Hírek Amerikai hirek Állig fegy­ver­ke­zik Ame­ri­ka a válasz­tá­sok előtt

Állig fegy­ver­ke­zik Ame­ri­ka a válasz­tá­sok előtt

Míg tavasszal még masz­ko­kért, fer­tőt­le­ní­tő­ért, no meg WC-papí­rért vív­tak har­cot az Egye­sült Álla­mok­ban, ősz­re más lett hiány­cikk: a fegy­ve­rek. A világ leg­na­gyobb kis­ke­res­ke­del­mi üzlet­lán­cá­nak, a Wal­mart fegy­ve­res pol­cai üre­sek – derült ki a Reu­ters riport­já­ból. Az embe­rek úgy viszik a pisz­to­lyo­kat, pus­ká­kat és a lőszert, mint a cuk­rot. Mint­ha leg­alább­is hábo­rú­ra készülnének.

Jó napot! Egy pisz­toly kérek! Gép­ka­ra­bély lett, marad­hat?
Fotó: Reu­ters

Pedig nem az köze­leg, csu­pán elnök­vá­lasz­tás. Ilyen­kor a ten­ge­ren­tú­lon meg­szo­kott a fegy­ver­ke­zés, egy­részt a poli­ti­kai káosz­tól, más­részt a fegy­ver­vi­se­lé­si sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­tól való féle­lem miatt. „Akár­mi lesz is a válasz­tás ered­mé­nye, nagyon ijesz­tő­vé és nagyon véres­sé vál­hat” – magya­ráz­ta a nem­zet­kö­zi hír­ügy­nök­ség­nek egy magát libe­rá­lis­nak val­ló hölgy, miért kez­dett el lőni tanul­ni. És az idei kam­pány­nak a téma még nem is túl hang­sú­lyos ele­me. A repub­li­ká­nus Donald Trump­nál nincs napi­ren­den az ügy, Joe Biden demok­ra­ta elnök­je­lölt viszont ígé­re­tet tett arra, hogy ha hata­lom­ra kerül, meg­fé­ke­zi a „fegy­ve­res erő­szak jár­vá­nyát”. Odá­ig azért ő sem merész­ke­dik, hogy eltö­röl­je az ame­ri­ka­i­ak alkot­má­nyos jogát a fegy­ver­vi­se­lés­hez, de meg­til­ta­ná pél­dá­ul a kato­nai gép­ka­ra­bé­lyok árusítását.

Idén pedig erre jön még rá a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt kiala­kult bizony­ta­lan­ság, és a Black Lives Mat­ter-moz­ga­lom (A feke­te éle­tek szá­mí­ta­nak) gyak­ran erő­szak­ba tor­kol­ló tüntetései.

A Black Lives Mat­ter tün­te­té­se­in oly­kor hábo­rús álla­po­tok ural­kod­tak
Fotó: Noah Berger/MTI/AP

A fegy­ver­vá­sár­lás­ról ugyan hiva­ta­los sta­tisz­ti­kák nem áll­nak ren­del­ke­zés­re, ám az ehhez szük­sé­ges, bün­tet­len elő­éle­tet iga­zo­ló, egy­faj­ta erköl­csi­bi­zo­nyít­vány-kérel­mek szá­má­ról igen. Már­pe­dig a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) ada­tai sze­rint az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­hoz képest 41 szá­za­lé­kos növe­ke­dést mér­tek, miköz­ben már 2019 is rekord esz­ten­dő­nek szá­mí­tott. A sta­tisz­ti­kák­ból jól lát­szik, hogy már­ci­us­ban, a jár­vány kitö­ré­se­kor, illet­ve júni­us­ban, a Geor­ge Floyd halá­la nyo­mán kirob­bant tün­te­té­sek után hogyan ugrot­tak meg a szá­mok. Külö­nö­sen fel­tű­nő, hogy a hét, úgy­ne­ve­zett bil­le­gő állam­ban – ahol nagyon szo­ros küz­de­lem vár­ha­tó –, a tava­lyi­hoz képest 77,9 szá­za­lék­kal több kérel­met nyúj­tot­tak be – muta­tott rá a Fox News is.

A Reu­ters elem­zé­sé­ből kide­rül, hogy a hely­zet­ből a fegy­ver­gyá­rak pro­fi­tál­nak, a két leg­na­gyobb ame­ri­kai vál­la­lat, a Smith & Wes­son rész­vé­nyei 131 szá­za­lék­kal, Sturm Ruger & Co Inc 59 szá­za­lék­kal nőt­tek. Emlé­kez­tet­tek rá, hogy már eddig is az Egye­sült Álla­mok volt a leg­job­ban fel­fegy­ver­zett ország a vilá­gon, 2017-es becs­lé­sek sze­rint 393 mil­lió kézi­fegy­ver jutott a lakos­ság­ra. A Pew Res­arch Cen­ter három évvel ezelőt­ti fel­mé­ré­se sze­rint tíz­ből három ame­ri­ka­i­nak van saját fegy­ve­re, 48 szá­za­lé­kuk pedig olyan ház­tar­tás­ban él, ahol vala­me­lyik csa­lád­tag bir­to­kolt fegyvert.

A nagy vál­to­zás most az, hogy az eddi­gi „szü­zek” is meg­ro­ha­moz­ták az üzle­te­ket. A Reu­ter­snek nyi­lat­ko­zó szak­em­be­rek úgy becsül­ték, hogy az idei év első hét hónap­já­ban ötmil­lió „újonc” szán­ta rá magát a fegy­ver­vá­sár­lás­ra. Szá­mí­tá­sa­ik sze­rint ők felel­nek az összes eladás negy­ven szá­za­lé­ká­ért, ami még óva­tos kal­ku­lá­ci­ók sze­rint is két­sze­re­se a koráb­ban tapasz­tal­tak­nak. A hír­ügy­nök­ség inter­jú­i­ból az is kide­rül, hogy átala­kult a piac. Míg koráb­ban főként fehér fér­fi­ak fegy­ver­kez­tek és jár­tak el lőni, az utób­bi idő­ben egy­re töb­ben van­nak a nők és a feketék.

For­rás: Magyar Nemzet