Hírek Amerikai hirek Vélemények/Publicisztikák Ame­ri­ká­ban is kam­pány­té­ma lett Orbán Viktor

Ame­ri­ká­ban is kam­pány­té­ma lett Orbán Viktor

Az Euró­pai Unió után az Egye­sült Álla­mok­ban is kez­de­nek viszo­nyí­tá­si pont­ként tekin­te­ni Orbán Vik­tor­ra, illet­ve a magyar minisz­ter­el­nök által kép­vi­selt kon­zer­va­tív poli­ti­ká­ra. Ezt nem­csak az bizo­nyít­ja, hogy a Repub­li­ká­nus Párt mind­má­ig leg­erő­sebb embe­ré­nek szá­mí­tó Donald Trump min­den­kit meg­előz­ve biz­to­sí­tot­ta támo­ga­tá­sá­ról a magyar kor­mány­főt, de az is, hogy a volt ame­ri­kai elnök „célt ért” meg­nyi­lat­ko­zá­sá­val: bár saját érv­rend­sze­rük sze­rint kon­tex­tu­a­li­zál­va, de az összes mérv­adó ame­ri­kai bal­li­be­rá­lis médi­um szük­sé­gét érez­te, hogy kom­men­tál­ja Trump közleményét.

Egész hét­re ele­gen­dő témát szol­gál­ta­tott Donald Trump az ame­ri­kai köz­élet bal­li­be­rá­lis kép­vi­se­lő­i­nek és véle­mény­for­má­ló­i­nak azál­tal, hogy kife­jez­te „tel­jes mér­té­kű” támo­ga­tá­sát Orbán Vik­tor magyar minisz­ter­el­nök újra­vá­lasz­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. A volt ame­ri­kai elnök hét­fői köz­le­mé­nyé­ben úgy fogalmazott: 

a magyar kor­mány­fő szív­ből sze­re­ti hazá­ját, és biz­ton­sá­got akar népének

– ez pedig bőven ele­gen­dő volt ahhoz, hogy Trump­nak – saját Twit­ter-fiók híján – a Save Ame­ri­ca nevű kam­pány­szer­ve­ze­tén keresz­tül nyil­vá­nos­ság­ra hozott üze­ne­tét az összes jelen­tős ame­ri­kai saj­tó­or­gá­num szem­léz­ze – a bal­li­be­rá­lis főso­dor száj­ízé­nek meg­fe­le­lő­en kon­tex­tu­a­li­zál­va. A The New York Times pél­dá­ul ezzel kap­cso­lat­ban meg­je­gyez­te: Orbán­ra idén tavasszal új válasz­tá­sok vár­nak, ahol meg­mé­ret­tet­he­ti magát a „for­má­li­san egy­sé­ges, de rend­kí­vül sok­szí­nű ellen­zé­ki pár­tok­kal”. A libe­rá­lis lap szer­zői (akik közül az egyik nem mel­les­leg a 444​.hu nevű por­tál egy­ko­ri újság­író­ja) hozzáfűzték: 

a magyar minisz­ter­el­nök „az iden­ti­tás- és val­lás­po­li­ti­ka modell­jé­vé vált, nem­csak az Euró­pai Uni­ón belül leg­főbb szö­vet­sé­ge­sé­nek szá­mí­tó Len­gyel­or­szág­ban, de az Egye­sült Álla­mok­ban is”. 

Ezt a meg­ál­la­pí­tást támaszt­ja alá az ame­ri­kai Poli­ti­co érve­lé­se is, amely nem mulasz­tot­ta el olva­só­it emlé­kez­tet­ni arra, hogy a Fox News ismert műsor­ve­ze­tő­je, Tuc­ker Carl­son a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um meg­hí­vá­sá­ra tavaly augusz­tus­ban részt vett az MCC Fesz­ten, a Magyar­or­szá­gon töl­tött napok­ban pedig Buda­pest­ről sugá­roz­ta főmű­sor­idős show-ját. A libe­rá­lis lap mint­egy magya­rá­zat­ként hozzáfűzte: 

annak elle­né­re, hogy Orbán alá­ás­sa a demok­ra­ti­kus intéz­mé­nye­ket, az Egye­sült Álla­mok pro­mi­nens szél­ső­jobb­ol­da­li sze­mé­lyi­sé­gei kiáll­tak a veze­té­se mellett.

Nem csak a mainst­ream média nem tudott elmen­ni szó nél­kül Trump köz­le­mé­nye mel­lett, rea­gált töb­bek között Ber­nie San­ders ver­mon­ti sze­ná­tor, a demok­ra­ták koráb­bi elnök­je­lölt­je is, aki a magyar és az ame­ri­kai ese­mé­nyek, illet­ve Trump és Orbán Vik­tor között pár­hu­za­mot von­va a Twit­te­ren úgy fogalmazott: 

Trump ugyan­azt akar­ja csi­nál­ni, amit Orbán Magyarországon. 

„Meg­gyen­gí­te­ni a demok­ra­ti­kus intéz­mé­nye­ket, meg­fé­kez­ni a saj­tó­sza­bad­sá­got, és átír­ni a válasz­tá­si tör­vé­nye­ket, hogy meg­szi­lár­dít­sa saját párt­ja hatal­mát. A demok­rá­ci­át fenye­ge­tő veszély nem is lehet­ne egy­ér­tel­műbb, és bát­ran fel kell lép­nünk a védel­me érdekében.”

A szo­ci­ál­de­mok­ra­ta poli­ti­kus érve­lé­se össze­cseng a The Washing­ton Post című libe­rá­lis lap nép­sze­rű pub­li­cis­tá­já­nak mina­pi véle­mény­cik­ké­vel, amely­ben szin­tén az Orbán Vik­tor újra­vá­lasz­tá­sát támo­ga­tó Trump-köz­le­mény került terí­ték­re. Még­pe­dig azzal a cél­lal, hogy iga­zol­ja a demok­ra­ták szél­ső­sé­ge­sebb szár­nyá­nak azon – folya­mat­ban lévő – törek­vé­se­it, ame­lyek­kel a par­la­men­ti obst­ruk­ció, azaz a fili­busz­ter lehe­tő­sé­ge­i­nek meg­kur­tí­tá­sát igye­kez­nek elér­ni. Chuck Schu­mer, a sze­ná­tus demok­ra­ta pár­ti több­sé­gé­nek veze­tő­je ugyan­is Capi­to­li­um ost­ro­má­nak ma ese­dé­kes évfor­du­ló­ját akar­ja fel­hasz­nál­ni arra, hogy új len­dü­le­tet adjon a fel­ső ház­ban jelen­leg kisebb­ség­ben lévő repub­li­ká­nu­sok ellen­ál­lá­si lehe­tő­sé­ge­i­nek szű­kí­té­sé­re irá­nyu­ló demok­ra­ta törek­vé­sek­nek, Jen­ni­fer Rubin, a The Washin­gon Post szer­ző­je pedig helyes­li ezt. Mint írta: a fili­busz­ter­harc idő­zí­té­se is ked­ve­ző – ezt pedig Schu­mer nem is sejt­het­te –, hiszen Trump éppen Magyar­or­szág minisz­ter­el­nö­ke felé fejez­te ki támogatását. 

Milyen töké­le­te­sen helyén­va­ló, hogy az önkény­ura­lom­ra törek­vő Trump éppen azt a dik­tá­tort tart­ja pél­da­ké­pé­nek, aki hazug­sá­gok, naci­o­na­lis­ta hevü­let és az ide­gen­gyű­lö­let szö­ve­dé­két vetet­te be orszá­ga demok­rá­ci­á­já­nak eltor­zí­tá­sa, illet­ve egy­sze­mé­lyes ural­ma lét­re­ho­zá­sá­nak érdekében

– írta a lap pub­li­cis­tá­ja Orbán Vik­tor­ra utalva. 

A véle­mény­cikk­re egyéb­ként Kovács Zol­tán nem­zet­kö­zi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­kár is rea­gált teg­nap. Mint írta: Jen­ni­fer Rubin, a Washing­ton Postban meg­je­lent írá­sá­ban nevet­sé­ges módon vont pár­hu­za­mot Donald Trump Orbán Vik­tor­nak cím­zett támo­ga­tó nyi­lat­ko­za­ta és a har­min­cas évek­ben Euró­pát fenye­ge­tő „fasisz­ta dik­tá­tor” mel­let­ti kiál­lás között. – Ezt még ő sem gon­dol­hat­ja komo­lyan! – fogal­ma­zott az állam­tit­kár, hozzátéve: 

a volt ame­ri­kai elnök az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok egyik hű szö­vet­sé­ge­sét támo­gat­ta, azt a minisz­ter­el­nö­köt, aki­nek a hazá­já­ban töret­len a nép­sze­rű­sé­ge, és három­szor nyert két­har­ma­dos több­ség­gel választást.

Akadt egyéb­ként olyan is bőven, aki üdvö­zöl­te a volt elnök gesz­tu­sát Orbán Vik­tor felé. A tel­jes­ség igé­nye nél­kül Paul Gosar repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő pél­dá­ul a Twit­te­ren Trump köz­le­mé­nyé­re rea­gál­va azt írta: Orbán sokat tett Magyar­or­szá­gért, és pél­dát mutat a világ veze­tő­i­nek, hogy hogyan helyez­zék elő­tér­be saját állampolgárjaikat.

Orbán Vik­tor, illet­ve a magyar minisz­ter­el­nök által kép­vi­selt kon­zer­va­tív poli­ti­ka egyéb­ként az Euró­pai Uni­ó­ban már rég­óta viszo­nyí­tá­si pont­nak szá­mít; elég csak arra gon­dol­ni, hogy az elő­ző év utol­só hónap­ja­i­ban az idén ápri­lis­ban állam­fő­vá­lasz­tás­ra készü­lő Fran­cia­or­szág három elnök­je­lölt­je is fel­ke­res­te Buda­pes­ten a magyar kor­mány­főt. Ez ráadá­sul nem egye­di eset a fran­cia bel­po­li­ti­ká­ban: írtunk róla, hogy a 2019-es euró­pai par­la­men­ti válasz­tás előtt szin­tén Orbán Vik­tor volt a fő témá­ja egy nyil­vá­nos vitá­nak, ame­lyen Fran­cia­or­szág két veze­tő euró­pai par­la­men­ti jelölt­je csa­pott össze. A tavaly szep­tem­ber­ben meg­ren­de­zett német szö­vet­sé­gi válasz­tá­sok előtt szin­tén a fon­tos kam­pány­té­mák között sze­re­pelt a magyar kor­mány által kép­vi­selt érté­kek felé való viszo­nyu­lás, de még a bul­gá­ri­ai válasz­tá­so­kon is kam­pány­té­ma volt tavaly a magyar kormányfő.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu