Hírek Amerikai hirek Ame­ri­kai válasz­tás: eldőlt egy sze­ná­to­ri szék

Ame­ri­kai válasz­tás: eldőlt egy sze­ná­to­ri szék

Thom Til­lis repub­li­ká­nus sze­ná­tor meg­tart­ja helyét Észak-Karo­li­ná­ban, miu­tán demok­ra­ta kihí­vó­ja, Cal Cun­ningham elis­mer­te vere­sé­gét. Til­lis győ­zel­me még köze­lebb hoz­za a repub­li­ká­nu­so­kat a sze­ná­tus sta­bil irá­nyí­tá­sá­hoz, mert 49 – 48-ra növe­li a párt elő­nyét. Három helyen még nem hir­det­tek vég­ered­ményt. Til­lis körül­be­lül 95 000 sza­va­zat előnnyel győzött.

„Imént hív­tam Til­lis sze­ná­tort, hogy gra­tu­lál­jak máso­dik cik­lu­sá­hoz, sze­ná­tu­si újra­vá­lasz­tá­sá­hoz. A követ­ke­ző hóna­pok­ra és évek­re a leg­job­ba­kat kíván­tam neki és csa­lád­já­nak. A válasz­tók meg­szó­lal­tak, és tisz­te­let­ben tar­tom dön­té­sü­ket” – közöl­te Twit­ter üzte­ne­té­ben a demok­ra­ták jelöltje.

Cun­ningham beje­len­té­se elle­né­re az Asso­ci­a­ted Press nem volt haj­lan­dó elis­mer­ni Til­lis győ­zel­mét mond­ván, hogy az ered­mény „túl közel van” ahhoz, hogy ki lehes­sen hir­det­ni – emlé­kez­tet a man​di​ner​.hu. Ezzel szem­ben pont az AP volt az egyi­ke annak a két nagy hír­for­rás­nak, ame­lyek Ari­zo­nát a folya­ma­tos éles ver­seny elle­né­re azon­nal elköny­vel­ték Biden javá­ra a válasz­tás éjszakáján.

A köz­vé­le­mény-kuta­tók is téved­tek abban, ahogy az észak-karo­li­nai sze­ná­tu­si válasz­tást elő­re­je­lez­ték. Til­lis győ­zel­mét sokan annak tud­ják be, hogy

októ­ber végén kiszi­vár­gott, misze­rint Cun­ningham a nyá­ron állí­tó­lag házas­sá­gon kívü­li viszony­ba keve­re­dett Arle­ne Guz­man Todd közön­ség­kap­cso­la­ti stratégával.

Olyan mainst­ream saj­tó­or­gá­nu­mok, mint pél­dá­ul a The Washing­ton Post, úgy tálal­ták a bot­rányt, hogy az nem veszé­lyez­te­ti a repub­li­ká­nus jelölt legyő­zé­sét. Még októ­ber­ben is úgy vél­ték, hogy a bot­rány elle­né­re a Demok­ra­ta Párt meg­nye­ri a választást.

„Küz­del­mes kam­pány volt, és nem kívá­nok mást, csak a leg­job­ba­kat Cal­nak és csa­lád­já­nak a továb­bi­ak­ban” – mond­ta Til­lis. A sze­ná­tor győ­zel­me elle­né­re az állam­ban csü­tör­tö­kig foly­ta­tó­dik a sza­va­zat­szám­lá­lás. Jelen­leg Donald Trump 75 000 sza­va­zat­tal vezet Joe Biden előtt Észak-Karolinában.

For­rás: info​start​.hu