Hírek Magyarországi hírek Álla­mi kitün­te­tést kapott az Isme­rős Arcok zenekar

Álla­mi kitün­te­tést kapott az Isme­rős Arcok zenekar

Öröm­hír!

Ked­ves Bará­ta­ink! A mai napon Prof. Dr. Kásler Mik­lós minisz­ter úrtól meg­kap­tuk a magyar könnyű­ze­ne terü­le­tén vég­zett kiemel­ke­dő elő­adó­mű­vé­szi tevé­keny­sé­gért ado­má­nyoz­ha­tó leg­ran­go­sabb álla­mi kitün­te­tést, a Máté Péter-díjat!

20 kemény, de még­is öröm­te­li év van mögöt­tünk.
Ezalatt meg­jár­tunk magas­sá­go­kat, mély­sé­ge­ket, vol­tak remé­nyek, csa­ló­dá­sok, viták és tra­gé­di­ák.
De vol­tak örö­mök és sok közös neve­tés is. És ren­ge­teg emel­ke­dett pillanat.

Isten­nek hála, ma már az Isme­rős Arcok név foga­lom, és több tíz­ez­ren vagy­tok mel­let­tünk!
Köszö­net MINDENKINEK ezért a cso­dá­la­tos és felejt­he­tet­len 20 évért!
És – nem utol­só sor­ban pedig – köszö­ne­tet sze­ret­nénk mon­da­ni azok­nak is, akik érté­kel­ték a zene­kar két évti­ze­des mun­kás­sá­gát és mél­tó­nak talál­tak min­ket erre a kitüntetésre!

Mind­ez nagyon nagy meg­tisz­tel­te­tés és öröm a szá­munk­ra! A Zene­kar ma ünne­pel, de augusz­tus 20-tól újból talál­ko­zunk Vele­tek a kon­cer­te­ken, a „közös úton”!

- írta az Isme­rős Arcok zene­kar a hiva­ta­los oldalukon. 

For­rás: Magyar Nemzet