék­ra zsu­go­ro­dott. Már­pe­dig ez a transz­for­má­ció a sza­va­zói bázis tel­jes átfor­má­lá­sát indukálja.

Manap­ság jog­gal merül fel tehát a kér­dés: behatárolhatja‑e bár­mely tár­sa­da­lom­tu­dós az USA lakos­sá­gát egy­sé­ges nem­zet­ként, illet­ve nép­ként? Jóma­gam szin­te gye­rek­ként, 1974-ben kerül­tem ki az Egye­sült Álla­mok­ba. Sze­mem előtt ját­szó­dott le a nem­zet fel­hí­gu­lá­sa, elkor­cso­so­dá­sa. Ma már a modern ame­ri­ka­i­ak­nak nin­cse­nek egy­ér­tel­mű­en közös őse­ik, hiszen azok a világ min­den szeg­le­té­ből szár­maz­nak. Az ame­ri­kai nép ma a szi­vár­vány min­den szí­né­ben tün­dö­köl, sok­szí­nű és sok­faj­tá­jú nép­tö­meg­ből tevő­dik össze. A vita tulaj­don­kép­pen csak azon zaj­lik, hogy ez a kevert tár­sa­da­lom erős­sé­ge vagy gyen­ge­sé­ge lesz ennek a szu­per­ha­ta­lom­nak hosszú távon. 2020-ra a U.S. Cen­sus Bureau sze­rint az USA lakos­sá­ga 330 mil­li­ó­ra duz­zadt, amely nép­tö­meg­nek ma már mind­össze 61 szá­za­lé­ka fehér euró­pai szár­ma­zá­sú, 18%-a latin amerikai/hispán ere­de­tű, 13%-a feke­te afri­kai, 6%-a ázsi­ai és 1%-a ame­ri­kai indi­án (ősla­kos).

Ezen túl­me­nő­en az ország lakos­sá­ga 2020-ban már nem egy nyel­vet beszél, hiszen a spa­nyol nyelv az ország több álla­má­ban hiva­ta­los nyelv lett, vala­mint több más nyel­vet is beszél­nek a beván­dor­lók olyan elkü­lö­ní­tett város­ne­gye­dek­ben, ame­lyek­ben az angol már nem kap elő­re­tolt sze­re­pet. Ami az ame­ri­ka­i­ak val­lá­si hova­tar­to­zá­sát ille­ti, már e tekin­tet­ben sem homo­gén az ország, azaz nem keresz­tény elkö­te­le­zett­sé­gű. Val­lá­su­kat tekint­ve a modern ame­ri­ka­i­ak sok­fé­lék: evan­gé­li­ku­sok, keresz­té­nyek, pro­tes­tán­sok, kato­li­ku­sok, zsi­dók, mor­mo­nok, musz­li­mok, hin­duk, budd­his­ták, vala­mint hit nél­kü­li­ek (ate­is­ták), de akár Isten­ta­ga­dók is (agnosz­ti­ku­sok).

Épp ezért a mai ország-épí­tő prok­la­má­ció már nem az egy­sé­ges nép kon­cep­ci­ó­já­ra épül, hanem arra az Euró­pai Unió által is meg­hir­de­tett szó­lam­ra, hogy a „sok­szí­nű­ség erő” (diver­sity is strength). A modern Ame­ri­ka ennek a pola­ri­zá­ci­ó­nak áldo­za­ta, amely szét­for­gá­csol­ta az egy­kor erős nem­zet­épí­tést és pat­ri­ó­ta szel­le­mi­sé­get. Ezt a poli­ti­kai pola­ri­zá­ci­ót tüze­li a libe­rá­lis elit által kívül­ről ger­jesz­tett sok­fé­le­ség kon­cep­ci­ó­ja is, vala­mint az új gen­derideo­ló­gia is. A mai Ame­ri­ka egy több­szí­nű, több­nyel­vű, több val­lás­ból és kul­tú­rá­ból kiala­kí­tott, kevert és ebből kifo­lyó­lag anar­chi­kus tár­sa­da­lom­má vált.

Az új bal­ol­da­li glo­ba­lis­ta elit rég­óta eluta­sít bár­mi­lyen komp­ro­misszu­mot, amely elő­se­gí­te­ne egy­faj­ta köz­meg­egye­zést a régi pat­ri­ó­ta-gon­dol­ko­dá­sú elit­tel. Totá­lis hábo­rút hir­det­tek és totá­lis győ­ze­lem­re tör­nek, amely­nek a demok­ra­ta szel­le­mi­ség­hez már írmag­ja­i­ban sincs köze. Az USA-ban külö­nö­sen domi­náns bal­ol­da­li média is ezt az osz­tály­har­cot erő­sí­ti, a CNN vagy a New York Times ma már nem objek­tív hír­for­rá­sok­ként, hanem a glo­ba­lis­ták győ­zel­mét egyen­ge­tő agit­prop szárny­se­géd­ként funkcionálnak.

Róka fog­ta csu­ka hely­zet áll elő, amely közép­utat nem ismer. Ezen ideo­ló­gi­ai vas­ka­la­pos­ság vál­tot­ta ki ellen­re­ak­ci­ó­ként Donald Trump belé­pé­sét a poli­ti­ká­ba a leg­ma­ga­sabb szin­ten. Trump tehát első­sor­ban nem saját magá­nak vagy időn­ként sajá­tos néze­te­i­nek köszön­het­te eddi­gi sike­rét, hanem annak a védel­mi ref­lex­nek, amely két­ség­be­eset­ten pró­bál­ja a nem­zet egy­sé­gét fenn­tar­ta­ni és meg­őriz­ni. „Make Ame­ri­ca Gre­at Aga­in!”… „Tegyük Ismét Naggyá Amerikát!”…

A régi béke­be­li idők elmúl­tak. Álló­há­bo­rú és patt­hely­zet ala­kult ki az új libe­rá­lis elit hajt­ha­tat­lan­sá­ga miatt, amely for­rás­pont felé tere­li az ame­ri­kai tár­sa­dal­mat és egy­faj­ta újko­ri pol­gár­há­bo­rús álla­po­tot ger­jeszt. Ugyan­ez igaz Euró­pá­ra is, ahol az Euró­pai Unió rátar­ti poli­ti­kai dog­mái fokoz­zák a feszült­sé­get a nem­ze­tek külön-utas, szu­ve­re­ni­tás­ra töre­ke­dő pró­bál­ko­zá­sai ellenében.

Az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás előt­ti anar­chi­kus tör­té­né­sek az USA nagy­vá­ro­sa­i­ban Geor­ge Floyd sze­ren­csét­len halá­la óta for­rás­pon­tig fokoz­ták a feszült­sé­get. A bizo­nyí­tot­tan bedro­go­zott és bün­te­tett elő­éle­tű feke­te bőrű sza­bály­sér­tő rend­őri gon­dat­lan­ság­ból adó­dó halá­la csak ürügy volt a mos­ta­ni anar­chi­kus hely­zet kiala­ku­lá­sá­hoz. Az Anti­fa és a Black Lives Mat­ter poli­ti­kai moz­gal­mak ugyan­is tel­jes rend­szer­vál­to­zást akar­nak, fel akar­ják for­gat­ni az ame­ri­kai tár­sa­da­lom egé­szét. Segí­ti őket ebben a bal­ol­da­li elit sze­mér­mes jóvá­ha­gyá­sa és az a kül­ső finan­szí­ro­zás, vala­mint logisz­ti­kai szer­ve­zés, ame­lyet kívül­ről kapnak.

Joe Biden volt alel­nö­köt és sze­ná­tort nem kell bemu­tat­ni. Több mint 40 éves poli­ti­kai kar­ri­er­jé­nek csú­csa len­ne, ha képes len­ne meg­nyer­ni a novem­be­ri elnök­vá­lasz­tást. Men­tá­lis kohe­ren­cia képes­sé­ge­it sokan kri­ti­zál­ják, súlyos demen­ci­á­ra uta­ló jelek mutat­koz­nak nála, ame­lyet a bal­ol­da­li média ügye­sen takar­gat. Egy­ér­tel­mű, hogy Biden nem lesz a hely­zet magas­la­tán, ha dön­té­si hely­zet­be kerül világ­po­li­ti­kai kér­dé­sek­ben. A libe­rá­lis elit ezen egy per­cig nem aggó­dik, hiszen ele­ve irá­nyí­tott sze­rep­kört szán­nak neki, amely glo­ba­lis­ta érde­ke­i­ket szol­gál­ja majd. Ráadá­sul körül­ve­szik majd olya­nok­kal, akik képe­sek a fon­tos dön­té­sek meghozatalára.

A pat­ta­ná­sig feszült hely­zet­re rakó­dik rá a már ismert abor­tusz­vi­ta, a homo­sze­xu­á­lis jogok kér­dé­se, a fehér rend­őrök vs. feke­te baj­ke­ve­rők állan­dó cse­te­pa­té­ja és a feke­te bűnö­zés (ami hiva­ta­lo­san a bal­ol­da­li ideo­ló­gu­sok sze­rint ter­mé­sze­te­sen nem léte­zik). Bónusz­ként pedig sokat hal­lunk a régi kon­fe­der­á­lis, főleg déli álla­mok­ban fel­ál­lí­tott tör­té­nel­mi emlék­mű­vek lebon­tá­sá­ról vagy meg­gya­lá­zá­sá­ról (mint nálunk a Hor­thy és Wass Albert szob­rok ron­gá­lá­sa), a lakos­ság­ra eről­te­tett vélt vagy valós LGBT ”jogok­ról”, vala­mint az ún. „affir­ma­tive action”-ről, a faji ala­pon beve­ze­tett kvó­ta rend­sze­rek­ről, azaz a mes­ter­sé­ge­sen mene­dzselt pozi­tív meg­kü­lön­böz­te­tés ger­jesz­tet­te feszült­sé­gek­ről. Vége­ze­tül a poli­ti­kai fegy­ver­ként is hasz­nált koro­na­ví­rus jár­vány már­ci­us óta jelen van a köz­be­széd­ben, amely szin­tén a bal­ol­dal esé­lye­it erő­sí­ti. Szó­val Trump elnök nincs könnyű helyzetben.

Isten országa‑e még Ame­ri­ka, avagy egy olyan új olvasz­tó tégely, amely­nek kap­csán Barack Oba­ma koráb­bi lel­ki pász­to­ra, Rev. Jere­miah Wright, azt jelen­tet­te ki, hogy a rég­óta hasz­nált “Isten áld­ja Ame­ri­kát!” szlo­gen helyett mos­tan­tól “Isten ver­je Ame­ri­kát!” legyen az új fede­rá­ció jel­sza­va? Oba­má­ék til­ta­ko­zá­sá­nak koráb­bi hiá­nya hamar legi­ti­mál­ta ezt az új pola­ri­zált és nem­zet­el­le­nes lég­kört, amely Euró­pá­ra is kiha­tott. Ne legye­nek illú­zi­ó­ink: nem csak a washing­to­ni elit Washing­ton­ban, de a mai euró­pai elit Brüsszel­ben is Clin­to­nék, Oba­má­ék, vala­mint Soros György kot­ta­köny­vé­ből ját­szik.
A nyu­ga­ti civi­li­zá­ció kereszt­út­hoz érke­zett. A kul­tu­rá­lis és poli­ti­kai sza­ka­dék kitar­tó­an szélesedik.

El kell dön­te­ni nem csak az ame­ri­kai nép­nek most ősszel, de idő­vel a világ összes népé­nek, hogy a nem­zet­épí­tés men­tén ala­kít­ja tovább tár­sa­dal­mi pró­bál­ko­zá­sa­it, avagy a kevert tár­sa­da­lom rög­esz­méi men­tén bar­ká­csolt glo­ba­lis­ta-fede­ra­lis­ta kul­tuszt kíván­ja min­den áron meg­va­ló­sí­ta­ni? Ern­est Ren­an fran­cia író a 19. szá­zad­ban így véle­ke­dett: “A nem­zet szim­bó­lum és való­ság egy­szer­re: lélek­ta­ni és szel­le­mi erő­tér. Hát­te­re két dolog­ban rej­lik: egyik a nem­zet­kö­zös­ség múlt­ja és ere­de­te, azaz a közös emlé­ke­zés szen­té­lye; a másik pedig egy­faj­ta közös aka­rat a békés együtt­élés­re és épít­ke­zés­re, vala­mint ennek a közös múlt­nak az ápolása.”

Legitim‑e még azon­ban a nem­ze­ti elkö­te­le­zett­ség kon­cep­ci­ó­ja a mai modern poli­ti­kai erő­tér­ben? Képe­sek vagyunk‑e nem­zet­ben gon­dol­kod­ni, vagy tovább sod­ró­dunk egy olyan nem­zet­kö­zi össze­ol­va­dás és uni­for­mi­zá­ló­dás felé, amely­ből már nincs kiút? A lili­pu­ti­ak rom­bo­lá­sát elnéz­ve, ahogy tör­té­nel­mi emlék­mű­ve­ket és szob­ro­kat dön­te­nek le, vala­mint újra­ír­ják egész tör­té­nel­mün­ket, sőt lecse­ré­lik hőse­in­ket olya­nok­ra, akik ezt a folya­ma­tot szá­muk­ra elő­se­gí­tik, a kér­dés óha­tat­la­nul fel­me­rül: vajon visszafordítható‑e ez a folya­mat egyáltalán?

Dön­té­si hely­zet köze­le­dik. Fel­tar­tott kéz­zel meg­ad­juk magun­kat és passzí­van asszisz­tá­lunk egy több száz éves kul­tu­rá­lis épít­ke­zés vég­le­ges lerom­bo­lá­sá­hoz? Vagy meg­em­be­rel­jük magun­kat és az asz­tal­ra csa­punk? Gigan­ti­kus ideo­ló­gi­ai erő­pró­ba ez, amely­nek vég­ki­me­ne­te­le egy­elő­re még nem kör­vo­na­la­zó­dik a hori­zon­ton. A vég­ső ütkö­zet eldön­té­sé­hez kívá­nunk hagyo­mányt és múl­tat ápo­ló nem­zet­test­vé­re­ink­nek sok erőt és kitar­tást az Atlan­ti Óce­án mind­két oldalán!

Írta: Topo­lán­sz­ky Ádám, koráb­bi ame­ri­kai kor­mány­köz­tiszt­vi­se­lő, nem­zet­kö­zi poli­ti­kai szakértő

For­rás: Magyar Nemzet