Alapító okirat

Alapító okirat

KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZABÁLYOK KÓDJA

A CLEVELANDI MAGYAROKÉRT ALAPÍTVÁNY

1. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

1.1 Felismerve, hogy az Ohio állambeli Cleveland városának területén több ezer magyar él, óriási és gazdag történelemmel, a szervezet arra törekszik, hogy előmozdítsa a közösség és az összetartozás érzését úgy az amerikai-magyar közösség számára Clevelandben, Ohio területén, valamint az amerikai-magyar diaszpóra számára az Egyesült Államok egész területén. A szervezet arra törekszik, hogy megőrizze, elősegítse és előmozdítsa a magyar nép gazdag etnikai történelmét mind az amerikai-magyar közösség keretein belül, mind a nagyközönség számára.

2. NÉV, IRODA ÉS TAGSÁG

2.1 A szervezet neve: CLEVELANDI MAGYAROKÉRT ALAPÍTVÁNY.

2.2 A szervezet székhelye: 23946 Vincent Drive, North Olmsted, OH 44070.

2.3 A szervezet tagjai az Ohio felülvizsgált kódexének 1702.01 (H) szakasza értelmében kizárólag azokból a személyekből állnak, akik az igazgatóság tagjai.

2.4 A szervezetben különféle tagok vesznek részt (ideértve, de nem korlátozva a hasonló célokkal rendelkező szervezeteket, jótékonykodókat, önkénteseket ) akik segítenek a szervezet jótékonysági és oktatási céljainak megvalósításában, de akiknek sem a szervezet vagyonában nincs tulajdonjoguk és szavazati joguk sincs az egyesületi döntésekben. A titkár őrzi az aktív résztvevők listáját és időről időre frissíti, legalább évente.

3. A SZERVEZET CÉLJAI

3.1 A szervezet célja vagy céljai az Ohio-i magyar kultúra oktatásának, tudatosságának és elismerésének elősegítése. A szervezet elismeri, hogy Ohio régóta szívesen fogadja az etnikai magyarok bevándorlását és áttelepülését erre a területre. A szervezet célja továbbá egy etnikai magyar médiafelület finanszírozása, támogatása és népszerűsítése, valamint más etnikai magyar közösség szervezeteinek népszerűsítése rádió és egyéb médiumok útján. A szervezet fenntartja azon elképzeléseit, hogy az ilyen szervezések nemcsak elősegítik a magyar közösséget, hanem segítenek fenntartani Ohio állam gazdag és változatos etnikai és kulturális összetételét.

3.2 Ezen túlmenően, a szervezet célja vagy céljai a magyar közösség összetartozásának előmozdítása az amerikai-magyar közösség számára úgy Clevelandben, Ohio állam területén mind az egész Egyesült Államok amerikai-magyar diaszpóra részére. A szervezet összekötő kapocs szeretne lenni az amerikai-magyar közösségben a nagyközönség és a különféle közösségi csoportok és szervezetek között, melyek az amerikai-magyar közösséget szolgálják Clevelandba, Ohioban és az egész  Egyesült Államokban.

3.3 A szervezet elősegíti a kulturális és közösségi értékek megőrzését, valamint az etnikai hagyományok előmozdítását, de nem korlátozott az alábbiakra:

a) más nonprofit amerikai-magyar közösségi szervezetek rendezvényeinek ingyenes népszerűsítése révén, és

(b) Saját kulturális és közösségi rendezvények szervezése az Ohio állambeli Cleveland területén.

3.4 A szervezetnek a fent említett céljait – de nem kizárólag – elektronikus médián, internetes közösségi médián, rádión és különféle sugárzási csatornákon keresztül kívánja megvalósítani.

3.5 Az IRS által tanúsított, az 501. cikk c) pontjának (3) bekezdése szerinti, nonprofit szervezet. Az említett szervezetet kizárólag jótékonysági, oktatási célokat szolgál, ideértve az olyan szervezeteket is amelyek a Belső Bevételek Törvénykönyve 501. cikke c) pontjának 3. alpontja szerint mentességet élvező szervezeteknek minősülnek, vagy a jövőbeni szövetségi adókód megfelelő részei.

4. SZERVEZETI HATÁSKÖRÖK

4.1 A szervezetnek a következő hatáskörökkel kell rendelkeznie:

a) pénzeszközök vagy vagyoni hozzájárulások fogadása a szervezet, vagy egy adott program vagy a szervezet egy részének támogatására;

b) továbbá olyan munkák folytatása amelyek az amerikai-magyar és / vagy a magyar etnikumú nagyközönségeket  segítik  a magyar nép kulturális és etnikai hagyományai megőrzésében;

 c) mindent megtesz, amely ésszerűen szükséges a szervezeti célok megvalósításához.

4.2 A szervezetnek rendelkeznie kell minden olyan kiegészítő hatáskörrel, amely a céljának megvalósításához szüksége lehet, azonban a szervezet semmiképpen sem képes cselekedni olyan ügyben, amely adókötelesnek tekinti azt a módosított 1986. évi belső bevételi kódex alapján, vagy amely érvénytelenítené a szervezet nonprofit státusát az Ohio állam törvényei szerint.

4.3 A Szervezet nettó jövedelmének egyetlen része sem biztosíthatja tagjai, tisztviselői vagy más magánszemélyek javát, vagy nem terjeszthető azok számára, kivéve, hogy a Szervezet felhatalmazást kapott és jogosult arra, hogy ésszerű térítést fizessen a nyújtott szolgáltatásokért és a kifizetéseket eszközöljön a célok elősegítése érdekében.

A Szervezet tevékenységeinek lényeges része nem terjedhet a propaganda folytatására vagy a jogszabályok befolyásolására vagy más módon történő megkísérlésére, és a szervezet nem vesz részt, vagy nem avatkozhat be (ideértve a nyilatkozatok közzétételét vagy terjesztését sem) semmiféle politikai kampányba közhivatali jelöltek nevében vagy ellenében. E cikkek bármely más rendelkezése ellenére a Szervezet nem folytathat olyan tevékenységet, amelyek  nem felelnek meg a következőknek: a) a Belső Jövedelem Kódex 501. cikke c) pontjának 3. alpontja szerint a szövetségi jövedelemadó alól mentesített szervezet, vagy bármely jövőbeni szövetségi adószabályzat megfelelő szakasza, vagy (b) egy szervezet által, amelynek járulékai a belső bevétel kódex 170 (c) (2) bekezdése szerint levonhatók, vagy bármely jövőbeli szövetségi adó-törvény megfelelő részei.

5. AZ IRÁNYELV KIVÁLASZTÁSA

5.1 Az Igazgatóság az Alapszabályban felsorolt ​​személyekből áll: Csibi Lóránd, valamint Hargitai István, Simon-Benedek Zsuzsanna, Csók Arnold és Nagy Sándor akik lemondhatnak vagy pótolhatóak a jelen rendelkezés szerint.

5.2 Az igazgatók száma legalább három és legfeljebb kilenc lehet, de az igazgatótanács többségi elfogadással növelhető vagy csökkenthető.

5.3 Az igazgatótanács új pozícióit vagy betöltetlen állásait az Igazgatóság többsége választhatja meg.

5.4 Az igazgatók mindaddig hivatalban vannak, amíg lemondanak, felszabadulnak vagy inaktívvá válnak. Az igazgató távollétét két vagy több egymást követő ülésen az Igazgatótanács többségi szavazata alapján inaktívvá teheti. Az igazgatót az Igazgatótanács többsége bármikor felmentheti.

5.5 Az igazgatók alkotják a szervezet teljes tagságát.

6. AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK

6.1 Az Igazgatóság rendes ülésére kéthavonta és a hónap harmadik csütörtökén kerül sor a vállalati irodában vagy más, előre megtervezett és nyilvánosságra hozott helyen és időben.

6.2 A rendes ülést át lehet ütemezni, vagy az elnök további üléseket hívhat össze, az igazgatósági tagoknak szóló, egynapos értesítéssel.

6.3 Az Igazgatóság többsége az összes ügylet tranzakciójakor határozatképes.

7. AZ IRÁNYELV HATÁSKÖREI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 Az Igazgatóság ellenőrzi és felügyeli a szervezet működését.

7.2 Az Igazgatóság kiválasztja a szervezet egy elnökét, aki a szervezet elnöke.

7.3 Az igazgatótanács a szervezet következő tisztviselőit választja ki, akiknek – az elnök kivételével – nem kell igazgatónak lennie:

  • Elnök
  • Alelnök
  • Titkár
  • Kincstárnok
  • Informatikai Menedzser

7.4 Az igazgatótanács választ egy végrehajtó bizottságot, amely legalább két tagból áll, akiket a szervezet igazgatói vagy tisztviselői közül választanak, akik közül az egyik a szervezet elnöke. Az ilyen végrehajtó bizottság egyéves hivatali időtartamra szól, és mindaddig, amíg utódaikat az Igazgatóság megválaszthatja, vagy amíg az igazgatótanács kétharmadának lemondását nem kéri. A megüresedett álláshelyeket az Igazgatóság rendes vagy rendkívüli ülésén lehet kitölteni, vagy ki lehet tölteni, anélkül, hogy befolyásolnák a végrehajtó bizottságok által meghozott intézkedések érvényességét.

7.5 Az Igazgatótanács jogosult pénzeszközök fogadására és felhasználására a szervezet céljainak támogatása érdekében, és a szervezet általános irányítását és ellenőrzését biztosítani. Hatóságának kell meghatározni, hogy melyek azok a tevékenységek amelyek az  alapszabály céljaihoz és hatáskörébe tartoznak és a javasolt tevékenységek közül választhatnak. Felhatalmazással rendelkeznek olyan ingatlan – és személyes vagyon megszerzésére, fejlesztésére, zálogjogára, jelzálogkölcsönére és eladására, amelyet az igazgatótanács határoz a szervezet programjai és céljainak továbbfejlesztése érdekében.

7.6 Az Igazgatótanács jogosult hatásköreinek bármilyen átruházására a végrehajtó bizottság vagy a vállalati tisztviselők, vagy mindkettő számára.

7.7 Az igazgató tanácsnak a jelen szabályzat szerint másutt felsorolt ​​kiegészítő feladatai is lehetnek.

8. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS HATÁSKÖRE

8.1 A végrehajtó bizottság az Igazgatótanács tanácsadójaként szolgál és felügyeli a szervezet napi irányítását a tisztviselők által.

8.2 A végrehajtó bizottságnak lehetnek egyéb hatáskörei amelyeket az Igazgatóság jelöl ki.

9. A TISZTVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS HATÓSÁGAI

9.1 Az elnök a szervezet vezérigazgatója és a szervezet összes ülésén elnököl. Távollétében az alelnök átveszi az elnök feladatait, emellett átmenetileg vagy véglegesen átveszi a vezérigazgató feladatait, amelyeket az elnök vagy az igazgatóság ruházhat fel neki.

9.2 Az elnök teljes hatáskörrel és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy jegyzőkönyveket írjon, szerződéseket, átruházásokat, vagyonkezelési okiratokat, jelzálogkölcsönöket, átadási okiratokat, valamint minden más jogi eszközt és dokumentumot  végrehajtson amiket szükség esetén a pénztáros igazol.

9.3 A titkár jegyzőkönyvet vezet az összes ülésről. A titkár egyéb olyan feladatokat is ellát, amelyeket időről időre a Testület jelöl ki.

9.4 A kincstárnok a szervezet összes pénzét és értékpapírját őrzi. Az igazgatótanács felhatalmazása alapján aláírja a csekkeket, rendszeres könyvelést vezet, és az összes utalványt, nyugtát, nyilvántartást és egyéb iratot együtt benyújtja az igazgatóknak ellenőrzésük és jóváhagyásuk céljából, ahogyan azt megkövetelik, és minden ilyen nyilvántartást és könyvet benyújtanak könyvvizsgálóknak, akiket az Igazgatótanács időről időre kiválaszthat a szervezet ügyeinek ellenőrzésére. A pénztáros vagy az igazgatótanács, amennyiben ez ésszerűen szükséges a szervezet céljainak megvalósításához, más személyeket is kijelölhet, akik a nevében aláírják a szervezet ellenőrzéseit. A kincstárnok minden, a szervezet ügyeire és vagyonára vonatkozó jogi dokumentumot, valamint az ülések jegyzőkönyvein kívüli valamennyi vállalati iratot megőrzi.

9.5 A Titkár és a Kincstárnok együttesen felel a teljes, a szervezet nevében folytatott levelek teljes nyilvántartásának vezetéséért.

9.6 Az információs technológiai vezető (ITM) felelőssége a média összegyűjtése, biztosítása, tárolása, működtetése és karbantartása, amelyet a szervezet használ a jótékonysági céljainak előmozdítására vagy teljesítésére. Ez magában foglalhatja, de nem kizárólag, az audio és vizuális felvételek, valamint a nyomtatott vagy online promóciós anyagok tárolását és karbantartását. Ezenkívül az ITM felel minden olyan eszköz biztonságos őrzéséért és karbantartásáért, amelyet média fényképezésére, rögzítésére, sugárzására vagy tárolására használnak.

10. ÉVES SZÁMVITEL

10.1 A szervezet pénzügyi éve minden év december 31-én ér véget.

10.2 Az Igazgatóság évente elszámolást készít a pénzeszközök bevételeiről és folyósításáról, valamint az ebből következő eszközökre és kötelezettségekre a CLEVELANDI MAGYAROKÉRT Alapítvány tagságához.

11. A RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA / A SZABÁLYOK KÓDJA

11.1 Ez a szabályzat / rendeleti kódex az Igazgatóság egyszerű többségével történő elfogadáskor válik alkalmazandóvá.

11.2 Ezeket a szabályzatokat / bármelyik rendeletet az Igazgatóság egyszerű többségével hatályon kívül lehet helyezni, módosítani vagy módosítani lehet.

12. A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE

12.1 A szervezetet az Igazgatóság kétharmados többségével feloszlathatják.

12.2 A szervezet feloszlatásakor az igazgatók, a szervezet összes kötelezettségének megfizetése vagy megfizetése után, a szervezet fennmaradó eszközeit kizárólag a szervezet céljaira vagy felosztás útján őrzik meg bármely olyan szervezet számára, amely mentesül a szövetségi jövedelemadó alól a Belső Bevétel Kódex 501. szakaszának c) pontja 3. alpontja vagy az Egyesült Államok jövőbeni belső bevételi törvényének megfelelő rendelkezése alapján. Pontosabban, a szervezet fennmaradó eszközeit el kell osztani a Cleveland területén létező és működő magyar adómentes szervezetekkel amelyről az Igazgatóság a felszámoláskor döntött. Az ilyen módon át nem ruházott eszközöket az Ohio állami, Cuyahoga megyei Közös Ügyek Bírósága kizárólag olyan célokra, vagy olyan szervezet vagy szervezetek rendelkezésére bocsátja, amelyeket az említett bíróság meghatároz, és amelyeket kizárólag jótékonysági, oktatási vagy vallási célokra szerveznek.

TANÚSÍTVÁNY

Ennek igazolására 2019. december 5-én aláírásunkat adtuk.

Ezeket a szabályzatokat a Szervezet kétharmados többségi szavazatával jóváhagyták 2019. December 5-én.