Hírek Magyarországi hírek A világ leg­jobb­já­nak válasz­tot­ták a Magyar Zene Házát Cannes-ban

A világ leg­jobb­já­nak válasz­tot­ták a Magyar Zene Házát Cannes-ban

Fenn­tart­ha­tó­sá­gi, esz­té­ti­kai és láto­ga­tói élmény szem­pont­já­ból is a világ leg­jobb­já­nak válasz­tot­ták a Liget-pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­su­ló Magyar Zene Házát a cannes‑i MIPIM kiál­lí­tá­son – jelen­tet­te be Baán Lász­ló. A Város­li­get iko­ni­kus intéz­mé­nye a világ leg­na­gyobb és leg­ran­go­sabb ingat­lan­fej­lesz­té­si ren­dez­vé­nyén több száz kiemel­ke­dő fej­lesz­tést maga mögé uta­sít­va egy­han­gú sza­va­zás­sal a zsű­ri fődí­ját sze­rez­te meg, s ezál­tal Magyar­or­szág egyik leg­több elis­me­rés­sel ren­del­ke­ző épü­le­té­vé vált.

A világ legjobbjának választották a Magyar Zene Házát Cannes-ban

A MIPIM (Mar­ché Inter­na­ti­o­nal des Pro­fes­sion­nels d’Immobilier) Awards fődí­já­val a Magyar Zene Háza a hazai ingat­lan­fej­lesz­tés egyik leg­na­gyobb nem­zet­kö­zi sike­rét érte el, a világ figyel­me pedig ismét a Liget Buda­pest pro­jekt­re irá­nyult – hang­sú­lyoz­ta a mér­föld­kő­nek szá­mí­tó elis­me­rés híré­re rea­gál­va a Város­li­get Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja. Gyor­gye­vics Bene­dek tájé­koz­ta­tá­sa szerint 

a MIPIM Awards három évti­ze­des tör­té­ne­té­ben magyar fej­lesz­tés most elő­ször nyer­te el a zsű­ri fődí­ját. Emel­lett az intéz­mény elis­me­ré­sé­nek jelen­tő­sé­gét mutat­ja az is, hogy a nem­zet­kö­zi szak­ér­tők­ből álló zsű­ri nem min­den évben, hanem csak abban az eset­ben oszt­ja ki a fődí­jat, ha egy épü­let az álta­la meg­ha­tá­ro­zott spe­ci­á­lis és szi­go­rú szem­pon­tok­nak kiemel­ke­dő­en, az egész mezőnyt egy­ér­tel­mű­en maga mögé uta­sít­va megfelel

– muta­tott rá a vezér­igaz­ga­tó. Elmon­dá­sa sze­rint az intéz­mény idén janu­á­ri meg­nyi­tá­sát köve­tő­en immár lát­ha­tó, hogy az új zenei intéz­mény Buda­pest egyik új, emb­le­ma­ti­kus épü­le­té­vé vált, hiszen a ház rend­kí­vü­li nép­sze­rű­ség­nek örvend, kiál­lí­tá­sa és zenei prog­ram­jai folya­ma­to­san telt háza­sak, de sokan csak azért láto­gat­nak el, hogy meg­cso­dál­ják ezt a külön­le­ges épü­le­tet. A mos­ta­ni ran­gos elis­me­rés pedig szin­tén vissza­iga­zol­ja, hogy a pro­jekt tel­jes meg­va­ló­sí­tá­sá­val a Város­li­get a csa­lá­di prog­ra­mok és a kul­tu­rá­lis élet világ­szer­te uni­ká­lis­nak szá­mí­tó köz­pont­já­vá válik.

Gyor­gye­vics Bene­de­kez hason­ló­an a Liget-pro­jekt minisz­te­ri biz­to­sa is kiemel­te: a már elké­szült fej­lesz­té­sek nem­zet­kö­zi sike­rei, így a Magyar Zene Háza most elért világ­el­ső­sé­ge is azt bizo­nyít­ja, hogy

a Liget Buda­pest pro­jekt tel­jes körű befe­je­zé­sét köve­tő­en hazán­ké lesz az egyik leg­von­zóbb és leg­komp­le­xebb kul­tu­rá­lis negyed Euró­pá­ban. Ennek azon­ban elen­ged­he­tet­len fel­té­te­le a még el nem kez­dett fej­lesz­té­sek­nek, ezen belül is első­sor­ban az Új Nem­ze­ti Galé­ri­á­nak a megvalósítása

– rög­zí­tet­te Baán László.

A ran­gos elis­me­rés kap­csán a Magyar Zene Háza ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja úgy fogal­ma­zott: a MIPIM mos­ta­ni díja is meg­erő­sí­ti, jó úton járunk, hogy minél több csa­lád, gye­rek és fia­tal fel­nőtt éle­té­ben kap­jon meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet a zene. Bat­ta And­rás hangsúlyozta:

 a cél az, hogy azt a magyar zenei tudást, művelt­sé­get, mely híres­sé tett ben­nün­ket a világ­ban, itt újra fel­fris­sít­sük, ápol­ni segít­sük, s a lehe­tő leg­szé­le­sebb kör­nek meg­mu­tas­suk, micso­da pluszt kap az élet­ben az, aki a zene nyel­vén is ért.

Köz­tu­dott, a világ egyik leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb kor­társ épü­le­té­nek tar­tott intéz­mény már szá­mos ran­gos elis­me­rés­ben része­sült. A Magyar Zene Házát már a ter­vei alap­ján 2019-ben Euró­pa leg­jobb köz­épü­le­té­nek válasz­tot­ták a ran­gos lon­do­ni Inter­na­ti­o­nal Property Awards meg­mé­re­té­sen, ami az ingat­lan­szak­ma egyik leg­na­gyobb, szé­les kör­ben jegy­zett elis­me­ré­se. Egy évvel később a világ leg­jobb zenei tema­ti­ká­jú fej­lesz­té­sé­nek járó fődí­jat, az ame­ri­kai Music Citi­es Awards kiírá­sá­ban a leg­jobb zenei tema­ti­ká­jú ingat­lan­fej­lesz­tés­nek járó kitün­te­tést zse­bel­het­te be, tavaly pedig a CNN és a World Archi­tec­tu­re Com­mu­nity (WAC) 2021 egyik leg­job­ban várt új épü­le­té­nek nyilvánította. 

A siker­szé­ria azon­ban itt még nem ért véget, hiszen janu­ár ele­jén az egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb nem­zet­kö­zi prog­ram­aján­ló maga­zin, a Time Out a világ huszon­két leg­jobb, 2022-ben meg­va­ló­su­ló kul­tu­rá­lis vonz­ere­je közé válasz­tot­ta a Magyar Zene Házát. A Város­li­get ékes­sé­ge töb­bek között olyan kul­tu­rá­lis világ­szen­zá­ci­ó­kat maga mögé uta­sít­va, mint a New York‑i Mus­e­um of Broad­way, az elő­ke­lő máso­dik helyet sze­rez­te meg a Time Out maga­zin listáján. 

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

For­rás: magyar​nem​zet​.hu