Hírek Magyarországi hírek Áder János: Nem­ze­ti ünne­pe­ink össze­tar­to­zá­sun­kat hirdetik

Áder János: Nem­ze­ti ünne­pe­ink össze­tar­to­zá­sun­kat hirdetik

Közös a jel, közös a csa­pat, egy a nem­zet: Magyarország 

- mond­ta a köz­tár­sa­sá­gi elnök az állam­ala­pí­tás ünne­pén tar­tott beszé­de kez­de­tén, a nem­rég befe­je­ző­dött olim­pi­á­ra utalva.

Áder János kiemel­te, hogy olim­pi­kon­ja­ink évek múl­tá­val jel­kép­pé vál­nak. A győz­tes csa­ták, a sza­bad­sá­gért kirob­bant for­ra­dal­mak és ünne­pe­ink magya­rok álma­im­ból, har­ca­i­ból és győ­zel­me­i­ből vál­tak jel­kép­pé – fogal­ma­zott az állam­fő, megerősítve:

nem­ze­ti ünne­pe­ink össze­tar­to­zá­sun­kat hir­de­tik, hitet adnak, büsz­ké­vé tesz­nek, szem­be­sí­te­nek önma­gunk­kal. Csak nekünk magya­rok­nak fontosak.

Áder János emlé­kez­te­tett: az állam­ala­pí­tás éven­ként ismét­lő­dő ünne­pe iga­zo­dá­si pont. Kiemel­te, az elmúlt más­fél év meg­ne­he­zí­tet­te az emlé­ke­zést, hiszen több mint 30 ezer hon­fi­tár­sunk a jár­vány áldo­za­ta lett. Ebben az ost­rom­ál­la­pot­ban, ami­kor nap mint nap újabb erő­pró­bá­kat kel­lett kiáll­nunk, fény­év­nél távo­libb­nak tűnt az ünnep­lés fel­sza­ba­dult örö­me – fogalmazott. 

A köz­tár­sa­sá­gi elnök Szerb Antalt idéz­ve arról beszélt, hogy ami­kor örvény felé köze­le­dünk hir­te­len tit­kos erő­tar­ta­lé­kok sza­ba­dul­nak fel a lélek­ben. Ilyen­kor min­den más­ról le kell mon­da­nunk. Áder János sze­rint az elmúlt hóna­pok­ban kide­rült mennyi min­den­be kapaszkodhatunk. 

Van­nak erő­tar­ta­lé­ka­ink az ésszel elér­he­tő dol­gok hatá­rán túl is, magunk­ban és a közös­ség­ben – fogal­ma­zott, majd az egész­ség­ügyi dol­go­zó­kat mél­tat­ta. – Van­nak magyar hon­vé­dek is, akik értünk szol­gál­nak – tett hozzá. 

- Ma inkább a saját baj­tár­sa­ik­ban lás­sák meg a pél­da­ké­pet – kér­te a fel­ava­tott tisz­te­ket Áder János. Sze­rin­te kide­rült az elmúlt idő­szak­ban, hogy nincs kisebb ran­gú szol­gá­lat, hiszen a koro­na­ví­rus ellen az oltó­pon­to­kon, vagy a vak­ci­nák szál­lí­tá­sá­ban is fon­tos fel­ada­to­kat lát­tak el a kato­nák. – Ma mind­annyi­an a bátor­ság, a hűség és az áldo­za­tos szol­gá­lat jel­ké­pe­i­vé vál­nak – mond­ta az államfő. 

- A siker­nek nem tit­ka, hanem ára van – idéz­te Tót­ka Sán­dor olim­pi­ai baj­no­kun­kat Áder. Szerinte 

most nekünk kel­lett meg­fi­zet­ni az árat, újra­kez­de­ni, alkal­maz­kod­ni és túl­él­ni azért, hogy mi magya­rok meg­ma­rad­junk Euró­pa szívében.

 Az állam­fő Ady End­rét idéz­ve azzal zár­ta beszé­dét, hogy a Kár­pát-meden­cé­ben még­is győz­tes, még­is új és magyar embe­rek fog­nak élni a jövő­ben is. 

For­rás: Magyar Nemzet