Hírek Clevelandi hirek Vélemények/Publicisztikák Áldá­sos bol­dog új évet kívánunk!!

Áldá­sos bol­dog új évet kívánunk!!

Ala­pít­vá­nyunk nevé­ben kívá­nunk egy sike­rek­ben gaz­dag, áldá­sos bol­dog új évet, min­den ked­ves támo­ga­tónk­nak, önkéntesünknek!! 

Hálás szív­vel köszön­jük mind­azok­nak, akik bíz­nak a jószán­dé­kunk­ban, hisz­nek a ter­ve­ik­ben és segí­te­nek azok meg­va­ló­sí­tá­sá­ban, legyen az bár­mi­lyen formában!

2024 legyen a béke, a meg­ér­tés, a nyu­godt kiegyen­sú­lyo­zott­ság­nak az éve, mind­annyi­unk számára. 

Ehhez meg a hitünk adjon hoz­zá erőt és kitartást!

BUÉK!