Hírek Külföldi hirek A V4 a közép-euró­pai együtt­mű­kö­dés jelen­tős mozgatórugója

A V4 a közép-euró­pai együtt­mű­kö­dés jelen­tős mozgatórugója

A viseg­rá­di cso­port (Cseh­or­szág, Len­gyel­or­szág, Magyar­or­szág, Szlo­vá­kia) a közép-euró­pai együtt­mű­kö­dés fon­tos moz­ga­tó­ru­gó­ja, mely az Euró­pai Uni­ón (EU) és a NATO‑n belü­li folya­ma­to­kat is jelen­tő­sen befo­lyá­sol­ja – jelen­tet­te ki Andr­zej Duda len­gyel elnök ked­den, a V4-es orszá­gok elnö­ke­i­nek len­gyel­or­szá­gi találkozóján.

Andrzej Duda: A V4 a közép-európai együttműködés jelentős mozgatórugójaZuza­na Capu­to­vá szlo­vák, Andr­zej Duda len­gyel, Áder János magyar és Milos Zeman cseh elnök a viseg­rá­di cso­port (V4) állam­fő­i­nek két­na­pos talál­ko­zó­ján készült csa­lá­di fotón a len­gyel­or­szá­gi Jura­tá­ban­Fo­tó: MTI/Bruzák Noémi

Andr­zej Duda a bal­ti-ten­ger­par­ti Hel-fél­szi­ge­ten fek­vő Jura­ta üdü­lő­he­lyen, az otta­ni elnö­ki rezi­den­ci­án zaj­ló, ked­den kez­dő­dött két­na­pos csúcs­ta­lál­ko­zó első, a V4 meg­ala­pí­tá­sá­nak 30. évfor­du­ló­já­hoz kötő­dő panel­be­szél­ge­té­sén szó­lalt fel.

Véle­mé­nye sze­rint a kom­mu­niz­mus buká­sa óta eltelt három évti­ze­det nem­csak nagy gaz­da­sá­gi-poli­ti­kai siker, hanem ugrás­sze­rű tár­sa­dal­mi-civi­li­zá­ci­ós fej­lő­dés is jellemezte.

Elmond­ta, hogy a V4-hez tar­to­zó nem­ze­tek közös kul­tu­rá­lis és esz­me­kör­höz tar­toz­nak, közös emlé­ke­ze­tük része töb­bek között a 20. szá­zad „drá­mai tör­té­ne­te és a két tota­li­tá­ri­us rend­szer gonoszsága”.

Az 1991-ben ala­pí­tott viseg­rá­di együtt­mű­kö­dés fő cél­ja a NATO- és az EU-csat­la­ko­zás volt, amit a tag­or­szá­gok elér­tek – álla­pí­tot­ta meg Duda.

Alá­húz­ta: a V4 támo­gat­ja az euró­pai egy­ség és szo­li­da­ri­tás esz­mé­jét, és kiáll az egyen­lő álla­mok, sza­bad nem­ze­tek Euró­pá­ja mel­lett. Az ország­cso­port „von­zó pél­dát jelent­het a Kele­ti Part­ner­ség, vala­mint a Nyu­gat-Bal­kán orszá­gai szá­má­ra” – mond­ta.Andrzej DudaAndr­zej Duda Fotó: AFP

Kiemel­te a V4 sze­re­pét a szé­le­sebb körű regi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dés­ben, pél­dá­ul a közép- és a kelet-euró­pai NATO-tag­ál­la­mo­kat tömö­rí­tő, Buka­res­ti Kilen­cek nevű for­má­tum­ban, mely – mint mond­ta – választ jelent Orosz­or­szág „agresszív poli­ti­ká­já­ra, amellyel szem­ben nem marad­ha­tunk passzívak”.

A len­gyel elnök kitért a Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés for­má­tu­má­ban foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés­re is, kiemel­ve ennek sze­re­pét a regi­o­ná­lis inf­ra­struk­tu­rá­lis össze­köt­te­té­sek fej­lesz­té­sé­ben. Alá­húz­ta: a tizen­két tag­ál­lam közül kilenc már csat­la­ko­zott a kez­de­mé­nye­zés beru­há­zá­si alapjához.

Siker­nek nevez­te, hogy a közép-euró­pai együtt­mű­kö­dé­si for­má­tu­mok az EU, vala­mint az Egye­sült Álla­mok támo­ga­tá­sát élve­zik. Úgy vél­te: a szo­li­da­ri­tá­son, a közös célo­kon ala­pu­ló együtt­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en a tér­ség orszá­gai „jelen­tős módon befo­lyá­sol­hat­ják az euró­pai és a tran­szat­lan­ti konszenzust”.

Köz­le­mény­ben gra­tu­lált az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um a V4-eknek

Az Egye­sült Álla­mok gra­tu­lál Cseh­or­szág­nak, Magyar­or­szág­nak, Len­gyel­or­szág­nak és Szlo­vá­ki­á­nak a viseg­rá­di cso­port (V4) har­minc­éves part­ner­sé­gé­hez – hang­sú­lyoz­ta ked­di köz­le­mé­nyé­ben az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um szóvivője.

Ned Pri­ce kiemel­te: a NATO-szö­vet­sé­ge­sek­ként és az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­ként a V4-orszá­gok fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak Közép-Euró­pa és a tran­szat­lan­ti szö­vet­ség meg­erő­sí­té­sé­ben. „1991-es meg­ala­ku­lá­sa óta a V4 fel­erő­sí­tet­te a Cseh Köz­tár­sa­ság, Magyar­or­szág, Len­gyel­or­szág és Szlo­vá­kia közös hang­ját a fon­tos regi­o­ná­lis kér­dé­sek­ben.” – fogal­ma­zott a szóvivő.

Pri­ce pél­da­ként emlí­tet­te töb­bek között a Nyu­gat-Bal­kán euro­at­lan­ti integ­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­sét, vala­mint azt a támo­ga­tást, ame­lyet a Nem­zet­kö­zi Viseg­rád Alap prog­ram­ja­in keresz­tül jut­tat­nak el az Euró­pai Unió Kele­ti part­ner­ség orszá­ga­i­nak a demok­ra­ti­kus intéz­mé­nyek és a civil tár­sa­da­lom meg­erő­sí­té­se céljából.

Ned Pri­ce hoz­zá­tet­te: az Egye­sült Álla­mok vár­ja a viseg­rád cso­port­tal való pár­be­szé­det a közös kihí­vá­sok keze­lé­sé­nek érde­ké­ben, „bele­ért­ve a glo­bá­lis jár­vány elle­ni küz­del­met és a jár­vány­ból való kilá­ba­lást, a kiber- és ener­gia­biz­ton­ság javí­tá­sát, az éghaj­lat­vál­to­zás elle­ni küz­del­met, a dez­in­for­má­ció és a rossz­in­du­la­tú befo­lyá­so­lás elle­ni fel­lé­pést, vala­mint a demok­ra­ti­kus intéz­mé­nyek, a jog­ál­la­mi­ság és a füg­get­len média megerősítését.”

Hang­sú­lyoz­ta: a tér­ség­be­li álla­mok­nak min­dent meg kell ten­ni­ük annak érde­ké­ben, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány után újjá­épü­lő világ „a sza­bad, füg­get­len, egyen­lő nem­ze­tek együtt­mű­kö­dé­sén ala­pul­jon”, és tart­sa be a kiegyen­sú­lyo­zott fej­lő­dés elveit.

A Covid-19-jár­vány utá­ni gaz­da­sá­gi hely­re­ál­lí­tás­ról az elnö­kök a másik ked­di panel­ben egyez­tet­nek. Ezt meg­elő­ző­en fel­avat­ták Jura­tá­ban az ország­cso­port har­minc­éves fenn­ál­lá­sát meg­örö­kí­tő emléktáblát.

A tag­or­szá­gok közöt­ti koor­di­ná­ci­ós, infor­má­lis fórum­ként műkö­dő V4 cso­port ala­pí­tá­sát az 1991. feb­ru­ár 15‑i, Viseg­rá­don ren­de­zett talál­ko­zó­hoz kötik, ami­kor Magyar­or­szág akko­ri minisz­ter­el­nö­ke, Antall József, Lech Wale­sa len­gyel elnök, vala­mint az akko­ri (majd 1993 óta két külön állam­ként léte­ző) Cseh­szlo­vá­kia állam­fő­je, Vác­lav Havel közös együtt­mű­kö­dé­si és prog­ram­nyi­lat­ko­za­tot írt alá.

For­rás: Magyar Hírlap