Hírek Vélemények/Publicisztikák Ame­ri­kai finan­szí­ro­zás­sal tehet­ték fer­tő­zőb­bé a koro­na­ví­rust (vélet­len egybeesés)

Ame­ri­kai finan­szí­ro­zás­sal tehet­ték fer­tő­zőb­bé a koro­na­ví­rust (vélet­len egybeesés)

Miköz­ben a hiva­ta­los állás­pont sze­rint tovább­ra sem lehet bizo­nyí­ta­ni, hogy a koro­na­ví­rus egy kínai kísér­le­ti labor­ból sza­ba­dult vol­na el, meg­le­pő beis­me­rést tett az ame­ri­kai Nem­ze­ti Egész­ség­ügyi Inté­zet (Nati­o­nal Ins­ti­tu­tes of Health, NIH) igaz­ga­tó­he­lyet­te­se. Law­ren­ce Tabak ugyan­is egy leve­lé­ben gya­kor­la­ti­lag beis­mer­te, hogy ame­ri­kai álla­mi finan­szí­ro­zás áll a jár­vány fer­tő­zőb­bé téte­le mögött, ugyan­is az adó­fi­ze­tői pén­zek­ből fenn­tar­tott Eco­He­alth nevű non­pro­fit szer­ve­zet együtt­mű­kö­dött a vuha­ni vírus­la­bor­ral. De mi hiszünk a vélet­len egy­be­esés elméletekben.

A nyil­vá­nos­ság­ra került a napok­ban Law­ren­ce Tabak októ­ber 20‑i kel­te­zé­sű leve­le, ami­ben az ame­ri­kai Nem­ze­ti Egész­ség­ügyi Inté­zet igaz­ga­tó­he­lyet­te­se gya­kor­la­ti­lag elis­mer­te, hogy az inté­zet olyan kuta­tá­so­kat finan­szí­ro­zott, ame­lyek a dene­vé­rek­ben elő­for­du­ló koro­na­ví­ru­sok fer­tő­zőb­bé válá­sá­hoz vezet­tek, ráadá­sul az embe­rek­re való átter­je­dés lehe­tő­sé­gé­vel. Tet­ték mind­ezt egy alvál­lal­ko­zón, az Eco­He­alth nevű non­pro­fit vál­la­la­ton keresz­tül, amely az azóta hír­hedt­té vált vuha­ni vírus­la­bo­ra­tó­ri­um­mal műkö­dött együtt. Mivel az NIH működ­te­tő­je az Egye­sült Álla­mok Egész­ség­ügyi Minisz­té­ri­u­ma, így ez a gya­kor­lat­ban annyit jelent, hogy mind­ez az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők pén­zé­ből tör­tént. (Az ame­ri­kai adó­fi­ze­tők annyi érde­kes dol­got finan­szí­roz­nak. Ha tudnák!)https://685940afe8ca582d0bf073624c0b42a2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1 – 0‑38/html/container.html

Az ese­tet súlyos­bít­ja, hogy amint az Index is emlé­kez­tet az inté­zet, illet­ve a nevé­ben eddig nyi­lat­ko­zók, első­sor­ban Dr. Antho­ny Fau­ci, az elő­ző és a jelen­le­gi ame­ri­kai elnök egész­ség­ügyi tanács­adó­ja, illet­ve Fran­cis Collins, az NIH igaz­ga­tó­ja eddig ezt áll­ha­ta­to­san tagad­ták. Mos­ta­ni magya­rá­za­tuk sze­rint az alvál­lal­ko­zó, vagy­is az Eco­He­alth Alli­ance jelen­té­se kés­ve, csak idén augusz­tus­ban érke­zett meg a 2018 – 19-es kuta­tá­si peri­ó­dus­ról. (Kés­ve, hát per­sze.) A beszá­mo­ló némi­leg ijesz­tő rész­le­te­ket tar­tal­maz, misze­rint az NIH pén­zén az Eco­He­alth azt vizs­gál­ta, hogy a dene­vé­rek­ben elő­for­du­ló koro­na­ví­ru­sok­ból szár­ma­zó tüs­ke­fe­hér­jék képe­sek lehetnek‑e az embe­ri ACE2-recep­tor­hoz kötőd­ni, vagy­is a vizs­gá­la­tuk ala­nya éppen a jelen­le­gi világ­jár­ványt oko­zó vari­áns tulaj­don­sá­ga­i­val ren­del­ke­zik. Az Eco­He­alth és a Vuha­ni Viro­ló­gi­ai Inté­zet mun­ka­tár­sai ezen kísér­le­tek során olyan koro­na­ví­rust talál­tak, amely az embe­ri fer­tő­zé­se­ket model­le­ző, ege­re­ken vég­zett vizs­gá­la­tok során leg­alább tíz­szer súlyo­sabb beteg­sé­get oko­zott a várt­nál, illet­ve a ter­mé­szet­ben elő­for­du­ló koro­na­ví­ru­sok­nál (Most nagyon meg vagyunk lep­ve.). Az NIH beszá­mo­ló­ja hoz­zá­te­szi, hogy ez „várat­lan fej­le­mény” volt, ami a tudo­mány­ban oly­kor bizony elő­for­dul­hat, és hogy ezt az alvál­lal­ko­zó­nak azon­nal jelen­te­nie kel­lett vol­na, de nem tet­te meg (Hogy mik van­nak.). Az NIH ezért az Eco­He­alt­het fel­szó­lí­tot­ta, hogy öt napon belül min­den továb­bi, eddig elhall­ga­tott rész­le­tet közöl­jön. Úgy tűnik tehát, hogy a most nap­vi­lá­got látott doku­men­tum az alvál­lal­ko­zó fele­lős­sé­gét hang­sú­lyoz­za. (Hát ki másét?)

A levél tovább­ra is cáfol­ja, hogy az NIH, tehát köz­vet­ve az ame­ri­kai kor­mány ame­ri­kai adó­fi­ze­tők pén­zén finan­szí­ro­zott kísér­le­te veze­tett vol­na a SARS-CoV‑2, vagy­is a világ­jár­ványt oko­zó vírus lét­re­jöt­té­hez, annak elle­né­re, hogy az álta­luk lét­re­ho­zott mutáns azzal 96 – 97 szá­za­lék­ban meg­egye­zik. Az ügy­ben Dr. Fau­ci és Collins is magya­ráz­kod­ni kény­sze­rült. Előb­bi azt bizony­gat­ta, hogy min­den eddi­gi jelen­té­sé­ben az iga­zat mond­ta, mivel mos­ta­ná­ig nem tudott az Eco­He­alth ered­mé­nye­i­ről. Collins pedig újra kije­len­tet­te, hogy min­den olyan állí­tás, misze­rint az NIH-nek köze lehet a világ­jár­ványt kivál­tó vírus lét­re­jöt­té­hez, „bizo­nyít­ha­tó­an téves”. (Hát mi más len­ne?) Arról egyi­kük sem beszélt, hogy miért vár­tak mos­ta­ná­ig a Kép­vi­se­lő­ház­nak írt beszá­mo­ló­val, ha alvál­lal­ko­zó­juk már augusz­tus­ban jelen­tet­te felé­jük a tör­tén­te­ket. (Mit is mond­hat­tak vol­na?) Az ügy min­den­eset­re nagyon rosszul jött az NIH-nek, kér­dé­se­ket vet­ve fel a köz­pén­zek fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­la­tos gyakorlatukról.

Ez a transz­pa­ren­cia fon­tos­sá­gá­nak szo­mo­rú hiá­nyát mutat­ja. Az NIH és az Eco­He­alth még sok magya­rá­zat­tal tar­to­zik az üggyel kapcsolatban

– nyi­lat­koz­ta az ügy­ről David Rel­man, a Stan­ford Egye­tem mik­ro­bio­ló­gu­sa. Köz­ben Kína ter­mé­sze­te­sen poli­ti­kai táma­dás­nak minő­sí­tet­te az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok hír­szer­zé­si ügy­nök­sé­gei által köz­zé­tett jelen­tést. Az ázsi­ai ország tagad­ja a doku­men­tum­ban fog­lalt meg­ál­la­pí­tá­so­kat, és egy­ben fel­szó­lí­tot­ta Joe Bide­né­ket, hogy hagy­ja­nak fel a továb­bi vádas­ko­dá­sok­kal. Mint ismert, a „labor­szö­ke­vény-elmé­let” azt fel­té­te­le­zi, hogy a vírus egy vuha­ni kuta­tó­in­té­zet­ből ter­jedt el, abban a város­ban, ahol elő­ször jelen­tet­ték a fer­tő­zést. Ezt a mai napig nem tud­ták bizo­nyí­ta­ni. (De biz­tos, hogy a kína­i­ak a hibá­sak. Vagy az oroszok.)

For­rás pes​tis​ra​cok​.hu