Hírek Sport hirek Álom­sor­so­lás az El-ben

Álom­sor­so­lás az El-ben

A lab­da­rú­gó Euró­pa-ligá­ban érde­kelt klu­bok két leg­na­gyobb múl­tú csa­pa­ta, a Man­ches­ter Uni­ted és az AC Milan került össze egy­más­sal a soro­zat nyolcaddöntőjében.

Az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) nyo­ni szék­há­zá­ban tar­tott pén­te­ki sor­so­lá­son kide­rült, hogy a slá­ger­pár­harc első fel­vo­ná­sát az Old Traf­for­don, a vissza­vá­gót pedig a San Siró­ban játssza a Pre­mi­er League és a Serie A jelen­le­gi máso­dik helyezettje.

A két csa­pat leg­utóbb a Baj­no­kok Ligá­ja ugyan­ezen sza­ka­szá­ban talál­ko­zott egy­más­sal a 2009/10-es idény­ben, akkor az ango­lok ide­gen­ben 3 – 2‑re, ott­hon 4 – 0‑ra diadalmaskodtak.

Sokad­szor néz majd far­kas­sze­met az AS Roma a Sah­tar Dony­eck­kel: a két csa­pat koráb­ban hat­szor ját­szott egy­más­sal, igaz, min­dig a Baj­no­kok Ligá­já­ban, leg­utóbb a 2017/18-as sze­zon nyol­cad­dön­tő­jé­ben az ola­szok ide­gen­ben lőtt gól­lal jutot­tak tovább.

A Baj­no­kok Ligá­ja selej­te­ző­jé­ben a Ferenc­vá­ros által búcsúz­ta­tott Dina­mo Zagr­eb a Tot­ten­ham Hot­s­pur­rel, míg a Mol­de a Gra­na­dá­val került össze.

Az Arse­nal a görög Olim­pia­koszt kap­ta, amely az elő­ző kiírás­ban a nyol­cad­dön­tő­be jutá­sért ren­de­zett pár­harc­ban búcsúz­tat­ta a lon­do­ni együttest.

A nyol­cad­dön­tő első mér­kő­zé­se­it már­ci­us 11-én ren­de­zik, a vissza­vá­gók­ra pedig egy hét­tel később kerül sor.

A nyol­cad­dön­tő páro­sí­tá­sa:
AFC Ajax (hol­land) – Young Boys (sváj­ci)
Dina­mo Kijev (ukrán) – Vil­lar­re­al (spa­nyol)
AS Roma (olasz) – Sah­tar Dony­eck (ukrán)
Olim­pia­kosz (görög) – Arse­nal (angol)
Dina­mo Zagr­eb (hor­vát) – Tot­ten­ham Hot­s­pur (angol)
Man­ches­ter Uni­ted (angol) – AC Milan (olasz)
Sla­via Pra­ha (cseh) – Rang­ers FC (skót)
Gra­na­da CF (spa­nyol) – Mol­de FK (nor­vég)

For­rás: Magyar Nemzet