Hírek Vélemények/Publicisztikák Ame­ri­ka a fegy­ve­rek bűv­kö­ré­ben és szorításában

Ame­ri­ka a fegy­ve­rek bűv­kö­ré­ben és szorításában

Úgy tűnik Joe Biden elnök újra neki­gyür­kő­zik ama nem kis fel­adat­nak, hogy vala­mi­képp kor­lá­toz­zák az ame­ri­ka­i­ak fegy­ver­vi­se­lé­si jogát.

„Egy vál­lal­ko­zás, amely immár több mint két évszá­zad táv­la­tá­ból nagyon sok ame­ri­kai elnök­nek és kor­mány­za­tá­nak vere­sé­gé­vel vég­ző­dött. A kon­zer­va­tív repub­li­ká­nus Rea­gan elnök legen­dás egy­so­ros meg­ha­tá­ro­zá­sa sze­rint „Ame­ri­ka a sza­bad­ság föld­je,” amely a hideg­há­bo­rú drá­mai évti­ze­dei után manap­ság már igen­csak meg­vál­to­zott jelen­tés­tar­ta­lom­mal ren­del­ke­zik (külö­nös­kép­pen, a szó­lás, és véle­mény­sza­bad­ság terén, de erről majd más­kor), ugyan­ak­kor a híres-hír­hedt máso­dik alkot­mány­ki­egé­szí­tés (Second Amend­ment) a sza­bad fegy­ver­vi­se­lés alap­jo­gá­ról úgy tűnik, 1791 óta ren­dít­he­tet­le­nül tart­ja magát az Egye­sült Államokban.

Joe Biden ame­ri­kai elnök kor­mány­zá­sá­nak fon­tos jel­zés­ér­té­kű 100. nap­já­hoz köze­led­ve nem­rég azt állí­tot­ta, hogy miként legyő­zik a pusz­tí­tó koro­na­ví­rust a roham­pus­kák és gyors­tü­ze­lé­sű fegy­ve­rek jelen­tet­te veszélyt is meg fog­ják szün­tet­ni az Egye­sült Álla­mok­ban. Az elnö­ki meg­nyi­lat­ko­zás apro­pó­ját újabb fegy­ve­res ámok­fu­tás, töme­ges ember­ölés szol­gál­tat­ta, hiszen a Col­ora­do állam­be­li Boul­der­ben, illet­ve a geor­giai Atlan­tá­ban 18 ártat­lan ember­rel vég­zett két őrült ámok­fu­tó. Az elnök meg­lá­tá­sa sze­rint a máso­dik alkot­mány­ki­egé­szí­tés a sokat vita­tott fegy­ver­tar­tás jogá­ról elavult­tá vált, és egy­ál­ta­lán nincs kőbe vés­ve, mint ahogy sokan hin­ni vélik továb­bá nem meg­má­sít­ha­tat­lan jogi ren­del­ke­zés. E hang­za­tos kije­len­tés ugyan­csak nagy vissz­hang­ra lelt a washing­to­ni poli­ti­kai elit köré­ben és a népes ame­ri­kai fegy­ver­tar­tó tár­sa­da­lom­ban egy­aránt, hiszen az ame­ri­kai alkot­mány mel­lett a külön­fé­le alkot­mány kiegé­szí­té­sek, tulaj­don­kép­pen kvá­zi kőbe vésett jog­for­rá­sok­nak is tekint­he­tő­ek, meg­vál­toz­ta­tá­suk­hoz vagy eltör­lé­sük­höz két­har­ma­dos kong­resszu­si több­ség szük­sé­ges, amely a kiéle­zett washing­to­ni poli­ti­kai hely­zet és tra­dí­ci­ók isme­re­té­ben az ese­tek több­sé­gé­ben irre­á­lis elkép­ze­lés­nek tűnik.”

(…)

„Az utób­bi fél­év­szá­zad során közel két­száz fegy­ve­res ámok­fu­tás több mint két­ezer ame­ri­kai áldo­za­tot köve­telt, míg csak a tava­lyi, kima­gas­ló­an véres és erő­sza­kos 2020-as évben a váro­si zavar­gá­sok és a koro­na­ví­rus jár­vány fél mil­lió áldo­za­ta mel­lett, a lőfegy­ver­rel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben több mint 20 ezer ame­ri­kai  (köz­tük 300 gyer­mek is) vesz­tet­te éle­tét az Egye­sült Álla­mok­ban, amely egy­ben 25 éves erő­sza­kos halá­lo­zá­si rekor­dot is jelent.”

(…)

„A meg­en­ge­dő jogi kere­te­ken túl és a hagyo­má­nyos ame­ri­kai önfenn­tar­tó, önvé­dő és önmeg­va­ló­sí­tó „tele­pes atti­tűd” mel­lett, amellyel talál­koz­ha­tunk az ame­ri­kai iro­da­lom­ban (lásd Cooper, Turner, Thoreau stb. művei) és az iko­ni­kus wes­tern fil­mek­ben egy­aránt, nem mehe­tünk el szó nél­kül a meg­ha­tá­ro­zó ame­ri­kai fegy­ver­ipa­ri ága­zat és a híres-hír­hedt fegy­ver-lob­bi (pél­dá­ul a Nati­o­nal Rifle Asso­ci­a­ti­on) befo­lyá­sá­ról. Utób­bi­ak érve­lé­se sze­rint nem a fegy­ve­rek gyil­kol­nak, hanem a figyel­met­len és beszá­mít­ha­tat­lan­ná váló embe­rek, amely elsőd­le­ge­sen szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gi­ai prob­lé­ma és nem az alkot­má­nyos jogon ala­pu­ló fegy­ver­tar­tás követ­kez­mé­nye. Továb­bá, érve­lé­sük sze­rint, az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek nega­tív tár­sa­dal­mi és poli­ti­kai hatá­sá­ért nem a pro­fi­tá­ló üzlet­ágú fegy­ver­ipart kell bün­tet­ni és az ame­ri­kai élet­mód részé­vé vált tör­vény­tisz­te­lő fegy­ver­hasz­ná­la­tot kell szank­ci­o­nál­ni, ami­nek továb­bi nagyon káros nega­tív követ­kez­mé­nyei lehetnek.”

(…)

„Mind­ezek­ből kitű­nik, hogy az ame­ri­kai állam, gaz­da­ság és tár­sa­da­lom szin­te meg­má­sít­ha­tat­la­nul a fegy­ver­tar­tás von­zá­sá­ban (és több évszá­za­dos hagyo­má­nyá­nak bűv­kö­ré­ben), mond­hat­ni fog­sá­gá­ban él, amit alkot­má­nyos sza­bad­ság­jo­ga­ik kife­je­ző­dé­se­ként is aposzt­ro­fál­nak, annak min­den elő­nyé­vel és hát­rá­nyá­val, mint­egy az ame­ri­kai (val­lá­sos) men­ta­li­tás és élet­mód szer­ves része­ként, aho­gyan azt Oli­ver Crom­well bib­li­kus böl­cses­sé­gé­ben meg­fo­gal­maz­ta négy évszá­zad­dal ezelőtt Ang­li­á­ban: „bíz­za­tok fia­im Isten­ben, de tart­sá­tok szá­ra­zon a puskaport.

Az ere­de­ti, tel­jes írást itt olvas­hat­ja el.

Csu­tak Zsolt

For­rás: man​di​ner​.hu