Hírek Clevelandi hirek Alá­írás­gyűj­tés, fon­tos meg­osz­ta­ni – köszönjük!!

Alá­írás­gyűj­tés, fon­tos meg­osz­ta­ni – köszönjük!!

Ked­ves Mindenki!

Szi­lá­gyi Ákos ismét nagyon szép dolog­ba fogott, de ismét nincs könnyű dol­ga. Kéri, hogy segít­sünk neki, mert 50.000 alá­írás­sal már népi kez­de­mé­nye­zés­ként lehet tovább­lép­ni. 

Köszön­jük, ha meg­oszt­já­tok minél több fórumon!!

2006. októ­ber 23‑a. Buda­pes­ten – 50 évvel a kom­mu­nis­ta tör­té­net­írás sze­rin­ti „októ­be­ri saj­ná­la­tos ese­mé­nyek” (azaz a XX. szá­zad világ­szin­ten is egyik leg­je­len­tő­sebb és leg­ne­me­sebb for­ra­dal­ma) után – ismét folyt a vér a pes­ti utcán. Fel­her­gelt és fél­re­ve­ze­tett rend­őrök bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel ver­ték szét az akko­ri leg­na­gyobb ellen­zé­ki párt, a Fidesz-KDNP békés meg­em­lé­ke­zé­sét az Asto­ria kör­nyé­kén. Az egyik áldo­zat sze­mét,  vad­ál­la­ti kegyet­len­ség­gel, sza­bály­zat-elle­ne­sen a Dohány utca tor­ko­la­tá­ban gumi­lö­ve­dék­kel lőt­ték ki a rend­őrök. A lövést köve­tő pil­la­nat – ahogy az áldo­zat­hoz egy másik tün­te­tő leha­jol és kar­já­ba fog­ja – egy több­ré­te­gű szim­bó­lum: már­tí­ri­um, irga­lom, test­vé­ri­ség, elnyo­más, sza­bad­ság- és igaz­ság­vágy, azaz magyar sors. Ennek a pil­la­nat­nak, és ennek a szim­bó­lum­nak kíván­nak egy ember­lép­té­kű szo­bor for­má­já­ban emlé­ket állí­ta­ni az ere­de­ti hely­szí­nen. Amennyi­ben egyet­ért a kez­de­mé­nye­zés­sel, kér­jük, alá­írá­sá­val fejez­ze ki támo­ga­tá­sát itt: https://​ala​i​ras​.magyar​tri​ko​lor​.hu/

Az emlék­mű és alá­írás hiva­ta­los olda­la: http://​2006​.szi​la​gyia​kos​.com/ 

Továb­bi háttér-infók:

Dr. Papp Lajos pro­fesszor elvál­lal­ta a védnökséget. 

Három + egy aktu­a­li­tá­sa van a kará­csony előt­ti kiál­lás­nak:
- Nagy Laci, az áldo­zat épp egy éve halt meg
- A Buda­há­zy per lezá­rult.
- 2006 óta fel­nőtt egy jövő­re sza­va­zó­kor­ba került gene­rá­ció, akik sem­mit nem tud­nak Gyur­csány sze­re­pé­ről 2006-ban.

- Ádvent és kará­csony is ad aktu­a­li­tást: „Mert más lóg a fán, nem cukor­kák: Népek Krisz­tu­sa, Magyarország.”;„Angyal, vidd meg a hírt az égből, Min­dig új élet lesz a vérből.”

Meg­je­lent cik­kek a témában: 

https://​min​den​szo​.hu/​f​e​l​h​i​v​a​s​-​n​e​-​f​e​l​e​d​j​e​t​e​k​-​2​0​0​6​-​o​k​t​o​b​e​r​-​2​3​-​a​t​-​a​l​l​i​t​s​u​n​k​-​e​m​l​e​k​m​u​v​e​t​-​a​-​g​y​u​r​c​s​a​n​y​i​-​t​e​r​r​o​r​-​a​l​d​o​z​a​t​a​i​n​ak/

https://​demok​ra​ta​.hu/​m​a​g​y​a​r​o​r​s​z​a​g​/​e​m​l​e​k​m​u​v​e​t​-​2​0​0​6​-​a​l​d​o​z​a​t​a​i​n​a​k​-​7​6​9​7​54/