Hírek Vélemények/Publicisztikák Ame­ri­ká­ban a „fehér néma­sá­got” rassziz­mus­nak deklarálják

Ame­ri­ká­ban a „fehér néma­sá­got” rassziz­mus­nak deklarálják

Mára már ott tar­tunk, hogy az úgy­ne­ve­zett „fehér néma­sá­got” is rassziz­mus­nak dek­la­rál­ják: ha vala­ki nem tér­del le az utcán, ami­kor a BLM-moz­ga­lom tag­jai elmen­nek előt­te, akkor a néma­sá­gá­val is kire­kesz­tő és rasszis­ta – nyi­lat­koz­ta lapunk­nak Magya­rics Tamás, az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem okta­tó­ja. Az ELTE Ame­ri­ka­nisz­ti­ka Tan­szé­ké­nek veze­tő­jé­vel a meg­vál­to­zó ame­ri­kai tör­té­nel­mi nar­ra­tí­vák­ról beszélgettünk.

– Nagy­sza­bá­sú tör­té­ne­lem­át­írás kez­dő­dött az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban. Mi az oka annak, hogy az ame­ri­ka­i­ak egy része elé­ge­det­len orszá­ga történelmével?

– Minden­nek rég­re nyú­ló, tör­té­nel­mi okai van­nak. A lehe­tő­sé­gek hazá­já­ban, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban hamar kide­rült, hogy egyes tár­sa­dal­mi cso­por­tok sike­re­seb­bek lehet­tek, mások pedig kiszolgáltatottabbak.

A 60-as évek végé­re áttö­rést ért el az a pol­gár­jo­gi moz­ga­lom, amely­nek ered­mé­nye­kép­pen sok olyan tör­vényt hoz­tak meg, ame­lyek ked­vez­tek a faji és az etni­kai kisebbségeknek.

Mar­tin Luther King moz­gal­ma volt a főáram, mely elsőd­le­ges cél­ját az integ­rá­ci­ó­ban jelöl­te meg. Ugyan­ak­kor más, szél­ső­sé­ges vonu­la­tok is jelen vol­tak. Meg­je­len­tek a radi­ká­lis feke­te csoportok.

Ilyen volt töb­bek között a Feke­te Pár­du­cok vagy éppen az Isz­lám Nem­ze­te.hir­de­tés

Azt hir­det­ték, hogy a feke­ték­nek a fehé­rek­től egy külön­ál­ló pár­hu­za­mos kul­tú­rát kell lét­re­hoz­ni­uk. Sőt, egyes moz­gal­mak és veze­tő­ik nem áll­tak meg ennél: a feke­ték faji fel­sőbb­ren­dű­sé­gé­nek néze­te­it vallották.

– Milyen mér­ték­ben talál­tak tár­sa­dal­mi támogatásra?

– Kor­lá­to­zot­tan, de az évti­ze­dek alatt a külön­bö­ző törek­vé­sek fel­pu­hí­tot­ták az ame­ri­kai köz­vé­le­ményt. Végül ero­dál­ni kezd­ték az addi­gi, nagy ame­ri­kai tör­té­nel­mi nar­ra­tí­vát is. Már a 80-as évek­től vol­tak olyan egye­te­mek és főis­ko­lák, ame­lyek az óko­ri filo­zó­fu­sok és a keresz­tény teo­ló­gu­sok mun­ká­i­ban a fehér faji fel­sőbb­ren­dű­sé­get látták.

Főleg a lati­nók és a feke­ték töre­ked­nek arra, hogy a főis­ko­lá­kon, egye­te­me­ken, a fehér poli­ti­ku­sok, tudó­sok, művé­szek stb. meg­íté­lé­se radi­ká­li­san más szí­ne­ze­tet kapjon.

Az euró­pai művelt­sé­get és kul­tú­rát a fehér fel­sőbb­ren­dű­ség­ként értelmezték.

Egy­szer levé­sik őket? A Rush­mo­re-hegy­be vésett ame­ri­kai elnö­kök kép­má­sai: Geor­ge Washing­ton, Tho­mas Jef­fer­son, The­o­dore Roo­se­velt és Abra­ham Lin­coln (For­rás: Pix​a​bay​.com)

Mivel ők és fel­me­nő­ik kevés mara­dan­dót tud­tak alkot­ni, így ezt a fehér elnyo­más­nak tud­ták be. Így jutot­tak el oda egyes egye­te­mek és kuta­tó­in­té­ze­tek, hogy ma már azt vall­ják, hogy a fehér kizsák­má­nyo­lás­sal jöhe­tett lét­re az Ame­ri­kai Egye­sült Államok.

Mára egy össze­tett álla­mi intéz­mény­rend­szer dol­go­zik azon, hogy a múl­tat megváltoztassa.

– Ezért pró­bál­ják töb­bek között Geor­ge Washing­tont és Tho­mas Jef­fer­sont is kiszo­rí­ta­ni az álla­mok történetéből?

– Igen, hiá­ba vol­tak kor­szak­al­ko­tó állam­fér­fi­ak. Mivel egy­ko­ron rab­szol­gá­kat tar­tot­tak, ezért igye­kez­nek a tör­té­ne­lem­köny­vek­ből kira­dí­roz­ni őket.

Min­den­kit meg­il­lett az, hogy saját korá­ban ítél­tes­sék meg a tevékenysége.

Ma nem tar­tunk rab­szol­gá­kat, de az ő koruk­ban ez a hét­köz­na­pi élet része volt. Tevé­keny­sé­gü­ket, poli­ti­kai képes­sé­ge­i­ket nem a mai kor elv­ára­sai alap­ján kell meg­ítél­ni. Ennek az irány­zat­nak az egyik szél­ső­sé­ges meg­nyil­vá­nu­lá­sa az „1619 pro­jekt”.

– 1619? Miért, mi tör­tént akkor?

– Ennek a bal­ol­da­li tör­té­ne­lem­szem­lé­let­nek a hívei, azt állít­ják, hogy Ame­ri­ka iga­zi „hala­dó” tör­té­nel­mét nem a fehé­rek, hanem a feke­ték ala­kí­tot­ták. Így ők az iga­zi ame­ri­ka­i­ak. Az 1619-es dátum azért kiin­du­ló­pont, mert ekkor hoz­ták be az első néhány afro­a­me­ri­kai rab­szol­gát Vir­gi­nia gyarmatra.

Az igaz­ság azon­ban az, hogy nem nagyon tud­juk, hogy ők úgy­ne­ve­zett örök­éle­tű rab­szol­gák vol­tak vagy úgy­ne­ve­zett szer­ző­dé­ses szol­gák, akik bizo­nyos idő múl­va sza­ba­dok­ká válhattak.

A kor­ban egyéb­ként nagyon sok fehér szer­ző­dé­ses szol­ga is volt. Min­den­eset­re Nic­ole Han­na-Jones – a New York Times hat­ha­tós segít­sé­gé­vel – Puli­tzer-díjat is kapott e „nagy­sze­rű”, „tör­té­nel­mi” munkájáért.

– Mit szól­nak ehhez a való­di ősla­ko­sok, az észak-ame­ri­kai indiánok?

– A moz­ga­lom hívei tel­je­sen át akar­ják írni az Egye­sült Álla­mok tör­té­nel­mét. A való­ság kevés­bé fon­tos. A lényeg szá­muk­ra az, hogy bebi­zo­nyít­sák; kizá­ró­lag afro­a­me­ri­ka­i­ak hoz­ták lét­re azt, ami mara­dan­dó­nak kel­le­ne, hogy szá­mít­son az Ame­ri­kai Egye­sült Államokban.

Ennek meg­fe­le­lő­en át kíván­nak ala­kí­ta­ni min­den meg­lé­vő koráb­bi – a tár­sa­da­lom nagy része által elfo­ga­dott – tör­té­ne­ti narratívát.

– Csak a tör­té­nel­met kíván­ják átír­ni, vagy az élet más terü­le­tén is jelen van­nak ezek a múl­tat meg­vál­toz­ta­tó tevé­keny­sé­gek?

– Nem­csak a tör­té­nel­mi nar­ra­tí­vák ala­kul­nak át, hanem min­den más, pél­dá­ul az iro­da­lom is. Az új iro­da­lom­ta­ní­tás évek óta meg­pró­bál­ja csök­ken­te­ni a fehér szer­zők lét­szá­mát és súlyát a tan­anyag­ban. Nincs sem­mi bűnük, csu­pán annyi, hogy fehé­rek voltak!

Új iro­dal­mi anto­ló­gi­ák jöt­tek lét­re, melyek­ben feke­te alta­tó­da­lok­tól kezd­ve indi­án ráol­va­sá­so­kig min­den megtalálható.

– De hiszen ezek folk­lór műfa­jok­ba tar­to­zó alko­tá­sok, nem pedig a szép­iro­da­lom kategóriája.

– Ame­ri­ká­ban ez nem szá­mít. Már nem lehet érték­íté­le­tet mon­da­ni, így Her­man Mel­vil­le Moby Dick­je ugyan­olyan jelen­tős tel­je­sít­mény­ként van fel­tün­tet­ve, mint egy feke­te altatódal.

A zené­ben ugyan­ez a hely­zet figyel­he­tő meg.

Az elmúlt évek­ben Mozar­tot is kipé­céz­ték, mert fehér volt.

Kita­lál­ták, hogy mivel a Met­ro­po­li­tan Ope­ra zene­ka­rá­ba egyet­len szí­nes bőrű sincs, így akkor ez sem­mi más nem lehet, mint a fehér fel­sőbb­ren­dű­ség jele. A sport­ban szin­tén ez a hely­zet. Tavaly a Washing­ton Reds­kins­nek a nevét vál­toz­tat­ták meg Washing­ton Sports Club­ra. A nar­ra­tí­vák átala­kí­tá­sa tehát min­de­nütt jelen van.

Ez az élet min­den terü­le­té­be befér­kő­ző moz­ga­lom egy­re inkább kezd egy tömeg­pszi­chó­zis­ra épí­tő tár­sa­da­lom­át­ala­kí­tás­ra emlékeztetni.

Mind­ez már túl­megy min­den józan meg­gon­do­lá­son. Mára már ott tar­tunk, hogy az úgy­ne­ve­zett „fehér néma­sá­got” is rassziz­mus­nak dek­la­rál­ják. Tehát ha vala­ki nem tér­del le az utcán, ami­kor a BLM-moz­ga­lom tag­jai elmen­nek előt­te, akkor a néma­sá­gá­val is kire­kesz­tő és rasszista.

– Euró­pai szem­mel néz­ve hatal­mas iden­ti­tás­vesz­te­ség tör­té­nik a tengerentúlon.

– Igen, ez való­ban így van. Eze­ket az új iden­ti­tás­po­li­ti­ká­kat a bal­ol­da­lon erő­sen hang­sú­lyoz­zák, és ebből poli­ti­kai tőkét kovácsolnak.

Mind­ez­zel azon­ban a meg­lé­vő ame­ri­kai tár­sa­da­lom kohé­zi­ó­ját verik szét.

Erre már a 80-as évek­ben figyel­mez­te­tett töb­bek között Allan Blo­om és az ifjabb Art­hur M. Schlesinger.

Sch­le­sin­ger libe­rá­lis beál­lí­tott­sá­gú tör­té­nész – aki John Ken­ne­dy egyik tanács­adó­ja volt – a 80-as évek­ben köny­vet írt az ame­ri­kai állam­fel­bom­lá­sá­ról (The Dis­unit­ing of Ame­ri­ca). Leír­ta, hogy a tár­sa­da­lom egy­sé­ges­sé­ge belát­ha­tó időn belül el fog tűn­ni, és pár­hu­za­mos iden­ti­tá­sok jön­nek majd létre.

Úgy néz ki, ez az idő elérkezett.

– A szí­nes bőrű­ek csak a fehé­rek­kel szem­be­he­lyez­ked­ve tud­ják saját iden­ti­tá­su­kat felépíteni?

– Rész­ben igen, egy­elő­re eddig jutot­tak. A leg­rosszabb az egész­ben, hogy egy bűn­bak­kép­zé­si mecha­niz­mus indult meg.

Most a fehér, hete­ro­sze­xu­á­lis fér­fi­ak kerül­tek a célkeresztbe.

A Demok­ra­ta Párt jelen­leg erő­sen támo­gat­ja eze­ket a moz­gal­ma­kat – hol­ott koráb­ban éppen a rab­szol­ga­tar­tók párt­ja volt. A válasz­tá­si kam­pá­nyuk­ban azt is ígér­ték, hogy a rab­szol­gák leszár­ma­zot­ta­i­nak kár­té­rí­tést is adnak. Mind­ez nagyon jól muta­tott egy kam­pány­szö­veg­ben, de kér­dé­ses, hogy hogyan is lehet ezt való­ban meg­csi­nál­ni? Nehéz len­ne igaz­sá­go­san, bár­mi­lyen módon meg­ítél­ni eze­ket a folya­ma­to­kat. Nyil­ván­va­ló, hogy jelen­tős erő­fe­szí­té­sek kel­le­né­nek ahhoz, hogy az Egye­sült Álla­mok tár­sa­dal­ma beis­mer­je azt, hogy a tör­té­nel­mé­ben vol­tak nem iga­zán vál­lal­ha­tó tettek.

– Pél­dá­ul szem­be­néz­ni azok­kal a hábo­rús bűn­cse­lek­mé­nyek­kel is, melyet más orszá­gok­ban követ­tek el.

– Igen, de ez szem­be­megy egy sor olyan nagy ame­ri­kai mítosszal, ame­lyek közül több egy évszá­zad óta tart­ja magát. Ilyen pél­dá­ul az az elgon­do­lás, misze­rint az Egye­sült Álla­mok az embe­ri­ség hala­dá­sa miatt avat­ko­zott be hábo­rúk­ba a világ külön­bö­ző pont­ja­in. Úgy tekin­te­nek maguk­ra az ame­ri­ka­i­ak, mint­ha ők len­né­nek az embe­ri­ség utol­só reménysége.

Úgy vélik, az Egye­sült Álla­mok­nak misszi­ó­ja van, mely nem más, mint hogy meg­ment­sék a világot.

Ezt pedig béké­sen és erő­szak­kal is meg­va­ló­sít­hat­ják. Ez utób­bit lát­hat­tuk Afga­nisz­tán­ban, Irak­ban, az arab tavasz vagy az ukraj­nai ese­mé­nyek mögött.

– Mára már kide­rült, hogy nem lehet átül­tet­ni a nyu­ga­ti libe­rá­lis demok­rá­ci­á­kat más kul­tú­rák­ba.

– Igen, ez így van. Ennek a kísér­le­te­zés­nek azon­ban több mil­lió áldo­za­ta lett. Soka­kat kisem­miz­tek, elűz­tek a szü­lő­föld­jük­ről. A nagy átala­ku­ló ame­ri­kai tör­té­ne­ti nar­ra­tí­vá­ban ezek­ről ter­mé­sze­te­sen egyet­len szó sincs. Most bel­po­li­ti­kai harc dúl az Egye­sült Álla­mok tár­sa­dal­má­nak a „szí­vé­ért”, mely­ben fon­tos sze­re­pet kap­nak a meg­vál­to­zó tör­té­ne­lem nar­ra­tí­vák, hogy meg­győz­zék saját lako­sa­i­kat vala­mi­ről, ami abban a for­má­ban soha­sem létezett.

Tóth Gábor

Forrás:vasarnap;hu