Hírek Külföldi hirek A világ leg­na­gyobb sza­bad­ke­res­ke­del­mi egyez­mé­nyét írták alá

A világ leg­na­gyobb sza­bad­ke­res­ke­del­mi egyez­mé­nyét írták alá

A sza­bad­ke­res­ke­de­lem dia­da­lá­nak nevez­te Li Ko-csi­ang (Li Keqi­ang) kínai minisz­ter­el­nök, hogy az ASE­AN-tag­ál­la­mok és part­ne­re­ik vasár­nap alá­ír­ták a Regi­o­ná­lis átfo­gó gaz­da­sá­gi part­ner­ség nevű ázsi­ai sza­bad­ke­res­ke­del­mi meg­ál­la­po­dást egy viet­na­mi ren­de­zé­sű, vir­tu­á­lis csúcs­ta­lál­ko­zó zárásaként.

A Dél­ke­let-ázsi­ai Nem­ze­tek Szö­vet­sé­ge (ASEAN) által 2012-ben kez­de­mé­nye­zett sza­bad­ke­res­ke­del­mi meg­ál­la­po­dás­ban a szö­vet­ség tíz tag­or­szá­ga – Viet­nam, Thai­föld, Fülöp-szi­ge­tek, Laosz, Kam­bo­dzsa, Mian­mar, Malaj­zia, Szin­ga­púr, Indo­né­zia és Bru­nei –, vala­mint öt part­ne­rük – Kína, Japán, Dél-Korea, Auszt­rá­lia és Új-Zél­and – vesz részt. A meg­ál­la­po­dás ezzel a világ népes­sé­gé­nek közel egy­har­ma­dá­ra, 2,2 mil­li­árd ember­re és a glo­bá­lis brut­tó hazai ter­mék (GDP) csak­nem har­minc szá­za­lé­ká­ra ter­jed ki.

A GDP tekin­te­té­ben ezzel a világ leg­na­gyobb sza­bad­ke­res­ke­del­mi meg­ál­la­po­dá­sá­nak szá­mít, meg­előz­ve egye­bek mel­lett az Euró­pai Uniót.

Az ere­de­ti kez­de­mé­nye­zés­ben India is helyet kapott, de Újdel­hi tavaly kivon­ta magát az egyez­te­té­sek­ből. Az ASE­AN-tag­or­szá­gok ennek elle­né­re vál­to­zat­la­nul bőví­te­ni kíván­ják az Indi­á­val foly­ta­tott kereskedelmet.

A CGTN kínai nem­zet­kö­zi hír­csa­tor­na beszá­mo­ló­ja sze­rint Li hang­sú­lyoz­ta: a nyolc éven át tar­tó tár­gya­lá­sok után alá­írt meg­ál­la­po­dás reményt hoz­hat a jelen­le­gi borús nem­zet­kö­zi hely­zet­ben, jelez­ve, hogy vál­to­zat­la­nul a mul­ti­la­te­ra­liz­mus és a sza­bad­ke­res­ke­de­lem a helyes irány a világ­gaz­da­ság és az embe­ri fej­lő­dés szempontjából.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján a part­ne­rek csök­ken­tik és foko­za­to­san kive­ze­tik a vámo­kat az áru­ke­res­ke­de­lem­ben, és javít­ják a szol­gál­ta­tá­sok keres­ke­del­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat, a töb­bi közt pia­ci hoz­zá­fé­rést biz­to­sít­va a tag­or­szá­gok szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó vál­la­la­tai szá­má­ra. Mind­emel­lett csök­ken­te­ni fog­ják a nem vám­ta­ri­fa jel­le­gű aka­dá­lyo­kat is.

A kínai pénz­ügyi minisz­té­ri­um egy, az inter­ne­tes olda­lán kiadott köz­le­mény­ben beje­len­tet­te: Kína és Japán egy bila­te­rá­lis meg­ál­la­po­dást is alá­írt a vámok csök­ken­té­sé­ről. A minisz­té­ri­um sze­rint a lépés tör­té­nel­mi mér­föld­kő­nek szá­mít a két ország keres­ke­del­mi kapcsolataiban.

For­rás: Magyar Nemzet