Hírek Amerikai hirek Ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­ter: a port­lan­di zavar­gá­sok­nak nincs közük Geor­ge Floyd halálához

Ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­ter: a port­lan­di zavar­gá­sok­nak nincs közük Geor­ge Floyd halálához

A port­lan­di zavar­gá­sok­nak nincs közük az afro­a­me­ri­kai Geor­ge Floyd rend­őri erő­szak miatt bekö­vet­ke­zett halá­lá­hoz – jelen­tet­te ki Wil­li­am Barr ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­ter ked­den a kép­vi­se­lő­ház igaz­ság­ügyi bizott­sá­ga előt­ti meghallgatáson. 

A meg­hall­ga­tás, ame­lyet a demok­ra­ta pár­ti tör­vény­ho­zók már tavaly tavasz óta szor­gal­maz­tak, kés­ve kez­dő­dött, a bizott­ság elnö­ke, Jer­rold Nad­ler autó­bal­ese­te miatt. Bár első­sor­ban a több ame­ri­kai nagy­vá­ros­ban jelen­leg dúló erő­szak­ra adott szö­vet­sé­gi válasz volt napi­ren­den, a tör­vény­ho­zók a minisz­ter egy sor más ügy­ben elfog­lalt állás­pont­já­ról is fag­gat­ták a tár­ca­ve­ze­tőt. Beve­ze­tő nyi­lat­ko­za­tá­ban Wil­li­am Barr szólt a rassziz­mus­ról és a rend­őri erő­szak­ról folyó orszá­gos vitá­ról, s hang­sú­lyoz­ta, hogy “az erő min­den­faj­ta túl­zó alkal­ma­zá­sa elfo­gad­ha­tat­lan és fog­lal­koz­ni kell vele, mint aho­gyan ez most Min­nea­po­lis­ban meg is tör­té­nik”. Az erő­szak­ba tor­kol­ló meg­moz­du­lás-soro­za­tért az egyes váro­sok­ban elural­ko­dott és növek­vő bűnö­zést okolta.

Ha egy közös­ség a saját rend­őr­sé­ge ellen for­dul és pel­len­gér­re állít­ja, akkor a rend­őrök haj­la­nak a keve­sebb koc­ká­zat­vál­la­lás­ra és meg­nö­vek­szik a bűnözés

– fogal­ma­zott.  Nad­ler kép­vi­se­lő fel­ve­té­sé­re, misze­rint a minisz­té­ri­um a szö­vet­sé­gi erők kive­zény­lé­sé­vel állí­tó­lag ame­ri­ka­i­a­kat sodort veszély­be és meg­sér­tet­te alkot­má­nyos joga­i­kat, Barr hang­sú­lyoz­ta: “az erő­sza­kos és anar­chis­ta meg­moz­du­lá­sok elté­rí­tet­ték a legi­tim tün­te­té­se­ket ere­de­ti cél­juk­tól és csak rom­bol­nak”. Konk­rét pél­da­ként a port­lan­di szö­vet­sé­gi bíró­ság épü­le­té­nél tör­té­nő gyúj­to­ga­tá­so­kat hoz­ta fel.

Ami éjje­len­te Port­land­ben, a szö­vet­sé­gi bíró­ság épü­le­te kör­nyé­kén tör­té­nik, ezt nem lehet egy­sze­rű­en tün­te­tés­nek nevez­ni, ez táma­dás az Egye­sült Álla­mok kor­mány­za­ta ellen

– fogal­ma­zott. Az Egye­sült Álla­mo­kon végig­söp­rő tün­te­tés­hul­lá­mot az afro­a­me­ri­kai Geor­ge Floyd május végén Min­nea­po­lis­ban rend­őri erő­szak miatt bekö­vet­ke­zett halá­la vál­tot­ta ki. Több ame­ri­kai nagy­vá­ros­ban kez­dőd­tek tün­te­té­sek a rend­őri erő­szak ellen és az afro­a­me­ri­ka­i­ak joga­i­nak védel­me érde­ké­ben. A meg­moz­du­lá­sok több helyen erő­szak­ba, fosz­to­ga­tá­sok­ba és lövöl­dö­zé­sek­be tor­koll­tak. Wil­li­am Barr a port­lan­di hely­ze­tet fel­idéz­ve emlé­kez­te­tett rá, hogy ebben az ore­go­ni nagy­vá­ros­ban “lázon­gók szá­zai” van­nak az utcán kések­kel, kala­pá­csok­kal, fegy­ve­rek­kel, rob­ba­nó­anya­gok­kal fel­sze­rel­kez­ve. A minisz­ter sze­rint sokan közü­lük már nem is kap­csol­ják össze tet­te­i­ket Geor­ge Floyd halá­lá­val, vagy a rend­őr­sé­gi mun­ka meg­re­for­má­lá­sá­nak követelésével.

Barr kiemel­te, hogy az erő­sza­kért és a gyúj­to­ga­tá­so­kért a szél­ső­bal­ol­da­li, magát anti­fa­sisz­tá­nak neve­ző “anti­fa” moz­ga­lom akti­vis­tái a fele­lő­sek. Sür­get­te egy­ben, hogy a szö­vet­sé­gi ügyé­szek emel­je­nek vádat a bizo­nyí­tott ese­tek­ben. Leszö­gez­te, hogy a feke­te éle­tek­re jóval nagyobb veszélyt jelen­te­nek az utcai zavar­gá­sok és erő­sza­kos cse­le­ke­de­tek, mint bár­mely rend­őri túl­ka­pás. A hely­zet “túl­zott leegy­sze­rű­sí­té­se­ként” érté­kel­te egyéb­ként, hogy a jelen­le­gi bajok fő for­rá­sa­ként egye­sek a rassziz­must jelö­lik meg. 

Az igaz­ság­ügyi minisz­ter leszö­gez­te: tel­je­sen sza­bad keze van abban, hogy milyen dön­té­se­ket hoz a köz­rend hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben, ebbe Donald Trump elnök nem szól bele, és nem pró­bál­ta meg befo­lyá­sol­ni őt. Hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta Jer­rold Nad­ler állí­tás­ként meg­fo­gal­ma­zott fel­té­te­le­zé­sét, misze­rint azért irá­nyí­ta­na szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó erő­ket a zavar­gá­sok­tól ter­helt nagy­vá­ro­sok­ba, első­sor­ban is Port­land­be, hogy ezzel is elő­se­gít­se Donald Trump újraválasztását.

For­rás: MTI; Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo