Hírek Magyarországi hírek A V4-eknek van közös mondanivalójuk!

A V4-eknek van közös mondanivalójuk!

„Együtt erő vagyunk, szer­te­szét gyen­ge­ség.« Az elmúlt öt hónap egyik leg­fon­to­sabb talál­ko­zó­ján vet­tem részt a pozso­nyi V4-csú­cson. Van közös mon­da­ni­va­lónk Euró­pa és a világ szá­má­ra!” – közöl­te Face­book-poszt­já­ban Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök, aki Pozsony­ban a viseg­rá­di négyek állam­fő­i­vel tanácskozott.

Novák Katalin: A V4-eknek van közös mondanivalójuk!

„Hatá­ro­zot­tan elítél­jük a putyi­ni agresszi­ót, elítél­jük egy szu­ve­rén füg­get­len ország fegy­ve­res meg­tá­ma­dá­sát, elítél­jük az ukrán terü­le­tek anne­xi­ó­já­nak beje­len­té­sét, és azt is, ami­kor civil cél­pon­to­kat bom­báz­nak. Elfo­gad­ha­tat­lan a nuk­le­á­ris fegy­ve­rek beve­té­sé­vel való fenye­ge­tés. Min­dent meg­te­szünk annak érde­ké­ben, hogy egy mielőb­bi igaz­sá­gos béke fel­té­te­le­it meg­te­remt­sük, hiszen meg kell őriz­nünk a gyer­me­ke­ink, uno­ká­ink szá­má­ra azt a biz­ton­sá­gos éle­tet, ami nekünk megadatott” 

– nyi­lat­koz­ta az orosz – ukrán hábo­rú­ról Novák Katalin.

Fotó: MTI

For­rás: magyar​nem​zet​.hu