Hírek Morzsák Ame­ri­ka leg­na­gyobb szé­gye­ne elkez­dő­dött: Meg­sem­mi­sí­ti a libe­rá­lis elit Trumpot

Ame­ri­ka leg­na­gyobb szé­gye­ne elkez­dő­dött: Meg­sem­mi­sí­ti a libe­rá­lis elit Trumpot

Három órán át tar­tott a vita az Egye­sült Álla­mok Kong­resszu­sá­nak alsó­há­zá­ban arról, hogy a tör­té­ne­lem­ben elő­ször, egy elnö­ki cik­lus alatt máso­dik alka­lom­mal is megindítsák‑e az elnök elmoz­dí­tá­sá­ra irá­nyu­ló alkot­má­nyos eljárást.

A CNN sze­rint leg­alább egy tucat repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő a demok­ra­ták­kal együtt vár­ha­tó­an meg fog­ja sza­vaz­ni az eljá­rás meg­in­dí­tá­sát. Az Alkot­mány­nak meg­fe­le­lő­en az elmoz­dí­tás­ról végül majd a fel­ső­ház­ban, a Sze­ná­tus­ban dönt­het­nek a szen­tá­rok. Trump ellen a vád, hogy fel­ke­lés­re buj­tot­ta fel a Capi­to­li­u­mot meg­ost­rom­ló híve­it. Az indok­lás­ban Trump két gon­do­la­ta sze­re­pel idé­zet­ként a janu­ár 6‑i beszé­dé­ből: “meg­nyer­tük a válasz­tást, óri­á­si előnnyel nyer­tük meg” “ha nem har­col­tok poko­li­an, már nem lesz országotok”

Fris­sit­ve

Meg­in­dít­ják az impe­ach­ment-et Trump ellen

A doku­men­tum sze­rint az a fő vád az elnök ellen, hogy súlyo­san veszé­lyez­tet­te az Egye­sült Álla­mo­kat és tör­vény­ho­zá­sá­nak biz­ton­sá­gát azzal, hogy múlt héten szer­dán mon­dott beszé­dé­ben fel­tü­zel­te híve­it, akik azután meg­ost­ro­mol­ták a Capi­to­li­u­mot, a tör­vény­ho­zás épületét.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Kép­vi­se­lő­há­za meg­sza­vaz­ta az alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljá­rást Donald Trump­pal szemben.

A fele­lős­ség­re voná­si eljá­rás meg­sza­va­zá­sa után a tör­vé­nyek értel­mé­ben az ügy a sze­ná­tus elé kerül, ahol az Egye­sült Álla­mok­ban az alkot­mány­bí­ró­ság sze­re­pét betöl­tő szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bíró­ság elnö­ke, John Roberts veze­té­sé­vel lefoly­tat­ják a pert Donald Trump ellen.

A kép­vi­se­lő­ház szer­dán helyi idő sze­rint reg­gel 9 óra­kor kezd­te a vitát az elnök­kel szem­be­ni alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljárásról.

A Nem­ze­ti Gár­da a Capi­to­li­um­ban biz­to­sí­tot­ta a hely­színt, az őrség tag­jai még az éjsza­kát is az épü­let­ben töl­töt­ték – írja a HVG.

For­rás: vadhajtasok