Hírek Sport hirek A világ­saj­tó a hősi­es magyar válo­ga­tot­tat ünnepli

A világ­saj­tó a hősi­es magyar válo­ga­tot­tat ünnepli

Nem túl­zás azt állí­ta­ni, hogy a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott egy kicsit min­den­ki­nek a ked­ven­ce lett, aki köve­ti az idei Euró­pa-baj­nok­sá­got. Azok után, hogy Mar­co Ros­si csa­pa­tát a halál­cso­port­ba és min­den idők leg­erő­sebb négye­sé­be sor­sol­ták, a válo­ga­tott nem­hogy nem sze­re­pelt le, de az utol­só meccs 84. per­cé­ig tovább­ju­tás­ra állt. Ekkor azon­ban jött Leon Goretz­ka, aki kiegyen­lí­tett és ezzel meg­men­tet­te az ott­hon ját­szó Német­or­szá­got az újabb lebőgéstől. 

A nem­zet­kö­zi saj­tó sze­mé­ben a tel­jes magyar csa­pat mel­lett ő a nap hőse, szá­munk­ra pedig ez erős déja vu‑t okoz, hiszen szom­ba­ton hason­ló volt a kon­tex­tus Antoine Gri­ez­mann és a fran­cia válo­ga­tott ese­té­ben, amellyel 1 – 1‑re vég­zett válo­ga­tot­tunk a Pus­kás Aré­ná­ban. Néz­zük, hogyan szá­mol­tak be a leg­ne­ve­sebb újsá­gok és por­tá­lok a kedd esti, mün­che­ni drámáról.

Kezd­jük a német saj­tó­val. A Bild meg­le­he­tő­sen pro­vo­ka­tív cím­mel indít („Tovább­ju­tot­tunk, de sen­ki nem tud­ja, miért”), majd meg­em­lí­ti, hogy a német fut­ball egy haj­szál­lal mene­kült meg az újabb leégés­től, bár poko­li­an közel volt a 2018-as világ­baj­no­ki bla­má­hoz. (Akkor a cso­port­kört sem élte túl Joa­chim Löw együt­te­se.)

Kic­ker sem ont­ja a pozi­tív jel­ző­ket a Nati­o­na­lel­fre, ellen­ben mél­tat­ja a magyar válo­ga­tot­tat.

 „A magya­rok a veze­tő gól­juk után azt a tak­ti­kát alkal­maz­ták, ami­vel a fran­ci­ák ellen is kihar­col­ták a dön­tet­lent. Bele­áll­tak a pár­har­cok­ba, a szé­le­ket reme­kül zár­ták, Gos­ens­nek és Kim­mich­nek sem hagy­tak terü­le­tet. A néme­tek közel sem hoz­ták a por­tu­gá­lok ellen látott for­mát, ötlet­te­le­nek vol­tak a rend­kí­vül szer­ve­zett ellen­fél­lel szemben.”

A sport­lap sze­rint Goretz­ka volt a jolly joker, a magya­rok pedig emelt fővel búcsúz­hat­nak az Eb-től. 

A papír­for­má­nak meg­fe­le­lő­en a magyar csa­pat a cso­port utol­só helyén vég­zett. Ezek a pusz­ta tények, amik azon­ban koránt­sem fes­te­nek tel­jes képet erről a csapatról.

Az angol, olasz és spa­nyol veze­tő por­tá­lok is a német válo­ga­tott meg­me­ne­kü­lé­sé­re fűzik fel a szto­rit. A Guar­di­an arról ír, hogy Löwék hat perc­re volt a cso­port utol­só helyé­től, a Daily Mail a leg­ne­he­zebb csa­ta­ként emle­ge­ti a meccset, a Sun pedig egye­ne­sen szív­szo­rí­tó­nak titu­lál­ja Goretz­ka talá­la­tát, és a lap sze­rint a leg­jobb 16 közé bebot­la­do­zó néme­tek ellen sem­mi fél­ni­va­ló­ja nincs az angol válo­ga­tott­nak, amely ked­den a Wemb­ley­ben fogad­ja Manu­el Neu­e­ré­ket.

A spa­nyol Mar­cáé talán a leg­frap­pán­sabb megközelítés:

A néme­tek elke­rül­ték a kataszt­ró­fát a hősi­es magya­rok ellen. A halál­cso­port majd­nem halá­los lett Németországnak

Az AS és a Mun­do Depor­ti­vo is vég­ső­kig küz­dő, jól véde­ke­ző magya­rok­ról, vala­mint elma­radt cso­dá­ról ír.

Olasz­or­szág­ban Mar­co Ros­si miatt kiemelt figye­lem övez­te a magyar válo­ga­tott sze­rep­lé­sét. A La Gaz­zet­ta del­lo Sport tün­dér­me­se­ként jel­lem­zi a mün­che­ni estét, amely hat perc híján betel­je­sült, a töb­bi lap pedig Goretz­kát a meg­men­tő sze­re­pé­ben tün­te­ti fel, aki révén a német válo­ga­tott végül elke­rül­te a hatal­mas égést. 

Az ame­ri­kai ESPN-en rész­le­tes elem­zés jelent meg a talál­ko­zó­ról, ami­nek szer­ző­je, Gab­ri­ele Mar­cot­ti így fogal­maz:

Német­or­szág annak elle­né­re maradt élet­ben, hogy a magyar válo­ga­tott job­ban és oko­sab­ban ját­szott, kemé­nyeb­ben küz­dött. Jogi Löw­nek egy opci­ó­ja maradt, behoz­ni ren­ge­teg táma­dót, ami végül be is jött neki. Az ember ilyen­kor csak remény­ked­ni tud, hogy sike­rül és akkor ő a király, pedig erre csak akkor van szük­ség, ami­kor az alap­tak­ti­ka cső­döt mond.

Mar­cot­ti kieme­li Ros­si remek stra­té­gi­á­ját és a szer­ve­zett véde­ke­zést, ami­vel sem Löw, sem a német játé­ko­sok (főleg a szél­sők) nem tud­tak mit kez­de­ni.

A román média is az ege­kig magasz­tal­ta a magyar válogatottat.

Az MTI szem­lé­je sze­rint a koráb­bi szö­vet­sé­gi kapi­tány, Vic­tor Pitur­ca a Pro TV szak­ér­tő­je­ként gra­tu­lált a csa­pat­nak és Mar­co Ros­si­nak, vala­mint saj­ná­la­tát fejez­te ki a kiesés miatt. A Dig­i­spor­ton az egy­ko­ri válo­ga­tott csa­tár, Ilie Dumi­tre­scu a magya­rok szer­ve­zett­sé­gé­ről és men­tá­lis ere­jé­ről beszélt, vala­mint szin­tén gra­tu­lált, miköz­ben a csa­tor­na kép­er­nyő­jén a „Tisz­te­let, Magyar­or­szág!” fel­irat volt lát­ha­tó.

AZ EUROSPORT ROMÁN NYELVŰ HONLAPJÁN MEGJELENT ÍRÁS SZERZŐJE „MÁGIKUSNAK” NEVEZTE A MAGYAR VÁLOGATOTTAT, AMELY ANNAK ELLENÉRE JÁTSZOTT „SZENZÁCIÓSAN”, HOGY SENKI NEM ADOTT NEKI ESÉLYT A HALÁLCSOPORTBAN.

A szer­ző sze­rint Mar­co Ros­si meg­mu­tat­ta, hogy egy kis, sztá­ro­kat nél­kü­lö­ző ország is képes esé­lyes­ként ját­sza­ni a nagyok ellen, ha egy­sé­ges és szer­ve­zett csa­pat­ként küzd.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu