Hírek Magyarországi hírek Áder János kitűz­te a válasz­tá­sok időpontját

Áder János kitűz­te a válasz­tá­sok időpontját

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők 2022. évi álta­lá­nos válasz­tá­sa idő­pont­já­nak kitű­zé­sé­ről adott ki köz­le­ményt a Köz­tár­sa­sá­gi Elnö­ki Hiva­tal. Mint írták, 32 évvel ezelőtt, az első sza­bad válasz­tá­sok ered­mé­nye­ként Magyar­or­szág füg­get­len, demok­ra­ti­kus ország lett. 

Áder János kitűzte a választások időpontját

Az idei esz­ten­dő­ben Magyar­or­szág válasz­tó­jog­gal ren­del­ke­ző pol­gá­rai immár kilen­ce­dik alka­lom­mal sza­ba­don dönt­het­nek arról, hogy kik­re bíz­zák közös ügye­ink intézését.

Az alap­tör­vény és a válasz­tá­si eljá­rá­si tör­vény egy­ér­tel­mű ren­del­ke­zé­se­ket tar­tal­maz arra, hogy a köz­tár­sa­sá­gi elnök milyen idő­pont­ra tűz­he­ti ki az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők álta­lá­nos választását.

E tör­vé­nyi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők álta­lá­nos válasz­tá­sát a leg­ko­ráb­bi idő­pont­ra, 2022. ápri­lis 3‑ára tűzöm ki – olvas­ha­tó a közleményben.

 

Meg­hir­det­ték a gyer­mek­vé­del­mi nép­sza­va­zás idő­pont­ját is

Az Ország­gyű­lés 2021. novem­ber 9‑én egy­han­gú­lag dön­tött arról, hogy nép­sza­va­zást az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők álta­lá­nos válasz­tá­sá­nak nap­ján is lehes­sen tartani.

A folya­mat­ban lévő nép­sza­va­zá­si kez­de­mé­nye­zé­sek közül négy kér­dés­ben biz­to­sí­tot­tak a jogi fel­té­te­lek a nép­sza­va­zás kitűzésére.

A válasz­tá­si eljá­rá­si és a nép­sza­va­zá­si eljá­rá­si tör­vé­nyi határ­idő­ket figye­lem­be véve e négy kér­dés­ben csak ápri­lis 3‑án vagy ápri­lis 10-én lehet egy idő­ben tar­ta­ni a nép­sza­va­zást és az álta­lá­nos választásokat.

„Erre tekin­tet­tel a 322021 (XI. 30.) Ország­gyű­lé­si hatá­ro­zat­ban elren­delt négy kér­dés­ről a nép­sza­va­zást 2022. ápri­lis 3‑ára tűzöm ki” – olvas­ha­tó a Köz­tár­sa­sá­gi Elnö­ki Hiva­tal közleményében.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu