Hírek Külföldi hirek Ame­ri­ka Orosz­or­szág­gal nem, de Magyar­or­szág­gal fel­mond­ja adóegyezményét

Ame­ri­ka Orosz­or­szág­gal nem, de Magyar­or­szág­gal fel­mond­ja adóegyezményét

Joe Biden ame­ri­kai elnök meg­tart­ja az Egye­sült Álla­mok Orosz­or­szág­gal kötött két­ol­da­lú adó­egyez­mé­nyét, de fel­mond­ja Magyar­or­szág­gal – ezzel a cím­mel jelent meg szer­dán a Nati­o­nal Review című ame­ri­kai kon­zer­va­tív lap írá­sa John Fund kül­po­li­ti­kai újság­író tollából.

A cikk emlé­kez­te­tett arra, hogy Bri­an Deese, a Fehér Ház Nem­ze­ti Gaz­da­sá­gi Taná­csá­nak veze­tő­je sze­rint a Biden-kor­mány­zat­nak azért is hatá­ro­zot­tan elle­nez­nie kell Orosz­or­szág ukraj­nai invá­zi­ó­ját, mert az „a libe­rá­lis világ­rend jövő­jé­ről szól”.

Azon­ban – tet­te hoz­zá John Fund – a jelek sze­rint nem annyi­ra hatá­ro­zot­tan, hogy az Egye­sült Álla­mok fel­mond­ja har­minc éve fenn­ál­ló adó­egyez­mé­nyét Orosz­or­szág­gal, amely mind­két ország állam­pol­gá­ra­i­nak tisz­tes­sé­ges adó­ügyi elbá­nást biztosít.

A szer­ző­dés nél­kül az ame­ri­kai for­rás­ból szár­ma­zó osz­ta­lé­kot fize­tő orosz befek­te­tők 30 szá­za­lé­kos for­rás­adó­val szem­be­sül­né­nek, és elve­szí­te­nék a ked­vez­mé­nyes elbánást.

A lap sze­rint Washing­ton ugyan­ak­kor hatá­lyon kívül helye­zi a Magyar­or­szág­gal 43 éve, a ket­tős adóz­ta­tás elke­rü­lé­sé­ről kötött egyez­mé­nyét, azért bün­tet­ve az orszá­got, mert ellen­állt a Joe Biden elnök vezet­te kor­mány­zat által szor­gal­ma­zott, a mul­ti­na­ci­o­ná­lis vál­la­la­tok­ra kive­tett 15 szá­za­lé­kos glo­bá­lis minimumadónak.

Magyar­or­szág mind­össze 9 szá­za­lé­kos tár­sa­sá­gi adó­kul­csot alkal­maz, és ragasz­ko­dik ahhoz az állás­pont­já­hoz, hogy az ala­csony adó­kulcs olyan mun­ka­he­lye­ket és tőkét von­zott, ame­lyek az új mini­mum­adó­val elvesz­te­né­nek – tet­te hoz­zá a Nati­o­nal Review cik­ké­nek szerzője.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök kor­má­nya évek óta szál­ka Biden sze­mé­ben – álla­pí­tot­ta meg az újság­író. Fel­idéz­te, hogy a 2020-as elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány során Biden „gonosz­te­vő­ként” emlí­tet­te Orbán Vik­tort. Hoz­zá­fűz­te, hogy Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök­kel ellen­tét­ben Orbán Vik­tor sza­ba­don válasz­tott veze­tő, aki ápri­lis­ban jelen­tős előnnyel legyőz­te az egy­sé­ges ellenzéket.

A szer­ző a továb­bi­ak­ban utal Adri­an Smith-re és Mike Kelly­re, az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház két repub­li­ká­nus pár­ti kép­vi­se­lő­jé­re, a költ­ség­ve­té­si bizott­ság tag­ja­i­ra, akik sze­rint Biden lépé­se tovább növe­li az Egye­sült Álla­mok meg­bíz­ha­tat­lan szö­vet­sé­ges­ként való megítélését.

A kép­vi­se­lők azt is mond­ják, hogy bár Biden tár­gyal­hat a glo­bá­lis mini­mum­adó­ról, a kong­resszus­nak tör­vényt kell alkot­nia ahhoz, hogy az Egye­sült Álla­mok részt vehes­sen benne.

Fund meg­íté­lé­se sze­rint Biden inga­tag jogi ala­po­kon áll, ami­kor meg­pró­bál egy növe­ke­dés­el­le­nes adó­kar­tellt lét­re­hoz­ni. Azzal is inga­tag erköl­csi tala­jon mozog, ami­kor hagy­ja, hogy Orosz­or­szág meg­tart­sa adó­egyez­mé­nyét, miköz­ben meg­szün­te­ti azt Magyar­or­szág­gal, egy egy­ko­ri kom­mu­nis­ta állam­mal, amely­nek 1989 máju­si határ­nyi­tá­sa fel­gyor­sí­tot­ta a hideg­há­bo­rú végét és a Szov­jet­unió össze­om­lá­sát – írta a cikk szerzője.

For­rás: neo​kohn​.hu