Hírek Amerikai hirek A válasz­tá­sok előtt hir­te­len Biden­nek is fon­tos lett a mig­rá­ció kérdése?

A válasz­tá­sok előtt hir­te­len Biden­nek is fon­tos lett a mig­rá­ció kérdése?

Joe Biden ame­ri­kai elnök a kong­resszus­tól a határ­vé­de­lem­ről szó­ló tör­vény minél hama­rabb elfo­ga­dá­sát kér­te csü­tör­tö­ki évér­té­ke­lő beszé­dé­ben. Az ame­ri­kai elnök az unió hely­ze­té­ről szó­ló kong­resszu­si beszé­dé­ben (Sta­te of the Union) azt mond­ta, hogy készen áll a hatá­ron kiala­kult hely­zet keze­lé­sé­re, ha alá­írás­ra elé kerül az erről szó­ló törvény. 

Egy­ben azzal vádol­ta előd­jét, hogy nyo­mást gya­ko­rol a kong­resszus repub­li­ká­nus tag­ja­i­ra, hogy aka­dá­lyoz­zák a tör­vény elfo­ga­dá­sát. Joe Biden beszé­dé­ben szá­mos alka­lom­mal utalt Donald Trum­pra, ám egyet­len alka­lom­mal sem mond­ta ki a nevét, csak mint előd­jét említette. 

A kong­resszus fel­ső­há­za feb­ru­ár ele­jén eluta­sí­tot­ta azt a tör­vény­ja­vas­la­tot, amely szi­go­rí­tá­so­kat lép­te­tett vol­na élet­be az ille­gá­li­san érke­zők­kel szem­ben. A repub­li­ká­nu­sok több­sé­ge sze­rint a jog­sza­bály nem jelen­tett vol­na valós meg­ol­dást az Egye­sült Álla­mok déli hatá­ra­i­hoz rekord­szám­ban érke­ző ille­gá­lis határ­át­lé­pők megállítására.

 A kong­resszus­ban elmon­dott beszé­dé­ben Joe Biden azt mond­ta, hogy elnök­sé­gé­nek eddi­gi három éve alatt 14 mil­lió mun­ka­he­lyet hozott lét­re, a mun­ka­nél­kü­li­ség ötven­éves mély­pon­ton van, vala­mint ezer­mil­li­árd dol­lár­ral csök­kent az ország állam­ház­tar­tá­sá­nak hiá­nya – írja az MTI.

Elmond­ta, hogy az Egye­sült Álla­mok a világ ter­me­lé­si fővá­ro­sá­vá vált, amely a bel­föl­dön meg­ter­melt áru­kat expor­tál­ja. Hoz­zá­tet­te, hogy gaz­da­ság­po­li­ti­ká­já­nak ered­mé­nye­ként bel­föl­dön 650 mil­li­árd dol­lár­nyi beru­há­zás jött létre.

A tar­tós inf­lá­ció okoz­ta lakos­sá­gi köz­han­gu­lat­tal kap­cso­lat­ban azt mond­ta, hogy időt vesz igény­be, amíg a gaz­da­sá­gi intéz­ke­dé­sek ered­mé­nye­it az embe­rek érzékelik.

Joe Biden az évér­té­ke­lő beszé­dé­ben beje­len­tet­te, hogy az Egye­sült Álla­mok ide­ig­le­nes kikö­tőt hoz lét­re a Föld­kö­zi-ten­ge­ren a Gázai öve­zet part­ja­i­nál huma­ni­tá­ri­us fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra. Közöl­te, hogy az ame­ri­kai had­se­reg ala­kít­ja ki a léte­sít­ményt, de hang­sú­lyoz­ta, hogy ame­ri­kai kato­nák nem lép­nek majd a szá­raz­föld­re. Hoz­zá­tet­te, hogy a huma­ni­tá­ri­us segít­ség­nyúj­tás nem lehet másodlagos.

Az Izra­el és a Hamász közöt­ti hábo­rús konf­lik­tus­ról közöl­te: folya­ma­to­san azon dol­go­zik, hogy lét­re­jöj­jön egy hat­he­tes átme­ne­ti tűz­szü­net, amely lehe­tő­sé­get ad a Hamász fog­sá­gá­ban lévő túszok kisza­ba­du­lá­sá­ra és segé­lyek bejut­ta­tá­sá­ra, vala­mint egy tar­tós tűz­szü­net kidolgozására.

Évér­té­ke­lő beszé­dé­ben az ame­ri­kai elnök kitért az Ukraj­ná­ban zaj­ló hábo­rú­ra is, és Ukraj­na támo­ga­tá­sá­ra szó­lí­tott fel, emlé­kez­tet­ve arra, hogy a kong­resszus aka­dá­lyoz­za Ukraj­na továb­bi kato­nai támo­ga­tá­sát. Joe Biden úgy vél­te, hogy a demok­rá­cia táma­dás alatt áll az Egye­sült Álla­mo­kon belül és kívül is.


A Sta­te of the Union beszéd az ame­ri­kai elnö­kök hagyo­má­nyos évér­té­ke­lő­je, ame­lyet min­den év első hónap­ja­i­ban tar­ta­nak a kong­resszus, a kor­mány és a leg­fel­sőbb bíró­ság tag­jai, vala­mint meg­hí­vott ven­dé­gek rész­vé­te­lé­vel. Az ese­mény hagyo­má­nyo­san az év egyik leg­na­gyobb érdek­lő­dés­sel várt poli­ti­kai beszé­de, külö­nö­sen válasz­tá­si években.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu