Hírek Magyarországi hírek Áldott legyen Magyarország

Áldott legyen Magyarország

Orbán Vik­tor: Nem hagy­juk, hogy a bal­ol­dal bele­rán­gas­sa Magyar­or­szá­got a háborúba

143 nap­ja, októ­ber 23-án meg­üzen­tük a bal­ol­dal­nak: nem hagy­juk, hogy vissza­ránt­sák hazán­kat a bal­ol­da­li rém­álom­ba, hogy csőd­be vigyék az orszá­got, és azt is, hogy Magyar­or­szág­nak elő­re kell men­nie és nem hátra

– kezd­te ünne­pi beszé­dé­ben Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök, hang­sú­lyoz­va: meg­mu­tat­tuk az erőn­ket, és ez meg­hoz­ta az eredményt. 

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot a háborúba

A kor­mány­fő kiemel­te: tar­tot­tunk több mint száz válasz­tá­si gyű­lést és beko­pog­tunk több mil­lió ajtón. Erőnk és esé­lye­ink nap­ról nap­ra nőnek. Nem is emlék­szem, utol­já­ra mikor áll­tak ilyen jól a csil­la­gok 19 nap­pal a válasz­tá­sok előtt – jegyez­te meg. 

Orbán Vik­tor kije­len­tet­te: hiá­ba bújt a far­kas bárány­bőr­be, a hazug­ság árát meg kell fizet­ni. Mint mondta, 

az üstö­kös­nek hitt bal­ol­da­li minisz­ter­el­nök-jelölt, Már­ki-Zay Péter ma már csak egy kihűlt kőda­rab, ezért ma együtt sóhajt az ország, micso­da sze­ren­cse, hogy nem a bal­ol­dal kezé­ben van Magyar­or­szág kormányrúdja.

A minisz­ter­el­nök sze­rint a bal­ol­dal vég­ső két­ség­be­esé­sé­ben Len­gyel­or­szág­ból Donald Tus­kot is ide­hív­ta, azt a len­gyelt, akit ott­hon is szé­gyell­nek, mert szét­ver­te előbb saját párt­ját, majd az Euró­pai Nép­pár­tot is. „Soha­se aka­dá­lyozd meg az ellen­fe­le­det abban, hogy hibát köves­sen el” – idéz­te a mon­dást a kor­mány­fő. A minisz­ter­el­nök arról is beszélt, régi szo­ká­sa a magya­rok­nak, hogy ami­kor az ország sor­sa for­dul, össze­ülünk, tanács­ko­zunk és közö­sen dön­tünk, hogyan kerül­het­jük el a bajt és mer­re vegyük az irányt. Mint mond­ta, több mint 1100 éve csi­nál­juk ezt, ez a leg­na­gyobb erőnk. Fel­hív­ta a figyel­met arra is, tud­juk, hogy nem­csak azok van­nak ma itt, aki­ket a sze­münk­kel lát­ha­tunk, hanem itt van­nak azok is, aki­ket csak a szí­vünk­kel lát­ha­tunk, a dali­ás hősök, a híres vité­zek, a bátor elő­dök és a még meg sem szü­le­tett gyer­me­ke­ink, leen­dő uno­ká­ink és déd­uno­ká­ink, az eljö­ven­dő korok bátor utó­dai is.

Orbán Vik­tor hangsúlyozta:

 mió­ta léte­zik közös magyar nem­ze­ti emlé­ke­zet, min­dig ugyan­azt akar­tuk: legyen béke, sza­bad­ság és egyet­ér­tés. Ugyan­ak­kor ez nem marad­hat pusz­ta óhaj, mivel a béké­hez, a sza­bad­ság­hoz és az egyet­ér­tés­hez erő­re van szükség

– húz­ta alá. – A béke, a sza­bad­ság és az egyet­ér­tés az erős nem­ze­tek jutal­ma. Ezért álmod­tak Szé­che­nyi, Kos­suth és Pető­fi erős Magyar­or­szá­got és ezért álmo­dunk mi is – tet­te hoz­zá a minisz­ter­el­nök. Mint a kor­mány­fő hang­sú­lyoz­ta, nem lehet enged­ni, hogy ide­gen népek jelöl­jék ki az ország röp­pá­lyá­ját, ehhez pedig erős Magyar­or­szág­ra van szük­ség. – Ezért támo­gat­juk a csa­lá­do­kat, ezért hoz­tunk lét­re egy­mil­lió mun­ka­he­lyet és terem­tet­tük meg a rezsi­csök­ken­tést – emel­te ki. 

A kor­mány­fő úgy fogalmazott: 

a világ leg­szebb ország a miénk, a világ leg­szebb nyel­vét adta nekünk az Úris­ten, a világ leg­ta­lá­lé­ko­nyabb embe­rei szü­let­nek a földön.

 Ők azok, akik pap­ri­ká­ból csi­nál­tak C‑vitamint, akik össze-és szét­for­gat­ha­tó koc­kát fab­ri­kál­nak, és vak­ci­ná­val terí­tik le a vírust. Ez a jószí­vű embe­rek orszá­ga is Szent Erzsé­bet­től az éle­tü­kért futó mene­kül­te­ket ma is segí­tő ezre­kig. Ez mind szép és remek, de nem elég – hang­sú­lyoz­ta a minisz­ter­el­nök. Mint mond­ta, a szép­ség­ből, lele­mény­ből és nagy­lel­kű­ség­ből csak akkor lesz bol­dog ország, ha mind­ez erő­vel páro­sul. – Legyen előbb erőnk és aztán iga­zunk és nem for­dít­va – nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta a kor­mány­fő. Elmond­ta, 15 mil­li­ó­nyi­an vagyunk a világ­ban mi magya­rok, nálunk hatal­ma­sabb orszá­gok látó­kö­ré­ben élünk, de ez nem ok a kis­hi­tű­ség­re, sem a féle­lem­re, és vég­képp nem ok az önfeladásra. 

Az erő nem csak izom kér­dé­se, az orosz­lánt nem lehet lebir­kóz­ni, de lehet homo­kot szór­ni a sze­mé­be. A med­ve szkan­der­ben ver­he­tet­len, de lán­cot lehet rá ten­ni, a far­kast verem­be lehet csal­ni, a vad­kan­ból pedig pör­köl­tet lehet csinálni

– fogal­ma­zott. Orbán Vik­tor azt is elmond­ta, mi magunk tűz­zük ki a cél­ja­in­kat és azok­ról sen­ki sem beszél­het le min­ket, nem hagy­juk, hogy más osto­roz­zon min­ket, vagy saj­nál­koz­zon raj­tunk. Nem iri­gyel­jük mások sike­rét, egy­sze­rű­en job­bak aka­runk len­ni náluk. Nem félünk az ellen­fe­le­ink­től sem – szö­gez­te le. 

Mikép­pen a minisz­ter­el­nök emlé­kez­te­tett, 2010-ben – ami­kor leg­gyen­gébb volt Magyar­or­szág – meg­fo­gad­tuk, hogy

 bíz­ni fogunk a közös aka­rat­ban, min­dig kiál­lunk Magyar­or­szá­gért, és soha nem fog­juk fel­ad­ni, egyet­len perc­re sem. Ez emel­te fel Magyar­or­szá­got és emi­att tar­tunk ott, ahol most vagyunk – húz­ta alá a kormányfő, 

jelez­ve: két­száz­ezer­rel több gyer­mek szü­le­tett, mint­ha a bal­ol­dal maradt vol­na hatal­mon, továb­bá min­den­ki dol­goz­hat, aki akar. Emel­lett vég­re van bele­va­ló kül­po­li­ti­kánk, így le tud­tuk zár­ni a határt az ille­gá­lis mig­rán­sok előtt, továb­bá ütő­ké­pes a had­se­re­günk is, vala­mint világ­szín­vo­na­lú ren­dez­vé­nye­ket tudunk lebo­nyo­lí­ta­ni – sorolta.

Tisz­táz­nunk kell, hánya­dán is állunk a háborúval 

Azt is tisz­táz­nunk kell, hánya­dán is állunk a hábo­rú­val – tért rá az orosz-ukrán konf­lik­tus­ra a kor­mány­fő. Elmon­dá­sa sze­rint ember­em­lé­ke­zet óta nem volt ilyen már­ci­us 15-énk, hiszen kitört a hábo­rú a szom­szé­dunk­ban, abban az ország­ban, ahol magya­rok száz­ez­rei élnek. Kato­ná­ink­nak és rend­őre­ink­nek a déli határ mel­lett a kele­ti határ biz­ton­sá­gát is fegy­ver­rel kell garan­tál­ni­uk, ami­ért köszö­net jár nekik – hang­sú­lyoz­ta, hoz­zá­té­ve: min­den idők leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us segély­prog­ram­ját működ­tet­jük, miköz­ben itt döröm­böl az ajtón­kon a Nyu­gat-Euró­pá­ban már pusz­tí­tó ener­gia­vál­ság. Orbán Vik­tor nyomatékosította:

nem enged­he­tünk meg magunk­nak egyet­len rossz dön­tést sem, Magyar­or­szág vilá­gok hatá­rán fek­szik, kelet és nyu­gat, észak és dél között, erre­fe­lé a hábo­rú­kat nem értünk és nem a mi érde­künk­ben vívják.

 Elmond­ta, úgy szo­kott len­ni, hogy akár­ki győz, mi raj­ta­vesz­tünk. Közép-Euró­pa csak egy sakk­táb­la a világ nagy­ha­tal­mai szá­má­ra és szá­muk­ra Magyar­or­szág is csak egy bábu – fogal­ma­zott. Hol az egyik akar min­ket a front­vo­nal­ba tol­ni, hol a másik, ha cél­ja­ik úgy kíván­ják és nem vagyunk elég erő­sek, fel is áldoz­nak min­ket. A minisz­ter­el­nök elmond­ta, tör­té­nel­münk­ből túl jól ismer­jük a hábo­rúk ter­mé­sze­tét. Van­nak orszá­gok, ame­lyek hábo­rú­val akar­ják elér­ni a cél­ja­i­kat, de mi tud­juk, hogy az a leg­jobb hábo­rú, amit sike­rül elke­rül­ni. Orosz­or­szág az orosz érde­ke­ket nézi, Ukraj­na pedig Ukraj­ná­ét és sem az Egye­sült Álla­mok, sem Brüsszel nem fog magyar fej­jel gon­dol­kod­ni, magyar szív­vel érez­ni. A magunk érde­ke­it nekünk kell kép­vi­sel­ni, hig­gad­tan és bátran.

A mi érde­künk, hogy ne legyünk áldo­zat vala­ki más hábo­rú­já­ban, ame­lyen mi sem­mit nem nyer­he­tünk, de sokat veszít­he­tünk, ezért ebből a hábo­rú­ból ki kell maradnunk 

– hang­sú­lyoz­ta a kor­mány­fő. Leszö­gez­te azt is, misze­rint egyet­len magyar sem kerül­het az ukrán üllő és az orosz pöröly közé, így se kato­nát, sem pedig fegy­vert nem fog kül­de­ni Magyar­or­szág a háborúba. 

Béke­pár­ti jobb­ol­dal vagy hábo­rús baloldal

A hábo­rú­val kap­cso­la­tos bal­ol­da­li állás­pont kap­csán a minisz­ter­el­nök kije­len­tet­te: a bal­ol­dal elvesz­tet­te az eszét, de fog­ják hagy­ni, hogy bele­rán­gas­sák Magyar­or­szá­got az ukrán-orosz hábo­rú­ba és kato­nai cél­pont­tá tegyék a magya­ro­kat – húz­ta alá, meg­je­gyez­ve: elég erő­sek vagyunk és ellen­ál­lunk a bal­ol­dal és a hábo­rús baj­ke­ve­rők terveinek.

 Orbán Vik­tor Novák Kata­lin, újon­nan meg­vá­lasz­tott köz­tár­sa­sá­gi elnök sza­va­it idéz­ve kije­len­tet­te: béké­re van szük­ség. – Ha azt akar­juk, hogy Magyar­or­szág kima­rad­jon a hábo­rú­ból, hall­gat­nunk kell az asszo­nyok­ra. Éppen ezért a leg­jobb pil­la­nat­ban lett elő­ször egy nő Magyar­or­szág állam­fő­je – fűz­te hoz­zá. A kor­mány­fő közöl­te, hogy Magyar­or­szág min­den tőle tel­he­tőt meg­tett a béke érde­ké­ben, továbbá 

nem zár­ha­tó ki, hogy ápri­lis ápri­lis 3‑án még a szom­széd­ban dörög­ni fog­nak a fegy­ve­rek, ám ez csak egek­be eme­li a válasz­tás tétjét.

– Béke­pár­ti jobb­ol­dal vagy hábo­rús bal­ol­dal – vázol­ta fel a két válasz­tá­si lehetőséget.

Fotó: Mir­kó István/Magyar Nemzet

For­rás: magyar​nem​zet​.hu