Hírek Amerikai hirek Ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás: A bíró hát­rál­tat­ja a penn­syl­va­ni­ai ered­mé­nyek igazolását

Ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás: A bíró hát­rál­tat­ja a penn­syl­va­ni­ai ered­mé­nyek igazolását

Trump csa­pa­ta nem adja fel.

I will be speak­ing befo­re a very impor­tant Penn­syl­va­nia Sta­te Sena­te hea­ring which is in pro­cess now. Tal­king abo­ut the mas­sive voter fra­ud which took place in the 2020 Election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Novem­ber 25, 2020

Az elnök a Twit­te­ren jelen­tet­te be, hogy beszél­ni fog a Pennsylvania‑i Álla­mi Sze­ná­tus előtt arról a hatal­mas válasz­tá­si csa­lás­ról, amely a 2020-as válasz­tá­so­kon történt.

WATCH: Crowd gasps after find­ing out that a mys­te­ri­o­us spi­ke of votes in Penn­syl­va­nia had 600,000 votes for Biden and only 3,200 for @realDonaldTrump pic​.twit​ter​.com/​S​a​1​n​3​j​p​yhf

— Team Trump (@TeamTrump) Novem­ber 25, 2020

Egy rej­té­lyes ese­tet talál­tak a helyi válasz­tá­son: Penn­syl­va­nia-ban 600 000 sza­va­za­tot adtak hir­te­len Biden­nek és csak 3200 sza­va­za­tot kapott Donald Trump.

GOP obser­ver Jus­tin Kwe­der: Hund­reds of thou­sands of Phi­la­del­phia mail-in bal­lots were pro­ces­sed with ZERO civi­li­an over­sight pic​.twit​ter​.com/​O​p​2​U​r​G​K​Dld

— Team Trump (@TeamTrump) Novem­ber 25, 2020

Jus­tin Kwe­der, a GOP meg­fi­gye­lő­je: Több száz­ezer phi­la­del­phi­ai levél­sza­va­za­tot dol­goz­tak fel civil meg­fi­gye­lők nélkül.

Még nincs vége!

Rudy Giu­li­a­ni, Trump ügyvédje

A bíró blok­kol­ja a penn­syl­va­ni­ai válasz­tá­si ered­mé­nyek hitelesítését

Trump elnök jogász-csa­pa­ta enge­délyt kapott a penn­syl­va­ni­ai válasz­tá­si ered­mé­nyek továb­bi igazolására.

Egy penn­syl­va­ni­ai állam­bí­ró ide­ig­le­ne­sen blok­kol­ta a válasz­tá­si ered­mé­nyek iga­zo­lá­sá­nak továb­bi lépé­se­it pén­te­kig, egy ter­ve­zett tárgyalásig.

Tom Wolf kor­mány­zó ked­den jelen­tet­te be, hogy az állam már hite­le­sí­tet­te az ered­mé­nye­ket, de a penn­syl­va­ni­ai Nem­zet­kö­zös­sé­gi Bíró­ság bíró­ja, Pat­ri­cia A. McCul­lo­ugh által alá­írt vég­zés sze­rint hatály­ba lépett a felfüggesztés.

For­rás: vadhajtasok