Hírek Apróhirdetések Állás­hir­de­tés

Állás­hir­de­tés

A Le Béli­er, alu­mí­ni­um for­ma­ön­tö­de, piac­ve­ze­tő autó­ipa­ri beszál­lí­tó mun­ka­tár­sat keres

Minő­ség­irá­nyí­tá­si technikus

mun­ka­kör­be.

Fel­ada­ta­id lesznek :

  • a vevő­nek kiszál­lí­tott ter­mé­kek meg­fe­le­lő minő­sé­gé­nek garan­tá­lá­sa a vevő telep­he­lyén : Find­lay ( Ohio )
  • selej­tes önt­vé­nyek kiszűrése
  • kap­cso­lat­tar­tás a vevő­vel, és az öntödékkel
  • napi ripor­tok készí­té­se, ered­mé­nyek követése
  • önt­vény hibaelemzése

Szak­mai elvárások :

  • leg­alább köze­po­es magyar és angol nyelvtudás
  • előny a műsza­ki végzettség
  • talp­ra­esett, jó kom­mu­ni­ká­ci­ós skil­le­kel ren­del­ke­ző, dina­mi­kus mun­ka­tár­sat keresünk
  • MS Offi­ce isme­re­te ( Word, Excel )
  • 3,5 kg-os önt­vé­nyek­kel való munkavégzés

Hon­la­punk: www​.lebe​li​er​.com

Jelent­kezz nálam önélet­raj­zod­dal: kata.​dienes@​lebelier.​com

Köszö­net­tel,

Kata DIENES

HRBP

H‑8401 AJKA

P.O. BOX.91, GYÁRTELEP

Mobi­le : +36 20 333 7574

Kata.​dienes@​lebelier.​com

www​.lebe​li​er​.com