Hírek Amerikai hirek Áldott Hús­vé­ti Ünne­pe­ket kívánunk!

Áldott Hús­vé­ti Ünne­pe­ket kívánunk!

Ala­pít­vá­nyunk nevé­ben min­den ked­ves isme­rő­sünk­nek, olva­só­ink­nak és köve­tő­ink­nek Áldott Hús­vé­ti Ünne­pe­ket kívá­nunk, köszön­jük, hogy velünk tar­ta­nak a továb­bi­ak­ban is!

Áldott Hús­vé­ti Ünnepeket!

Enged­jük, hogy Krisz­tus fel­tá­ma­dá­sa meg­vi­lá­go­sít­son min­ket, enged­jük, hogy az ő ere­je átala­kít­son, hogy a világ­ban bátor hir­de­tői legyünk az ő hús­vé­ti győzelmének!

Szer­kesz­tő­ség