Ala­pí­tó okirat

Ala­pí­tó okirat

KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZABÁLYOK KÓDJA

A CLEVELANDI MAGYAROKÉRT ALAPÍTVÁNY

1. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

1.1 Fel­is­mer­ve, hogy az Ohio állam­be­li Cleve­land váro­sá­nak terü­le­tén több ezer magyar él, óri­á­si és gaz­dag tör­té­ne­lem­mel, a szer­ve­zet arra törek­szik, hogy elő­moz­dít­sa a közös­ség és az össze­tar­to­zás érzé­sét úgy az ame­ri­kai-magyar közös­ség szá­má­ra Cleve­land­ben, Ohio terü­le­tén, vala­mint az ame­ri­kai-magyar diasz­pó­ra szá­má­ra az Egye­sült Álla­mok egész terü­le­tén. A szer­ve­zet arra törek­szik, hogy meg­őriz­ze, elő­se­gít­se és elő­moz­dít­sa a magyar nép gaz­dag etni­kai tör­té­nel­mét mind az ame­ri­kai-magyar közös­ség kere­te­in belül, mind a nagy­kö­zön­ség számára.

2. NÉV, IRODA ÉS TAGSÁG

2.1 A szer­ve­zet neve: CLEVELANDI MAGYAROKÉRT ALAPÍTVÁNY.

2.2 A szer­ve­zet szék­he­lye: 23946 Vin­cent Drive, Nor­th Olm­sted, OH 44070.

2.3 A szer­ve­zet tag­jai az Ohio felül­vizs­gált kóde­xé­nek 1702.01 (H) sza­ka­sza értel­mé­ben kizá­ró­lag azok­ból a sze­mé­lyek­ből áll­nak, akik az igaz­ga­tó­ság tagjai.

2.4 A szer­ve­zet­ben külön­fé­le tagok vesz­nek részt (ide­ért­ve, de nem kor­lá­toz­va a hason­ló célok­kal ren­del­ke­ző szer­ve­ze­te­ket, jóté­kony­ko­dó­kat, önkén­te­se­ket ) akik segí­te­nek a szer­ve­zet jóté­kony­sá­gi és okta­tá­si cél­ja­i­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­ban, de akik­nek sem a szer­ve­zet vagyo­ná­ban nincs tulaj­don­jo­guk és sza­va­za­ti joguk sincs az egye­sü­le­ti dön­té­sek­ben. A tit­kár őrzi az aktív részt­ve­vők lis­tá­ját és idő­ről idő­re fris­sí­ti, leg­alább évente.

3. A SZERVEZET CÉLJAI

3.1 A szer­ve­zet cél­ja vagy cél­jai az Ohio‑i magyar kul­tú­ra okta­tá­sá­nak, tuda­tos­sá­gá­nak és elis­me­ré­sé­nek elő­se­gí­té­se. A szer­ve­zet elis­me­ri, hogy Ohio rég­óta szí­ve­sen fogad­ja az etni­kai magya­rok beván­dor­lá­sát és átte­le­pü­lé­sét erre a terü­let­re. A szer­ve­zet cél­ja továb­bá egy etni­kai magyar média­fe­lü­let finan­szí­ro­zá­sa, támo­ga­tá­sa és nép­sze­rű­sí­té­se, vala­mint más etni­kai magyar közös­ség szer­ve­ze­te­i­nek nép­sze­rű­sí­té­se rádió és egyéb médi­u­mok útján. A szer­ve­zet fenn­tart­ja azon elkép­ze­lé­se­it, hogy az ilyen szer­ve­zé­sek nem­csak elő­se­gí­tik a magyar közös­sé­get, hanem segí­te­nek fenn­tar­ta­ni Ohio állam gaz­dag és vál­to­za­tos etni­kai és kul­tu­rá­lis összetételét.

3.2 Ezen túl­me­nő­en, a szer­ve­zet cél­ja vagy cél­jai a magyar közös­ség össze­tar­to­zá­sá­nak elő­moz­dí­tá­sa az ame­ri­kai-magyar közös­ség szá­má­ra úgy Cleve­land­ben, Ohio állam terü­le­tén mind az egész Egye­sült Álla­mok ame­ri­kai-magyar diasz­pó­ra részé­re. A szer­ve­zet össze­kö­tő kapocs sze­ret­ne len­ni az ame­ri­kai-magyar közös­ség­ben a nagy­kö­zön­ség és a külön­fé­le közös­sé­gi cso­por­tok és szer­ve­ze­tek között, melyek az ame­ri­kai-magyar közös­sé­get szol­gál­ják Cleve­land­ba, Ohi­o­ban és az egész  Egye­sült Államokban.

3.3 A szer­ve­zet elő­se­gí­ti a kul­tu­rá­lis és közös­sé­gi érté­kek meg­őr­zé­sét, vala­mint az etni­kai hagyo­má­nyok elő­moz­dí­tá­sát, de nem kor­lá­to­zott az alábbiakra:

a) más non­pro­fit ame­ri­kai-magyar közös­sé­gi szer­ve­ze­tek ren­dez­vé­nye­i­nek ingye­nes nép­sze­rű­sí­té­se révén, és

(b) Saját kul­tu­rá­lis és közös­sé­gi ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­se az Ohio állam­be­li Cleve­land területén.

3.4 A szer­ve­zet­nek a fent emlí­tett cél­ja­it – de nem kizá­ró­lag – elekt­ro­ni­kus médi­án, inter­ne­tes közös­sé­gi médi­án, rádi­ón és külön­fé­le sugár­zá­si csa­tor­ná­kon keresz­tül kíván­ja megvalósítani.

3.5 Az IRS által tanú­sí­tott, az 501. cikk c) pont­já­nak (3) bekez­dé­se sze­rin­ti, non­pro­fit szer­ve­zet. Az emlí­tett szer­ve­ze­tet kizá­ró­lag jóté­kony­sá­gi, okta­tá­si célo­kat szol­gál, ide­ért­ve az olyan szer­ve­ze­te­ket is ame­lyek a Bel­ső Bevé­te­lek Tör­vény­köny­ve 501. cik­ke c) pont­já­nak 3. alpont­ja sze­rint men­tes­sé­get élve­ző szer­ve­ze­tek­nek minő­sül­nek, vagy a jövő­be­ni szö­vet­sé­gi adó­kód meg­fe­le­lő részei.

4. SZERVEZETI HATÁSKÖRÖK

4.1 A szer­ve­zet­nek a követ­ke­ző hatás­kö­rök­kel kell rendelkeznie:

a) pénz­esz­kö­zök vagy vagyo­ni hoz­zá­já­ru­lá­sok foga­dá­sa a szer­ve­zet, vagy egy adott prog­ram vagy a szer­ve­zet egy részé­nek támogatására;

b) továb­bá olyan mun­kák foly­ta­tá­sa ame­lyek az ame­ri­kai-magyar és / vagy a magyar etni­ku­mú nagy­kö­zön­sé­ge­ket  segí­tik  a magyar nép kul­tu­rá­lis és etni­kai hagyo­má­nyai megőrzésében;

 c) min­dent meg­tesz, amely éssze­rű­en szük­sé­ges a szer­ve­ze­ti célok megvalósításához.

4.2 A szer­ve­zet­nek ren­del­kez­nie kell min­den olyan kiegé­szí­tő hatás­kör­rel, amely a cél­já­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ge lehet, azon­ban a szer­ve­zet sem­mi­kép­pen sem képes cse­le­ked­ni olyan ügy­ben, amely adó­kö­te­les­nek tekin­ti azt a módo­sí­tott 1986. évi bel­ső bevé­te­li kódex alap­ján, vagy amely érvény­te­le­ní­te­né a szer­ve­zet non­pro­fit stá­tu­sát az Ohio állam tör­vé­nyei szerint.

4.3 A Szer­ve­zet net­tó jöve­del­mé­nek egyet­len része sem biz­to­sít­hat­ja tag­jai, tiszt­vi­se­lői vagy más magán­sze­mé­lyek javát, vagy nem ter­jeszt­he­tő azok szá­má­ra, kivé­ve, hogy a Szer­ve­zet fel­ha­tal­ma­zást kapott és jogo­sult arra, hogy éssze­rű térí­tést fizes­sen a nyúj­tott szol­gál­ta­tá­so­kért és a kifi­ze­té­se­ket esz­kö­zöl­jön a célok elő­se­gí­té­se érdekében.

A Szer­ve­zet tevé­keny­sé­ge­i­nek lénye­ges része nem ter­jed­het a pro­pa­gan­da foly­ta­tá­sá­ra vagy a jog­sza­bá­lyok befo­lyá­so­lá­sá­ra vagy más módon tör­té­nő meg­kí­sér­lé­sé­re, és a szer­ve­zet nem vesz részt, vagy nem avat­koz­hat be (ide­ért­ve a nyi­lat­ko­za­tok köz­zé­té­te­lét vagy ter­jesz­té­sét sem) sem­mi­fé­le poli­ti­kai kam­pány­ba köz­hi­va­ta­li jelöl­tek nevé­ben vagy elle­né­ben. E cik­kek bár­mely más ren­del­ke­zé­se elle­né­re a Szer­ve­zet nem foly­tat­hat olyan tevé­keny­sé­get, ame­lyek  nem felel­nek meg a követ­ke­zők­nek: a) a Bel­ső Jöve­de­lem Kódex 501. cik­ke c) pont­já­nak 3. alpont­ja sze­rint a szö­vet­sé­gi jöve­de­lem­adó alól men­te­sí­tett szer­ve­zet, vagy bár­mely jövő­be­ni szö­vet­sé­gi adó­sza­bály­zat meg­fe­le­lő sza­ka­sza, vagy (b) egy szer­ve­zet által, amely­nek járu­lé­kai a bel­ső bevé­tel kódex 170 © (2) bekez­dé­se sze­rint levon­ha­tók, vagy bár­mely jövő­be­li szö­vet­sé­gi adó-tör­vény meg­fe­le­lő részei.

5. AZ IRÁNYELV KIVÁLASZTÁSA

5.1 Az Igaz­ga­tó­ság az Alap­sza­bály­ban fel­so­rolt ​​sze­mé­lyek­ből áll: Csi­bi Lóránd, vala­mint Har­gi­tai Ist­ván, Simon-Bene­dek Zsu­zsan­na, Csók Arnold és Nagy Sán­dor akik lemond­hat­nak vagy pótol­ha­tó­ak a jelen ren­del­ke­zés szerint.

5.2 Az igaz­ga­tók szá­ma leg­alább három és leg­fel­jebb kilenc lehet, de az igaz­ga­tó­ta­nács több­sé­gi elfo­ga­dás­sal növel­he­tő vagy csökkenthető.

5.3 Az igaz­ga­tó­ta­nács új pozí­ci­ó­it vagy betöl­tet­len állá­sa­it az Igaz­ga­tó­ság több­sé­ge választ­hat­ja meg.

5.4 Az igaz­ga­tók mind­ad­dig hiva­tal­ban van­nak, amíg lemon­da­nak, fel­sza­ba­dul­nak vagy inak­tív­vá vál­nak. Az igaz­ga­tó távol­lé­tét két vagy több egy­mást köve­tő ülé­sen az Igaz­ga­tó­ta­nács több­sé­gi sza­va­za­ta alap­ján inak­tív­vá tehe­ti. Az igaz­ga­tót az Igaz­ga­tó­ta­nács több­sé­ge bár­mi­kor felmentheti.

5.5 Az igaz­ga­tók alkot­ják a szer­ve­zet tel­jes tagságát.

6. AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK

6.1 Az Igaz­ga­tó­ság ren­des ülé­sé­re két­ha­von­ta és a hónap har­ma­dik csü­tör­tö­kén kerül sor a vál­la­la­ti iro­dá­ban vagy más, elő­re meg­ter­ve­zett és nyil­vá­nos­ság­ra hozott helyen és időben.

6.2 A ren­des ülést át lehet üte­mez­ni, vagy az elnök továb­bi ülé­se­ket hív­hat össze, az igaz­ga­tó­sá­gi tagok­nak szó­ló, egy­na­pos értesítéssel.

6.3 Az Igaz­ga­tó­ság több­sé­ge az összes ügy­let tranz­ak­ci­ó­ja­kor határozatképes.

7. AZ IRÁNYELV HATÁSKÖREI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 Az Igaz­ga­tó­ság ellen­őr­zi és fel­ügye­li a szer­ve­zet működését.

7.2 Az Igaz­ga­tó­ság kivá­laszt­ja a szer­ve­zet egy elnö­két, aki a szer­ve­zet elnöke.

7.3 Az igaz­ga­tó­ta­nács a szer­ve­zet követ­ke­ző tiszt­vi­se­lő­it választ­ja ki, akik­nek – az elnök kivé­te­lé­vel – nem kell igaz­ga­tó­nak lennie:

  • Elnök
  • Alel­nök
  • Tit­kár
  • Kincs­tár­nok
  • Infor­ma­ti­kai Menedzser

7.4 Az igaz­ga­tó­ta­nács választ egy vég­re­haj­tó bizott­sá­got, amely leg­alább két tag­ból áll, aki­ket a szer­ve­zet igaz­ga­tói vagy tiszt­vi­se­lői közül válasz­ta­nak, akik közül az egyik a szer­ve­zet elnö­ke. Az ilyen vég­re­haj­tó bizott­ság egy­éves hiva­ta­li idő­tar­tam­ra szól, és mind­ad­dig, amíg utó­da­i­kat az Igaz­ga­tó­ság meg­vá­laszt­hat­ja, vagy amíg az igaz­ga­tó­ta­nács két­har­ma­dá­nak lemon­dá­sát nem kéri. A meg­üre­se­dett állás­he­lye­ket az Igaz­ga­tó­ság ren­des vagy rend­kí­vü­li ülé­sén lehet kitöl­te­ni, vagy ki lehet töl­te­ni, anél­kül, hogy befo­lyá­sol­nák a vég­re­haj­tó bizott­sá­gok által meg­ho­zott intéz­ke­dé­sek érvényességét.

7.5 Az Igaz­ga­tó­ta­nács jogo­sult pénz­esz­kö­zök foga­dá­sá­ra és fel­hasz­ná­lá­sá­ra a szer­ve­zet cél­ja­i­nak támo­ga­tá­sa érde­ké­ben, és a szer­ve­zet álta­lá­nos irá­nyí­tá­sát és ellen­őr­zé­sét biz­to­sí­ta­ni. Ható­sá­gá­nak kell meg­ha­tá­roz­ni, hogy melyek azok a tevé­keny­sé­gek ame­lyek az  alap­sza­bály cél­ja­i­hoz és hatás­kö­ré­be tar­toz­nak és a java­solt tevé­keny­sé­gek közül választ­hat­nak. Fel­ha­tal­ma­zás­sal ren­del­kez­nek olyan ingat­lan – és sze­mé­lyes vagyon meg­szer­zé­sé­re, fej­lesz­té­sé­re, zálog­jo­gá­ra, jel­zá­log­köl­csö­né­re és eladá­sá­ra, ame­lyet az igaz­ga­tó­ta­nács hatá­roz a szer­ve­zet prog­ram­jai és cél­ja­i­nak tovább­fej­lesz­té­se érdekében.

7.6 Az Igaz­ga­tó­ta­nács jogo­sult hatás­kö­re­i­nek bár­mi­lyen átru­há­zá­sá­ra a vég­re­haj­tó bizott­ság vagy a vál­la­la­ti tiszt­vi­se­lők, vagy mind­ket­tő számára.

7.7 Az igaz­ga­tó tanács­nak a jelen sza­bály­zat sze­rint másutt fel­so­rolt ​​kiegé­szí­tő fel­ada­tai is lehetnek.

8. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS HATÁSKÖRE

8.1 A vég­re­haj­tó bizott­ság az Igaz­ga­tó­ta­nács tanács­adó­ja­ként szol­gál és fel­ügye­li a szer­ve­zet napi irá­nyí­tá­sát a tiszt­vi­se­lők által.

8.2 A vég­re­haj­tó bizott­ság­nak lehet­nek egyéb hatás­kö­rei ame­lye­ket az Igaz­ga­tó­ság jelöl ki.

9. A TISZTVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS HATÓSÁGAI

9.1 Az elnök a szer­ve­zet vezér­igaz­ga­tó­ja és a szer­ve­zet összes ülé­sén elnö­köl. Távol­lé­té­ben az alel­nök átve­szi az elnök fel­ada­ta­it, emel­lett átme­ne­ti­leg vagy vég­le­ge­sen átve­szi a vezér­igaz­ga­tó fel­ada­ta­it, ame­lye­ket az elnök vagy az igaz­ga­tó­ság ruház­hat fel neki.

9.2 Az elnök tel­jes hatás­kör­rel és fel­ha­tal­ma­zás­sal ren­del­ke­zik arra, hogy jegy­ző­köny­ve­ket írjon, szer­ző­dé­se­ket, átru­há­zá­so­kat, vagyon­ke­ze­lé­si okira­to­kat, jel­zá­log­köl­csö­nö­ket, átadá­si okira­to­kat, vala­mint min­den más jogi esz­közt és doku­men­tu­mot  vég­re­hajt­son ami­ket szük­ség ese­tén a pénz­tá­ros igazol.

9.3 A tit­kár jegy­ző­köny­vet vezet az összes ülés­ről. A tit­kár egyéb olyan fel­ada­to­kat is ellát, ame­lye­ket idő­ről idő­re a Tes­tü­let jelöl ki.

9.4 A kincs­tár­nok a szer­ve­zet összes pén­zét és érték­pa­pír­ját őrzi. Az igaz­ga­tó­ta­nács fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján alá­ír­ja a csek­ke­ket, rend­sze­res köny­ve­lést vezet, és az összes utal­ványt, nyug­tát, nyil­ván­tar­tást és egyéb ira­tot együtt benyújt­ja az igaz­ga­tók­nak ellen­őr­zé­sük és jóvá­ha­gyá­suk cél­já­ból, aho­gyan azt meg­kö­ve­te­lik, és min­den ilyen nyil­ván­tar­tást és köny­vet benyúj­ta­nak könyv­vizs­gá­lók­nak, aki­ket az Igaz­ga­tó­ta­nács idő­ről idő­re kivá­laszt­hat a szer­ve­zet ügye­i­nek ellen­őr­zé­sé­re. A pénz­tá­ros vagy az igaz­ga­tó­ta­nács, amennyi­ben ez éssze­rű­en szük­sé­ges a szer­ve­zet cél­ja­i­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, más sze­mé­lye­ket is kije­löl­het, akik a nevé­ben alá­ír­ják a szer­ve­zet ellen­őr­zé­se­it. A kincs­tár­nok min­den, a szer­ve­zet ügye­i­re és vagyo­ná­ra vonat­ko­zó jogi doku­men­tu­mot, vala­mint az ülé­sek jegy­ző­köny­ve­in kívü­li vala­mennyi vál­la­la­ti ira­tot megőrzi.

9.5 A Tit­kár és a Kincs­tár­nok együt­te­sen felel a tel­jes, a szer­ve­zet nevé­ben foly­ta­tott leve­lek tel­jes nyil­ván­tar­tá­sá­nak vezetéséért.

9.6 Az infor­má­ci­ós tech­no­ló­gi­ai veze­tő (ITM) fele­lős­sé­ge a média össze­gyűj­té­se, biz­to­sí­tá­sa, táro­lá­sa, működ­te­té­se és kar­ban­tar­tá­sa, ame­lyet a szer­ve­zet hasz­nál a jóté­kony­sá­gi cél­ja­i­nak elő­moz­dí­tá­sá­ra vagy tel­je­sí­té­sé­re. Ez magá­ban fog­lal­hat­ja, de nem kizá­ró­lag, az audio és vizu­á­lis fel­vé­te­lek, vala­mint a nyom­ta­tott vagy online pro­mó­ci­ós anya­gok táro­lá­sát és kar­ban­tar­tá­sát. Ezen­kí­vül az ITM felel min­den olyan esz­köz biz­ton­sá­gos őrzé­sé­ért és kar­ban­tar­tá­sá­ért, ame­lyet média fény­ké­pe­zé­sé­re, rög­zí­té­sé­re, sugár­zá­sá­ra vagy táro­lá­sá­ra használnak.

10. ÉVES SZÁMVITEL

10.1 A szer­ve­zet pénz­ügyi éve min­den év decem­ber 31-én ér véget.

10.2 Az Igaz­ga­tó­ság éven­te elszá­mo­lást készít a pénz­esz­kö­zök bevé­te­le­i­ről és folyó­sí­tá­sá­ról, vala­mint az ebből követ­ke­ző esz­kö­zök­re és köte­le­zett­sé­gek­re a CLEVELANDI MAGYAROKÉRT Ala­pít­vány tagságához.

11. A RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA / A SZABÁLYOK KÓDJA

11.1 Ez a sza­bály­zat / ren­de­le­ti kódex az Igaz­ga­tó­ság egy­sze­rű több­sé­gé­vel tör­té­nő elfo­ga­dás­kor válik alkalmazandóvá.

11.2 Eze­ket a sza­bály­za­to­kat / bár­me­lyik ren­de­le­tet az Igaz­ga­tó­ság egy­sze­rű több­sé­gé­vel hatá­lyon kívül lehet helyez­ni, módo­sí­ta­ni vagy módo­sí­ta­ni lehet.

12. A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE

12.1 A szer­ve­ze­tet az Igaz­ga­tó­ság két­har­ma­dos több­sé­gé­vel feloszlathatják.

12.2 A szer­ve­zet fel­osz­la­tá­sa­kor az igaz­ga­tók, a szer­ve­zet összes köte­le­zett­sé­gé­nek meg­fi­ze­té­se vagy meg­fi­ze­té­se után, a szer­ve­zet fenn­ma­ra­dó esz­kö­ze­it kizá­ró­lag a szer­ve­zet cél­ja­i­ra vagy fel­osz­tás útján őrzik meg bár­mely olyan szer­ve­zet szá­má­ra, amely men­te­sül a szö­vet­sé­gi jöve­de­lem­adó alól a Bel­ső Bevé­tel Kódex 501. sza­ka­szá­nak c) pont­ja 3. alpont­ja vagy az Egye­sült Álla­mok jövő­be­ni bel­ső bevé­te­li tör­vé­nyé­nek meg­fe­le­lő ren­del­ke­zé­se alap­ján. Pon­to­sab­ban, a szer­ve­zet fenn­ma­ra­dó esz­kö­ze­it el kell osz­ta­ni a Cleve­land terü­le­tén léte­ző és műkö­dő magyar adó­men­tes szer­ve­ze­tek­kel amely­ről az Igaz­ga­tó­ság a fel­szá­mo­lás­kor dön­tött. Az ilyen módon át nem ruhá­zott esz­kö­zö­ket az Ohio álla­mi, Cuya­ho­ga megyei Közös Ügyek Bíró­sá­ga kizá­ró­lag olyan célok­ra, vagy olyan szer­ve­zet vagy szer­ve­ze­tek ren­del­ke­zé­sé­re bocsát­ja, ame­lye­ket az emlí­tett bíró­ság meg­ha­tá­roz, és ame­lye­ket kizá­ró­lag jóté­kony­sá­gi, okta­tá­si vagy val­lá­si célok­ra szerveznek.

TANÚSÍTVÁNY

Ennek iga­zo­lá­sá­ra 2019. decem­ber 5‑én alá­írá­sun­kat adtuk.

Eze­ket a sza­bály­za­to­kat a Szer­ve­zet két­har­ma­dos több­sé­gi sza­va­za­tá­val jóvá­hagy­ták 2019. Decem­ber 5‑én.