Hírek Elszakított területi hirek A vaj­da­sá­gi magyar közös­ség a követ­ke­ző négy évben is poli­ti­ka­al­ko­tó ténye­ző lesz, mond­ta Pász­tor István

A vaj­da­sá­gi magyar közös­ség a követ­ke­ző négy évben is poli­ti­ka­al­ko­tó ténye­ző lesz, mond­ta Pász­tor István

Pász­tor Ist­vánt, a Vaj­da­sá­gi Magyar Szö­vet­ség és a vaj­da­sá­gi par­la­ment elnö­két úgy válasz­tot­ták meg, hogy a kor­mány­párt­nak abszo­lút több­sé­ge volt – ennek elle­né­re lett a vaj­da­sá­gi par­la­ment elnöke.

Pász­tor Ist­ván a Kos­suth Rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műso­rá­ban azt mond­ta, olyan jelen­sé­gek figyel­he­tők meg a Vaj­da­ság­ban, ame­lyek más magyar­lak­ta hatá­ron túli terü­le­tek­re nem jel­lem­zők, és ez öröm­te­li, hiszen a magya­rok a haszonélvezői.

Hoz­zá­tet­te: ez nem a vélet­len vagy a sze­ren­cse műve, hanem a ren­ge­teg mun­ká­nak köszön­he­tő, a biza­lom­épí­tés­nek és Magyar­or­szág fel­ér­té­ke­lő­dé­sé­nek. Szer­bi­á­ban a magyar közös­ség már rég­óta nem biz­ton­sá­gi kockázat.

Hosszú folya­mat ered­mé­nye, hogy ismét meg­vá­lasz­tot­tak a vaj­da­sá­gi par­la­ment elnö­ké­vé – jelen­tet­te ki. Sze­rin­te más­hol is alap­ve­tő­nek kel­le­ne len­nie, hogy ne ellen­ség­ként tekint­se­nek a magya­rok­ra, és úgy véli, hogy nem a hatá­ron túli magyar közös­sé­gek veze­tő­in múlik, hogy ez nem így van.

A Szerb Hala­dó Párt­tal kap­cso­lat­ban elmond­ta, hogy a kor­mány­párt­nak két­har­ma­dos több­sé­ge van, de a fele­lős­ség meg­osz­tá­sa, a folya­ma­tok irá­nyí­tá­sá­nak tár­sa­dal­ma­sí­tá­sa fon­tos az egész ország számára.

„Ebből a szem­pont­ból a magyar közös­ség hely­ze­te nem vál­to­zik, sőt, inkább meg­erő­sö­dik. Ott fog­nak ülni annál az asz­tal­nál, amely­nél a dön­té­sek szü­let­nek” – fogal­ma­zott Pász­tor István.

Úgy gon­dol­ja, a követ­ke­ző négy év más lesz, mint az elő­ző, mert mások lesz­nek a min­den­na­pi poli­ti­kai kihí­vá­sok Szer­bi­á­ban. A poli­ti­kai sta­bi­li­tás meg­őr­zé­sét tart­ja az alap­ve­tő fel­adat­nak, és ebből a szem­pont­ból fon­tos­nak tart­ja, hogy a magyar közös­ség a követ­ke­ző négy évben is poli­ti­ka­al­ko­tó ténye­ző lesz. 

For­rás: vaj​ma​.hu / hira​do​.hu