Hírek Elszakított területi hirek A világ­örök­ség része lett az erdé­lyi Verespatak

A világ­örök­ség része lett az erdé­lyi Verespatak

Fel­ke­rült a veres­pa­ta­ki római kori bánya hely­szí­ne az UNESCO Világ­örök­sé­gi Lis­tá­já­ra, jelen­tet­te be ked­den Tian Xue­jun, a Világ­örök­ség Bizott­ság 44. kibő­ví­tett ülés­sza­ká­nak elnö­ke. A világ­örök­sé­gi stá­tusz azok­nak ked­vez, akik ellen­zik az arany­bá­nyá­szat újra­in­dí­tá­sát a térségben.


 
A Műem­lé­kek és Műem­lék­hely­szí­nek Nem­zet­kö­zi Taná­csa (ICOMOS) javas­la­tá­ra a veres­pa­ta­ki bánya a veszé­lyez­te­tett világ­örök­sé­gi hely­szí­nek lis­tá­já­ra is fel­ke­rült. Ez azt jelen­ti, hogy ajánl­ják egy nem­zet­kö­zi szak­ér­tői bizott­ság össze­ál­lí­tá­sát, amely meg­ál­la­pít­ja a hely­szín kon­zer­vá­lá­sá­hoz szük­sé­ges lépé­se­ket, hogy az leke­rül­hes­sen erről a lis­tá­ról.
 
Veres­pa­tak védet­té nyil­vá­ní­tá­sá­nak folya­ma­ta kilenc éve kez­dő­dött, ami­kor a műem­lék­bi­zott­ság javas­la­tá­ra a kul­tu­rá­lis és a kör­nye­zet­vé­del­mi tár­ca érte­sí­tet­te az UNESCO pári­zsi világ­örök­ség-köz­pont­ját, hogy Romá­nia fel­vet­te Veres­pa­ta­kot a világ­örök­ség­gé nyil­vá­ní­tás­ra java­solt hely­szí­nek lis­tá­já­ra. A 2016. decem­be­ri válasz­tá­so­kon győz­tes Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt kor­má­nya azon­ban egy évvel később vissza­von­ta a javas­la­tot. Mihai Tudo­se minisz­ter­el­nök azzal indo­kol­ta a gesz­tust, hogy a világ­örök­sé­gi cím meg­szer­zé­se ked­ve­zőt­le­nül érin­tet­te vol­na Romá­nia érde­ke­it a Gab­ri­el Resour­cesszal foly­ta­tott per­ben. A kana­dai cég 4,4 mil­li­árd dol­lár kár­té­rí­tést köve­tel a román állam­tól, ami­ért 15 év huza­vo­na után sem nyit­hat­ta meg Veres­pa­ta­kon ter­ve­zett cián­tech­no­ló­gi­ás, kül­szí­ni arany­bá­nyá­ját, amely­től 330 ton­na arany és 1600 ton­na ezüst kiter­me­lé­sét remélte.

 
Forrás:maszol.ro