Hírek Amerikai hirek A vélt fehér faji elnyo­más elle­ni radi­ka­liz­mus a baj a Demok­ra­ta Párttal

A vélt fehér faji elnyo­más elle­ni radi­ka­liz­mus a baj a Demok­ra­ta Párttal

A vélt fehér faji elnyo­más elle­ni radi­ka­liz­mus a baj a Demok­ra­ta Pár­tal, és ezt mind­annyi­an tud­juk – jelen­tet­te ki a James Car­vil­le, tekin­té­lyes poli­ti­kai elem­ző, a demok­ra­ták volt kam­pány­ta­nács­adó­ja ked­den a Vox című portálnak. 

 A napi poli­ti­ká­tól már vissza­vo­nult Car­vil­le sze­rint bár a demok­ra­ták meg­nyer­ték a 2020-as válasz­tá­so­kat, de a párt­nak „prob­lé­má­ja adó­dik az üze­ne­tek köz­ve­tí­té­sé­vel.” A poli­ti­kai tanács­adó pozi­tív pél­da­ként emlí­tet­te Joe Biden ame­ri­kai elnö­köt, aki­nek sze­rin­te nagy elő­nye, hogy nem merül bele „az egye­te­mi tár­sal­gók politizálásába”. 


Hason­la­tát a poli­ti­ka stra­té­ga meg is magya­ráz­ta. Úgy vél­te, hogy a „diva­tos egye­te­mek tár­sal­gó­i­ban más nyel­vet beszél­nek, mint a hét­köz­na­pi embe­rek. Olyan szó­val áll­nak elő, mint a Latinx (latin-ame­ri­kai szár­ma­zá­sú embe­rek­re vonat­ko­zó, nemi­leg sem­le­ges kife­je­zés), ame­lyet sen­ki más nem hasz­nál. Vagy olyan kife­je­zést hasz­nál­nak, mint a „szí­nes közös­sé­gek”. Nem isme­rek sen­kit, aki így beszél­ne” – fogal­ma­zott a poli­ti­kai szak­ér­tő.
„Alap­ve­tő­en nincs gon­dom ezek­kel a kife­je­zé­sek­kel, de az embe­rek nem így beszél­nek. A válasz­tók nem így beszél­nek” – mond­ta Carville.


A stra­té­ga sze­rint ha a poli­ti­ku­sok eze­ket a kife­je­zé­se­ket hasz­nál­ják, akkor ezzel azt köz­ve­tí­tik a sza­va­zó­ik felé, hogy nem egy nyel­vet beszél­nek. Mint fogal­ma­zott: „beszél­nünk kell a faji igaz­ság­ta­lan­ság­ról”, de „nem úgy, hogy a leg­több ember szá­má­ra fel­is­mer­he­tet­len sza­va­kat hasz­ná­lunk”, mert (…) „ez azt jel­zi, hogy meg­pró­bál­nak elbe­szél­ni mellettük.

Car­vil­le sze­rint az ország nagy része „váro­si, ten­ger­par­ti, arro­gáns” párt­ként tekint a demok­ra­ták­ra. „Ez az igaz­ság. Gon­dol­jon bár­ki bár­mit, ez valós jelen­ség és káros a párt­ra néz­ve” – mond­ta. Hang­sú­lyoz­ta: a „woke­ness” (amely magya­rul körül­be­lül a vélt fehér faji elnyo­más elle­ni radi­ka­liz­must jelen­ti), valós prob­lé­ma a Demok­ra­ta Párt szá­má­ra, s ezt „ma min­den­ki tud­ja a Demok­ra­ta Pár­ton belül, de nem akar­nak róla beszél­ni, mert baj­ba kerülhetnek”.


Car­vil­le úgy fogal­ma­zott: „min­dig azt mon­dom, hogy úgy kell beszél­nünk, ahogy az átla­gos embe­rek, a sza­va­zók is beszél­nek. Ebben nincs sem­mi bonyo­lult. Így tudsz kap­cso­la­tot terem­te­ni és így tudod meg­győz­ni az embe­re­ket. Nem sza­bad meg­en­ged­nünk, hogy kívül­ről hatá­roz­za­nak meg minket.”

For­rás: MTI / vox​.com